Čtení na tyto dny

Pohyb

Je také únava
teprve tisíciletého jazyka
(mé řeči)

Je také únava
teprve dvousetletých stromů
(mé ulice)

Louka navečer povadla —

Už dlouho nepršelo
a neozval se cvrček
(má duše)

Auta na vzdálené dálnici
svítí  Třou si
pneumatiky o asfalt

ropný derivát
o ropný derivát
a ropný derivát

je žene

(František Schildberger)

 

Doporučujeme ke čtení

Pralesy Zakarpatí

Tomáš Koutecký, č. 4/2018, s. 5-9, pro předplatitele

Příroda Ukrajinských Karpat a její ochrana

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 5-11, pro předplatitele

Poloniny a pastevectví

Václav Štěpánek, č. 4/2018, s. 18-21, pro předplatitele

Jak vesnice k městu Brnu přirůstaly

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 39

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Větrníky a ochrana přírody


Antonín Buček, č. 4/2015, s. 19

Italská firma Enel se postarala o změnu krajinného rázu a významné ovlivnění přírody v okolí vesnice Svatá Helena (Sfânta Elena) v Banátských horách. Na krasové planině bylo v roce 2012 dokončeno 21 větrných elektráren, rozmístěných na vyvýšených místech v širokém zázemí vesnice. Lopatky větrníků se otáčejí na stožárech vysokých 140 metrů, takže soustava větrných elektráren dominuje krajinným horizontům. Krasový reliéf byl rozsáhle narušen výstavbou nové cestní sítě a vznikem nových antropogenních tvarů (zářezů a násypů). Dlouhodobě bude na krasové procesy působit negativně zasypání některých závrtů vybagrovanou zeminou. Lze očekávat, že provoz větrného parku negativně ovlivní populace netopýrů a ptáků tak, jak to bylo doloženo u jiných větrných elektráren. V okolí Svaté Heleny došlo ke změně harmonické venkovské kulturní krajiny na krajinu agro-industriální.

Lokalizace rozsáhlého větrného parku kolem Svaté Heleny je překvapující vzhledem k tomu, že se jedná o součást oblasti s mnohonásobnou ochranou přírody a krajiny. Tato národní i mezinárodní ochrana je podpořena celou řadou národních i mezinárodních právních předpisů. Krajina v okolí Svaté Heleny je součástí rozsáhlého přírodního parku Portile de Fier (Železná vrata, Iron gate), který byl v Rumunsku vyhlášen již v roce 1980. V roce 2007 se tento přírodní park stal součástí celoevropské sítě chráněných území Natura 2000. Podle směrnice o stanovištích (92/43/EEC) je území zařazeno mezi evropsky významné lokality (ROSCI 0206 Portile de Fier). Podle směrnice o ptácích (79/409/ EEC) je území součástí ptačí oblasti (ROSPA 0080 Muntii Almajului-Locvei). V roce 2011 byl přírodní park Železná vrata ještě vyhlášen za Ramsarskou lokalitu a zařazen na seznam mokřadů s mezinárodním významem. Výstavba větrného parku v Banátských horách dokládá, že tato nadregionální ochrana přírody a krajiny není dostatečně účinná.

Antonín Buček

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu