Čtení na tyto dny

Pohyb

Je také únava
teprve tisíciletého jazyka
(mé řeči)

Je také únava
teprve dvousetletých stromů
(mé ulice)

Louka navečer povadla —

Už dlouho nepršelo
a neozval se cvrček
(má duše)

Auta na vzdálené dálnici
svítí  Třou si
pneumatiky o asfalt

ropný derivát
o ropný derivát
a ropný derivát

je žene

(František Schildberger)

 

Unikátní mokřad zpřístupněn


Sylva Kohoutová, Aleš Tinka, č. 3/2008, s. 30

Český svaz ochránců přírody v říjnu loňského roku slavnostně otevřel další z řady cenných lokalit, o které pečuje - mokřadní louku u chaty Jelenice v údolí Hostěnického potoka. Díky vybudovanému haťovému chodníku mohou návštěvníci suchou nohou vstoupit přímo do mokřadu a zblízka vidět vzácné rostliny a živočichy. O významu mokřadu se dozvědí z nového informačního panelu. V přímo sousedícím Ekostředisku mládeže Jelenice ochránci přírody pravidelně pořádají řadu zajímavých aktivit.

Chata Jelenice v údolí Hostěnického potoka je pro širší okolí Pozořic známou lokalitou. Nachází se 15 km severovýchodně od Brna, je přístupná lesní silnicí z obce Hostěnice 2 km proti proudu Hostěnického potoka.

Přesto, že mokřadní louka je z přírodovědného hlediska velmi cenná, je nyní přístupná veřejnosti. Vyskytuje se na ní řada chráněných a vzácných druhů, například orchidej vstavač májový, kosatec žlutý či kyprej obecný. Z mokřadních živočichů zde lze potkat čolky, skokany, užovku obojkovou a mnoho druhů ptáků. Prvky, které zde ČSOP vybudoval, usměrňují návštěvníky tak, aby se co nejlépe seznámili s touto lokalitou a zároveň jí neuškodili.

O mokřadní louku na výměře 5 104 m2 pečuje základní organizace ČSOP Pozořice od roku 1989. Pravidelně provádí kosení a odstraňování náletových dřevin, udržuje haťový chodník a sleduje vývoj lokality a jejích společenstev. V roce 1994 ČSOP tuto louku koupil, aby mohl pokračovat v zásazích, jejichž výsledkem je oživení rostlinných společenstev. Městský úřad Šlapanice eviduje louku jako významný krajinný prvek. Na doporučení AOPK členové ZO ČSOP Pozořice v roce 1996 vybudovali v jižním cípu osluněné louky tůň pro obojživelníky.

Mokřadní louky jsou jedním z nejohroženějších biotopů ve střední Evropě. Za posledních 100 let zmizelo z našeho území 1 300 km2 luk a 4 600 km vodních toků. Úbytek mokřadů z krajiny je jednou z významných příčin velkých povodní posledních let.

Český svaz ochránců přírody zpřístupňuje své lokality veřejnosti ve spolupráci s generálním partnerem, společností RWE Transgas Net v rámci projektu RWE Transgas Net. Blíž přírodě. Jeho cílem je ochrana přírody prostřednictvím prezentace významných lokalit veřejnosti.

Sylva Kohoutová a Aleš Tinka
ZO ČSOP Pozořice

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu