Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

Doporučujeme ke čtení

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Fotografie Igora Míchala


Dana Zajoncová, č. 1/2008, s. 29-30

Třetí ročník semináře Člověk a les, pořádaný Katedrou environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy lesnické a zemědělské univerzity v Brně a Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., oddělení ekologie lesa Brno, byl dedikován Igoru Míchalovi u příležitosti výročí jeho nedožitých 75 let.

Ing. Igor Míchal, CSc., (1932-2002) absolvoval lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně. Působil jako typolog v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, odborník pro krajinnou ekologii v Terplanu a lesnický specialista v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR. V odborných publikacích se zamýšlel nad složitostí přírodních procesů (Ekologická stabilita, 1992) a způsoby, jakými do nich zasahuje člověk (Krajinný ráz, 2003). Vedle toho se Míchal dlouhodobě zabýval vztahem člověka a přírody s důrazem na historii, filozofii a ekologickou etiku (O odpovědném vztahu k přírodě, 1988). Celoživotně se zajímal o umění. To vše z něj činí environmentalistu širokého rozhledu.

Profese lesníka a krajinného ekologa Míchala primárně vedla k čistě dokumentárnímu zachycení krajiny, kdy fotografii používal jako doklad ve výzkumné práci. Intenzivně fotografoval krajinné celky, zejména přirozené lesy. Z autorských výběrů jeho snímků je však zřejmé, že mu nešlo pouze o odborný popis. Mezi fotografiemi se postupně objevovaly takové, ve kterých hlavní roli sdělení přebírala umělecká kvalita obrazu. Vnímal rytmus krajiny, citlivě volil krajinný motiv, zajímalo ho světlo, budoval kompozici. Tato část Míchalova fotografického díla se estetickými kvalitami vymyká běžnému pojetí dokumentární vědecké fotografie.

Tyto skutečnosti vedly organizátory semináře k myšlence uspořádat výstavu Míchalových fotografií. Výstava úspěšně proběhla v barokním sále Místodržitelského paláce Moravské galerie v Brně v listopadu a prosinci 2007. Úlohu kurátora sehrál Míchalův přítel, fotograf Bohumír Prokůpek, vedoucí Ateliéru krajinné fotografie Katedry fotografie FAMU v Praze. Za nezištnou pomoc, profesionální přístup a výbornou spolupráci mu patří veliký dík.

Výstava prezentovala průřez fotografickou tvorbou Igora Míchala, která viditelně překračuje pohled přírodovědce a je souměřitelná s úrovní české krajinářské fotografie druhé poloviny dvacátého století. Míchal pracoval s výtvarnými principy, zejména v pozdějších letech poučen novou topografií a regionalismem. Vycházel však především z tradice české fotografie představované Josefem Sudkem a Rudolfem Jandou.

Dana Zajoncová

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu