Čtení na tyto dny

Lesík

jemuž dobré čtvrtstoletí říkáme "náš"
a jenž nás po léta živil velmi velice
houbami (poté co ubylo hřibů
hlavně růžovkami klouzky kuřátky)
malinami borůvkami
a když nebyly žádné plodiny
odnesli jsme si pár šišek
na zimní podpal
anebo jsme odtáhli dva tři sucháry
ten lesík se náhle
zvedl nad nízká mračna
a odplul směrem k Rozseči

Zbylo po něm mlhami udusané hřiště
s několika sytě tmavomodrými trsy
hořečku brvitého
na okraji

(Ludvík Kundera) 

 

Doporučujeme ke čtení

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Možnosti likvidace invazních druhů za pomoci dotačních programů


Aleš Rudl, č. 2/2014, s. 29-31

Na likvidaci invazních druhů je možné získat prostředky z celé řady dotačních programů. Je možné žádat jak z národních, tak i evropských zdrojů.

Program péče o krajinu

Z národních zdrojů je možné získat prostředky prostřednictvím programu Péče o krajinu, který je dotačním programem Ministerstva životního prostředí. Na území chráněných krajinných oblastí a národních parků je možné kontaktovat přímo místně příslušné správy a domluvit s nimi postup likvidace, která může být hrazena prostřednictvím výše uvedeného programu až do výše 100 % uznaných nákladů. Výše finančních prostředků, kterou může být financována likvidace invazních druhů, se odvíjí od priorit v daném velkoplošném chráněném území a finančního limitu správy určeného pro managementová opatření. Příkladem mohou být pravidelné likvidace bolševníku velkolepého na území CHKO Český les či likvidace druhů křídlatek v CHKO Litovelské Pomoraví.

Ve volné krajině mimo zvláště chráněná území je možné požádat o prostředky v rámci Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí. Žádosti jsou přijímány obvykle jednou ročně na základě výzvy do 15. března. Žadatelem zde může být fyzická i právnická osoba nebo organizační složka státu. K pozemkům, na kterých je realizace plánována, musí mít žadatel právní vztah (vlastník, nájemce, podnájemce). Výše přiznaných finančních prostředků může být stanovena až do 100 % uznaných nákladů z rozpočtové části příslušné dokumentace a podmínek místně příslušného sběrného místa, kterým je v každém kraji vybrané regionální středisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Maximální výše podpory na jeden projekt může činit až 250 000 Kč.

Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Dalším programem, který lze využít, je program Ministerstva životního prostředí Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. V rámci jeho podprogramů 115 65 - Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na nelesní ekosystémy a 115 66 - Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na lesní ekosystémy je možné žádat o prostředky na regulaci šíření invazních druhů zpravidla od března do září každého roku. Široký okruh žadatelů může žádat na projekty podporu v maximální výši 250 000 Kč.

Zdroje samosprávných celků a nadací

Dotace a granty na likvidaci invazních druhů je možné získat i z grantů jednotlivých samosprávných celků včetně krajských úřadů nebo od nadací zaměřených na životní prostředí dle jejich podmínek a pokynů.

Operační program Životní prostředí

Z evropských zdrojů je možné žádat i na rozsahem větší a nákladnější projekty prostřednictvím operačního programu Životního prostředí. Žádosti se předkládají na základě průběžně vypisovaných výzev. V současné době se tematicky zaměřuje na tato opatření osa 6.2 (Podpora biodiverzity). Okruhem může být široké spektrum žadatelů. Předkládaný záměr musí komplexně řešit problematiku v uceleném území. Fáze realizace projektů může být víceletá. Finančním limitem jsou částky uvedené v nákladech obvyklých opatření. V případě likvidace souvislých porostů invazivních a expanzivních rostlin se jedná o částku 25 000 Kč za hektar. Příkladem může být aktuálně probíhající projekt Omezování výskytu invazivních rostlin v Karlovarském kraji, jehož celkové náklady jsou zhruba 170 milionů Kč.

V novém programovacím období, které bude zahájeno v letošním roce (2014-2020), je rovněž pamatováno na likvidaci invazních druhů.

Dalším evropským zdrojem, který je možné využít k likvidaci invazních druhů, je program LIFE, který spadá přímo pod Evropskou komisi.

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách www.dotace.nature.cz či stránkách příslušných úřadů samosprávných celků.

Aleš Rudl


Projekt Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky

V Moravskoslezském kraji se uskutečnil v letech 2007-2010 projekt LIFE III, který měl za cíl záchranu cenného území ohroženého invazní rostlinou křídlatkou (Reynoutria spp.). Projekt spočíval ve vypracování metodiky potlačování invazních druhů a následné revitalizace postižených stanovišť. Likvidace křídlatky probíhala ve spolupráci celé řady zainteresovaných subjektů, aby měl projekt co největší pozitivní dopad. Jedním z dalších výstupů bylo i informování široké veřejnosti o projektu a ochraně životního prostředí.

Aktuálně byl projekt vybrán Evropskou komisí jako vzorový z hlediska komplexní likvidace invazního druhu a bude prezentován v následujícím období, ve kterém se chce komise zaměřit na likvidaci invazních druhů.


Ing. Aleš Rudl (1986) pracuje na ředitelství AOPK ČR v oddělení péče o terestrické ekosystémy, ales.rudl(zavináč)nature.cz

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu