Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

Doporučujeme ke čtení

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Jak se MŽP staví k situaci na Ostravsku?


Aleš Kuták, č. 3/2008, s. 4-6

Legislativní nástroje k řešení situace na Ostravsku

Na Ostravsku se střetává vysoká koncentrace těžebního a hutního průmyslu s velkou hustotou osídlení. Ačkoli od devadesátých let minulého století došlo k výraznému poklesu emisí v důsledku omezení průmyslové výroby a realizace technických opatření na zdrojích znečišťování ovzduší, stále v tomto regionu dochází k významnému překračování přípustných úrovní znečištění stanovených legislativou. Aby k takovým situacím nedocházelo, je třeba realizovat především koncepční opatření, které však povedou ke zlepšení kvality ovzduší spíše v dlouhodobějším časovém horizontu. Jedním z těchto opatření je právě připravovaná novela zákona o ochraně ovzduší, jejímž cílem je efektivnější využití regulatorních nástrojů v oblasti ochrany ovzduší (např. emisních limitů, emisních stropů, technicko-organizačních opatření a programů ke zlepšení kvality ovzduší).

Zatím je především na orgánech krajů a obcí, jak využívají stávající nástroje v ochraně ovzduší, především možnosti zpřísnit podmínky provozu stávajících zdrojů (např. v rámci změn integrovaných povolení při změnách technologií) a při umísťování a povolování nových zdrojů stanovovat podmínky s ohledem na kvalitu ovzduší.

Hlavním koncepčním dokumentem Moravskoslezského kraje ve vztahu ke stacionárním spalovacím zdrojům je nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2004, kterým se vydává Krajský program snižování emisí. V tomto nařízení jsou stanoveny konkrétní cíle (odsíření vybraných zdrojů, opatření ke snížení emisí NOx a tuhých znečišťujících látek) pro vybrané spalovací zdroje. Cíle tohoto nařízení jsou realizovány mj. při vydání integrovaných povolení, kdy krajský úřad požaduje po provozovatelích zdrojů použití nejlepších dostupných technik (angl. best available technik - BAT), které jsou uvedeny v referenčních dokumentech BREF (z angl. BAT reference documents).

Strategie pro snížení dálkového přenosu z Polska

Jak vyplývá z mapy znečištění Evropy suspendovanými částicemi PM10, patří Ostravsko, Karvinsko a oblast katovické aglomerace k lokalitám s nejhorší kvalitou ovzduší v celé Evropě. Vzhledem k vysoké koncentraci průmyslu v obou lokalitách a meteorologickým podmínkám dochází ke vzájemnému ovlivňování imisní situace v ČR i Polsku. Jelikož je však průměrný převládající směr větru blízký západnímu směru, předpokládá se, že ovlivnění ze zdrojů znečišťování ovzduší v Polsku je pro nás méně významné než vliv zdrojů v Moravskoslezském kraji.

Vláda nám uložila připravit v rámci Dohody mezi vládou ČR a Polské republiky o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí (z 15. 1. 1998) návrh společného česko-polského řešení vysoké úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji a přilehlých polských vojvodstvích. Ministrovi životního prostředí Polské republiky byl zaslán dopis s žádostí o spolupráci, který však zůstal bez odezvy. Proto se v nejbližší době obrátíme přímo na příslušné odborné pracovníky polského ministerstva.


Mgr. Aleš Kuták je náměstkem ministra životního prostředí, ředitelem sekce ochrany klimatu a ovzduší

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu