Čtení na tyto dny

Král smrků

(Smrk ztepilý
Stáří 180 let
Výška 38 m
Obvod 402 cm)

Prší
Přítmí pravěkého lesa
Ticho kapradin a trav
a kapající vody

Posvátná úzkost
slovanského obětiště

Zpovzdálí
hluk dětské
školní křížové výpravy

Směrovka: Král smrků 300 m

Zpáteční cestou
sbírám papírky
od žvýkaček a bonbonů
zn. Velim

(Jaroslav Kvasnica
Mariánské lázně 1987) 

 

Doporučujeme ke čtení

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Jak se MŽP staví k situaci na Ostravsku?


Aleš Kuták, č. 3/2008, s. 4-6

Legislativní nástroje k řešení situace na Ostravsku

Na Ostravsku se střetává vysoká koncentrace těžebního a hutního průmyslu s velkou hustotou osídlení. Ačkoli od devadesátých let minulého století došlo k výraznému poklesu emisí v důsledku omezení průmyslové výroby a realizace technických opatření na zdrojích znečišťování ovzduší, stále v tomto regionu dochází k významnému překračování přípustných úrovní znečištění stanovených legislativou. Aby k takovým situacím nedocházelo, je třeba realizovat především koncepční opatření, které však povedou ke zlepšení kvality ovzduší spíše v dlouhodobějším časovém horizontu. Jedním z těchto opatření je právě připravovaná novela zákona o ochraně ovzduší, jejímž cílem je efektivnější využití regulatorních nástrojů v oblasti ochrany ovzduší (např. emisních limitů, emisních stropů, technicko-organizačních opatření a programů ke zlepšení kvality ovzduší).

Zatím je především na orgánech krajů a obcí, jak využívají stávající nástroje v ochraně ovzduší, především možnosti zpřísnit podmínky provozu stávajících zdrojů (např. v rámci změn integrovaných povolení při změnách technologií) a při umísťování a povolování nových zdrojů stanovovat podmínky s ohledem na kvalitu ovzduší.

Hlavním koncepčním dokumentem Moravskoslezského kraje ve vztahu ke stacionárním spalovacím zdrojům je nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2004, kterým se vydává Krajský program snižování emisí. V tomto nařízení jsou stanoveny konkrétní cíle (odsíření vybraných zdrojů, opatření ke snížení emisí NOx a tuhých znečišťujících látek) pro vybrané spalovací zdroje. Cíle tohoto nařízení jsou realizovány mj. při vydání integrovaných povolení, kdy krajský úřad požaduje po provozovatelích zdrojů použití nejlepších dostupných technik (angl. best available technik - BAT), které jsou uvedeny v referenčních dokumentech BREF (z angl. BAT reference documents).

Strategie pro snížení dálkového přenosu z Polska

Jak vyplývá z mapy znečištění Evropy suspendovanými částicemi PM10, patří Ostravsko, Karvinsko a oblast katovické aglomerace k lokalitám s nejhorší kvalitou ovzduší v celé Evropě. Vzhledem k vysoké koncentraci průmyslu v obou lokalitách a meteorologickým podmínkám dochází ke vzájemnému ovlivňování imisní situace v ČR i Polsku. Jelikož je však průměrný převládající směr větru blízký západnímu směru, předpokládá se, že ovlivnění ze zdrojů znečišťování ovzduší v Polsku je pro nás méně významné než vliv zdrojů v Moravskoslezském kraji.

Vláda nám uložila připravit v rámci Dohody mezi vládou ČR a Polské republiky o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí (z 15. 1. 1998) návrh společného česko-polského řešení vysoké úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji a přilehlých polských vojvodstvích. Ministrovi životního prostředí Polské republiky byl zaslán dopis s žádostí o spolupráci, který však zůstal bez odezvy. Proto se v nejbližší době obrátíme přímo na příslušné odborné pracovníky polského ministerstva.


Mgr. Aleš Kuták je náměstkem ministra životního prostředí, ředitelem sekce ochrany klimatu a ovzduší

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu