Čtení na tyto dny

Kde strom má srdce

Kde strom má srdce
ptáci vědí

Nad tryskající piliny
zvedli křídla

Slyšeli jste slavíky tlouct?

Pila ječí
Láme se
stín světla jadrného dření
Větev o větev

Zaslechli jste někdy
tlouct slavíky?

Srdce chycené
v obráceném hnízdě?

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Břehule: ubývající druh doplácející na proces EIA

Petr Heneberg, č. 4/2017, s. 2-4, pro předplatitele

Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.: jeho prínos pre československú ornitológiu zo slovenského uhla pohľadu

Anton Krištín, č. 4/2017, s. 16-17, pro předplatitele

Karel Hudec, nejen ornitolog

Milan Peňáz, č. 4/2017, s. 20-23, pro předplatitele

Ochrana netopýrů = ochrana budov před guánem

Daniel Horáček, č. 4/2017, s. 32-34

Filip Knopf: Obce, právo a moc, 1904 – heslo „Silnice“


č. 2/2008, s. 2-3

§ 1Podél veškerých silnic říšských, zemských, okresních a obecních musejí být aleje, nebo kde nemohly by býti, aspoň jednoduchá stromořadí, vyjímajíc části, které vedou osadami s uzavřenými řadami domů nebo lesy.

§ 2Politické obce jsou povinny na svém území nové aleje nebo jednoduchá stromořadí vysázeti a zřízená již doplňovati, pěstovati, housenky z nich sbírati a vůbec v dobrém stavu je udržovati…

§ 3Stromy silniční buďtež zpravidla šikmo proti sobě, aby vzdálenost ode dna příkopu činila nejméně 20 cm a aby stromy vysokokmenné, jejichž koruny do šířky se rozprostírají, jako např. jabloně, hrušky, třešně atd. až na 10 metrů, ovocné stromy s nižší korunou jako švestky, višně atd. až na 6 metrů a plané stromy až na 12 metrů od sebe byly vzdáleny a v stejné čáře stály.

§ 4Kde podnebí a půda toho dopouští, mají se zpravidla vysazovati stromy nesoucí ovoce poživatelné; nedopouští-li toho, buďtež vysazovány plané stromy ovocné nebo lesní, ale co možná takové, které jsou vysokokmenné a mají širokou korunu.

§ 5Na vysazování budiž užito stromků zdravých a rovných, v pni 2 m vysokých a nejméně 3 cm silných.
K ochraně každého stromku budiž zaražen kůl, výšce a síle stromku přiměřený, alespoň 8 cm silný a 2 m nad povrch půdy vynikající, na dolejším konci opálený, z kterého dříve byla kůra loupána a k němuž se stromek přiváže tak, aby se kůlu nedotýkal.

§ 6Silniční stromy se vysazovati mohou podle povahy půdy, podnebí a dle druhu stromků na podzim i z jara. Vysazují-li se z jara, buďtež jamky k tomu potřebné vykopány již na podzim nebo v zimě předcházející.
Je-li půda špatná, budiž do jamky, dříve než se strom vysadí, dána pokud možno vysoká vrstva úrodné prsti.

§ 7Kdo by neuposlechl v tom, co obecní představenstvo v základě ustanovení §§ 1-6 nařídí, trestán budiž pokutou peněžitou od 5 do10 zl. …

§ 8Zakazuje se stromy svémocně klestiti, jakož i jednotlivé stromy, celé aleje nebo stromořadí nebo značně souvislé jejich části káceti.
Stromy se nesmějí klestiti tou měrou, aby se zohyzdil strom aneb se ohrozilo další jeho trvání.

§ 9Kdyby ohledy veřejné, zvláště pak nepřerušené trvání telegrafního spojení toho vyžadovaly, aby stromy silniční se oklestily nebo odstranily, jest zapotřebí, aby k tomu svolilo c.k. místodržitelství, pokud jde o silnice říšské, a správa silnic, pokud jde o ostatní silnice veřejné, a aby se to provedlo pod dozorem orgánů zřízených pro dohled k silnicím. Pařezy stromů pokácených buďtež bez prodlení vykopány a jamky zasypány.

§ 10Poškození alejních stromů nebo kůlů, jakož i odklizení těchto kůlů tresce se pokutou od 5 do 20 zl. A mimo to má se za každý poškozením zničený strom dáti náhrada 10 zl. Nemůže-li pachatel platiti, uloží se mu místo pokuty peněžité trest vězení, a sice za každých 5 zl. den vazby.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu