Čtení na tyto dny

Předjaří

krajina strmí tichem snu
bílá a hnědá a zurčení
červenohnědé siluety nahých strážců zimy
jež neuhlídali
a ze studně studu krčí rameny

tak téměř bez pohybu hyne epocha

krom poškubaných cárů kdesi pod nebem
se tichem nese
už jen kovově černý rozsudek havrana
ukládající toliko
co sněhy odkryly ztrápeno
budiž do třikráte sedmi dnů
potaženo zelení
proti čemuž
není odvolání

(Miroslav Sedláček) 

 

Veľké šelmy v CHKO Kysuce


Ivan Pavlišin, č. 1/2008, s. 16-18

Metódy monitoringu

Zisťovanie početnosti veľkých šeliem v CHKO Kysuce prebieha systematicky od roku 1998. Základom je celoročné sledovanie pobytových znakov veľkých šeliem v území a evidencia dát v informačnej databáze, pričom máme vytipované stále trasy, ktoré sú vedené hrebeňmi, lesnými cestami. Ďalším významným podkladom je organizovanie spoločných veľkoplošných sčítaní v zimnom období na obnovci, ktoré nám poskytne informácie o výskyte a početnosti veľkých šeliem v danom čase. Je už dobrou tradíciou, že v spolupráci s CHKO Beskydy organizujeme takéto sčítania v jednotnom termíne v celom prihraničnom území CHKO Beskydy a CHKO Kysuce. Pomocným údajom je aj analýza poľovníckych štatistík (jarné kmeňové stavy, zástrely), ktoré sú síce z hľadiska kvantity nepresné (trojnásobné nadhodnotenie početnosti z príčiny sčítania toho istého jedinca vo viacerých revíroch), no dajú nám približný obraz o oblastiach výskytu. Ak chceme hovoriť o veľkých šelmách na území CHKO Kysuce, musíme rozlišovať dve výrazne odlišné územia z pohľadu prírodných podmienok, ale hlavne z pohľadu geografickej polohy.

Kysucké Beskydy, Kysucká vrchovina - východná časť CHKO

Toto územie predstavuje relatívne kompaktné územie s veľmi vysokým podielom lesov na celkovej výmere (viac ako 60 %), bez väčších obcí a výrazných migračných bariér. Územie je zo severnej strany ohraničené štátnou hranicou a priľahlými lesnými komplexami v Poľsku (je to jedna z hlavných migračných trás veľkých šeliem, hlavne vlka), z východu hraničí s CHKO Horná Orava a z juhu nadväzuje na predhorie Malej Fatry. Tieto prírodné podmienky spolu s výhodnou polohou (územie obkolesené z troch strán horskými oblasťami s pravidelným výskytom veľkých šeliem) spôsobili, že na danom území sa stabilne vyskytujú všetky druhy veľkých šeliem a toto územie je základňou pre migráciu veľkých šeliem do javorníckej časti CHKO Kysuce a ďalej do ČR. Migrácia na západ je však značne sťažená tým, že medzi týmito územiami sú prirodzené a antropogénne bariéry, predovšetkým rieka Kysuca, hlavná urbanizačná a dopravná os Kysúc, vyznačujúca sa súvislým reťazovitým osídlením. Dopravnú sieť tvorí cesta 1. triedy I/11 s nadmernou hustotou cestnej dopravy, železničná trať a novo budovaná diaľnica D3 Žilina - Skalité. Preto je hlavný migračný koridor vedený na sever do Poľska a odtiaľ na západ do ČR.

Odhadované početnosti veľkých šeliem:

  1. Medveď hnedý 10 - 15 ks, početnosť v priebehu roka značne kolíše, najvyššia početnosť je v jesennom období. Časť tejto populácie brloží mimo územia CHKO Kysuce (hlavne Malá Fatra). Stabilný výskyt.
  2. Vlk dravý 15 - 20 ks, uvádzaná je maximálna početnosť na jeseň. Populácia je tvorená 3 - 4 svorkami (počet jedincov vo svorke kolíše od 3 do 6), teritórium svoriek zasahuje aj do Poľska a na Oravu (prvý výskyt v území v rokoch 1982 - 1984).
  3. Rys ostrovid 10 - 12 ks, vrátane mláďat, stabilný výskyt.

Moravsko-sliezske Beskydy, Javorníky - západná časť CHKO

Z hľadiska prírodných pomerov je toto územie porovnateľné s východnou časťou CHKO Kysuce. Z hľadiska prirodzeného drevinového zloženia ho možno hodnotiť ako ešte lepšie, avšak určujúcim faktorom pre výskyt veľkých šeliem v tomto území je jeho poloha za migračnou bariérou (hlavné údolie Kysúc) a to, že územie je obklopené oblasťami s nízkou hustotou populácií veľkých šeliem a bez reálneho napojenia migračným koridorom z ďalšej zdrojovej oblasti (Strážovské vrchy).

Odhadované početnosti veľkých šeliem:

  1. Medveď hnedý 1 - 3 ks, početnosť v priebehu roka kolíše, najvyššia početnosť je v jesennom období. Oblasti výskytu - Lazy pod Makytou, Mariková, Papradno.
  2. Vlk dravý 4 - 8 ks, uvádzaná je maximálna početnosť na jeseň. Populácia je tvorená 2 svorkami (počet jedincov vo svorke kolíše od 2 do 4), teritórium jednej svorky je v oblasti Veľký Polom - Malý Polom, druhá svorka má teritórium v oblasti Štiavnik - Papradno - Horná Mariková. Prvý výskyt v území v rokoch 1992 - 1994.
  3. Rys ostrovid 6 - 10 ks, vrátane mláďat, stabilný výskyt.

Opatrenia na zlepšenie ochrany a perspektíva veľkých šeliem na Slovensku

Hlavným problémom ochrany veľkých šeliem na Slovensku je absencia relevantného, celoplošného, systematického výskumu s použitím satelitnej a pozemnej telemetrie, DNA analýz (trus, srsť, ulovené a uhynuté jedince), celoplošného monitoringu v zimnom období (sčítania na obnovci), ako aj systematického celoročného zberu dát o výskyte veľkých šeliem podľa ich pobytových znakov. Parciálne projekty, ktoré sa v súčasnosti realizujú, nám nemôžu poskytnúť potrebné relevantné údaje. Ďalší veľký problém je fragmentácia a znefunkčnenie migračných koridorov veľkých šeliem - reťazové osídlenie, veľké líniové stavby (dialnice, železnice). Okrem týchto spoločných faktorov ohrozenia je u každého druhu možné vytipovať ďalšie faktory, ktoré sú dané rozdielnym právnym statusom ochrany jednotlivých druhov. U medveďa je to hlavne nelegálny odstrel, synantropizácia, urbanizácia vysokohorského a horského prostredia. Tu je prvoradé sa zamerať na prevenciu vzniku škôd a riešiť problém synantropizácie. U vlka je to hlavne legálny odstrel (1/3 z celkovej populácie), ktorý je potrebné regulovať podobným spôsobom ako u medveďa - neloviť alfa pár, zakázať lov na vlka pri spoločných poľovačkách na raticovú a diviačiu zver, vymedziť okrajové oblasti areálu výskytu ako územia s celoročnou ochranou. U rysa, nakoľko je celoročne chránený, je to hlavne nelegálny odstrel.

Ak by sme sa pozerali na ochranu veľkých šeliem iba čisto z hľadiska Slovenska, určitá miera regulácie početnosti tak, ako je to zatiaľ nastavené napríklad u medveďa, by z hľadiska prežívania populácií nebola problematická. Ak sa však na veľké šelmy pozeráme z celoeurópskeho hľadiska, potom Slovensko funguje ako „zdrojová“ krajina karpatskej populácie veľkých šeliem pre migráciu do ďalších teritórií na západ a akýkoľvek regulačný zásah do populácií veľkých šeliem je problematický (mimo synantropných jedincov). A tento pohľad na ochranu veľkých šeliem by mal byť na Slovensku ako krajine, ktorá je súčasťou Európskej únie, určujúci. Minimálna miera tohto prístupu by spočívala v diferenciácii regulácie početnosti vlka a medveďa na vnútroštátne jadrové oblasti výskytu veľkých šeliem, kde by sa odlov povoľoval za určitých podmienok (Nízke Tatry, Veľká Fatra, Malá Fatra) a na prihraničné oblasti s Poľskou republikou a Českou republikou, ktoré majú prioritný význam pre zabezpečenie migrácie, kde by bol odstrel zakázaný. Teda nie len Slovenský kras a časť CHKO Kysuce, ale celé územie CHKO Kysuce, Orava, Vysoké Tatry, Východné Karpaty, Poloniny. Optimálnym riešením by však bola celoročná ochrana všetkých druhov veľkých šeliem, tak ako je to v Českej republike a Poľsku.


Ing. Ivan Pavlišin - zoolog Správy CHKO Kysuce v Čadci

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu