Čtení na tyto dny

Lesík

jemuž dobré čtvrtstoletí říkáme "náš"
a jenž nás po léta živil velmi velice
houbami (poté co ubylo hřibů
hlavně růžovkami klouzky kuřátky)
malinami borůvkami
a když nebyly žádné plodiny
odnesli jsme si pár šišek
na zimní podpal
anebo jsme odtáhli dva tři sucháry
ten lesík se náhle
zvedl nad nízká mračna
a odplul směrem k Rozseči

Zbylo po něm mlhami udusané hřiště
s několika sytě tmavomodrými trsy
hořečku brvitého
na okraji

(Ludvík Kundera) 

 

Doporučujeme ke čtení

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Filip Knopf: Obce, právo a moc, 1904 – heslo „Silnice“


č. 2/2008, s. 2-3

§ 1Podél veškerých silnic říšských, zemských, okresních a obecních musejí být aleje, nebo kde nemohly by býti, aspoň jednoduchá stromořadí, vyjímajíc části, které vedou osadami s uzavřenými řadami domů nebo lesy.

§ 2Politické obce jsou povinny na svém území nové aleje nebo jednoduchá stromořadí vysázeti a zřízená již doplňovati, pěstovati, housenky z nich sbírati a vůbec v dobrém stavu je udržovati…

§ 3Stromy silniční buďtež zpravidla šikmo proti sobě, aby vzdálenost ode dna příkopu činila nejméně 20 cm a aby stromy vysokokmenné, jejichž koruny do šířky se rozprostírají, jako např. jabloně, hrušky, třešně atd. až na 10 metrů, ovocné stromy s nižší korunou jako švestky, višně atd. až na 6 metrů a plané stromy až na 12 metrů od sebe byly vzdáleny a v stejné čáře stály.

§ 4Kde podnebí a půda toho dopouští, mají se zpravidla vysazovati stromy nesoucí ovoce poživatelné; nedopouští-li toho, buďtež vysazovány plané stromy ovocné nebo lesní, ale co možná takové, které jsou vysokokmenné a mají širokou korunu.

§ 5Na vysazování budiž užito stromků zdravých a rovných, v pni 2 m vysokých a nejméně 3 cm silných.
K ochraně každého stromku budiž zaražen kůl, výšce a síle stromku přiměřený, alespoň 8 cm silný a 2 m nad povrch půdy vynikající, na dolejším konci opálený, z kterého dříve byla kůra loupána a k němuž se stromek přiváže tak, aby se kůlu nedotýkal.

§ 6Silniční stromy se vysazovati mohou podle povahy půdy, podnebí a dle druhu stromků na podzim i z jara. Vysazují-li se z jara, buďtež jamky k tomu potřebné vykopány již na podzim nebo v zimě předcházející.
Je-li půda špatná, budiž do jamky, dříve než se strom vysadí, dána pokud možno vysoká vrstva úrodné prsti.

§ 7Kdo by neuposlechl v tom, co obecní představenstvo v základě ustanovení §§ 1-6 nařídí, trestán budiž pokutou peněžitou od 5 do10 zl. …

§ 8Zakazuje se stromy svémocně klestiti, jakož i jednotlivé stromy, celé aleje nebo stromořadí nebo značně souvislé jejich části káceti.
Stromy se nesmějí klestiti tou měrou, aby se zohyzdil strom aneb se ohrozilo další jeho trvání.

§ 9Kdyby ohledy veřejné, zvláště pak nepřerušené trvání telegrafního spojení toho vyžadovaly, aby stromy silniční se oklestily nebo odstranily, jest zapotřebí, aby k tomu svolilo c.k. místodržitelství, pokud jde o silnice říšské, a správa silnic, pokud jde o ostatní silnice veřejné, a aby se to provedlo pod dozorem orgánů zřízených pro dohled k silnicím. Pařezy stromů pokácených buďtež bez prodlení vykopány a jamky zasypány.

§ 10Poškození alejních stromů nebo kůlů, jakož i odklizení těchto kůlů tresce se pokutou od 5 do 20 zl. A mimo to má se za každý poškozením zničený strom dáti náhrada 10 zl. Nemůže-li pachatel platiti, uloží se mu místo pokuty peněžité trest vězení, a sice za každých 5 zl. den vazby.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu