Čtení na tyto dny

Bivak podle Platóna

(Jaromíru Tomečkovi)

Sedím v jeskyni
u skromného ohníčku
a navzdory možné pokutě
sleduji odrazy
na vápencové kůži skály

Platónova jeskyně
v lůně Moravského krasu

Ale odrazy nejsou stínem skutečnosti

Povolání: Romantik
Již bez místa
neboť romantismus
jest důvodem
k odebrání svéprávnosti
Tudíž: Bez nároků na honorář a penzi

Sedím v jeskyni
Neskutečné odrazy
skutečně krásné chvilky

(Jaroslav Kvasnica) 

 

Doporučujeme ke čtení

České moře či velehory? Kde vám poví tuto story?

Martina Pásková, č. 2/2020, s. 2-4

Stone balancing neboli vyvažování kamenů

Jan Macek, Rudolf Novák, č. 2/2020, s. 13-16, pro předplatitele

Nech půdu žít

Jana Dlouhá, č. 2/2020, s. 27-29

Jan Lacina, lesník s duší umělce a básníka (1944–2020)

Petr Maděra, č. 2/2020, s. 37-39

Erazim Kohák (21. května 1933 – 8. února 2020)

č. 1/2020, s. 3, pro předplatitele

Historie snah o územní ochranu oblasti na soutoku Moravy a Dyje

David Horal, Vladan Riedl, č. 1/2020, s. 4-7

Koupání se sinicemi


Petr Pumann, č. 4/2008, s. 11-13

Prázdninový obrázek mnoha našich nádrží: u břehu se vznášejí zelené drobky - vodní květ sinic. Ke koupání taková voda moc nesvádí, ale nic lepšího v okolí není. I na takovém místě se proto koupe mnoho lidí. Jak moc si tím zahrávají se svým zdravím?

Proč jsou sinice nebezpečné

V první řadě se podívejme na látky škodlivé pro lidské zdraví, které sinice mohou produkovat. Je jich celá řada a liší se jak chemickou strukturou, tak mechanismem účinku. Nejznámějšími toxiny sinic (cyanotoxiny) jsou hepatotoxické (tzn. toxické pro játra) mikrocystiny nebo různé neurotoxiny. Přinejmenším mikrocystiny se v našich vodách běžně vyskytují, takže první předpoklad, proč nebrat sinice při koupání ve volné přírodě na lehkou váhu, tu je.

Zdravotní projevy

Nyní zkusme nahlédnout na problém z druhé strany. Jsou-li sinice opravdu tak nebezpečné, mělo by být známo mnoho případů poškození lidského zdraví. Autoři nedávno publikovaného souhrnného článku posbírali v odborné literatuře několik desítek případů onemocnění způsobených sinicemi při koupání. Byla mezi nimi onemocnění lehká (senná rýma, vyrážka, střevní a žaludeční problémy) i vážnější (silné bolesti hlavy a svalů, pneumonie, horečka, závratě, puchýře v ústech). Zaznamenán byl také jeden případ smrtelné otravy, který se stal v roce 2002 v USA. Sedmnáctiletý chlapec se koupal v rybníku se silným vodním květem. Zemřel 48 hodin poté na akutní selhání srdce. Poměrně dlouhá doba mezi úmrtím a koupáním však svádí k pochybnostem, zda jeho smrt opravdu způsobil neurotoxin anatoxin-a, který byl nalezen v žaludku i v krvi. Ten totiž způsobuje smrt u pokusných zvířat v rozmezí minut, nanejvýš hodin. Další případ vážného poškození zdraví se stal v roce 1989 ve Velké Británii. U vojáků, kteří plavali a trénovali na kánoích ve vodě se silným květem sinic, se objevili různé gastrointestinální potíže, puchýře na rtech a bolesti v krku. Dva z nich byli hospitalizováni s vážnou pneumonií.

Zdravotní projevy způsobené sinicemi při koupání jsou však obvykle mírné. Proto většina případů zcela ujde pozornosti a nebude publikována v odborné literatuře. Mezi dokumentované případy se také téměř nemají šanci dostat onemocnění způsobená opakovaným příjmem nízkých dávek (např. při každoročním častém koupání na vodním květem postižené lokalitě), protože onemocnění, vzniklé s odstupem času, nebude s největší pravděpodobností spojováno s koupací vodou.

Co uvádějí studie

Zajímavým zdrojem informací o rizicích ze sinic při koupání jsou závěry epidemiologických studií, při nichž se sleduje vybraná skupina lidí a zjišťuje se, jaké následky na nich zanechala expozice rizikovému faktoru (v našem případě koupání ve vodě se sinicemi). Studií, které by se věnovaly sinicím a koupání, není mnoho. Má smysl se zmínit jen o dvou z nich. Obě mají na svědomí australští autoři a bylo při nich zjištěno jen mírné zvýšení lehčích zdravotních problémů (např. respiračních) po koupání ve vodě se zvýšeným množstvím sinic (ve srovnání s kontrolní skupinou).

V jiném typu studií byla u dobrovolníků (většinou pacientů kožních oddělení) zjišťována kožní reakce po přiložení speciálních náplastí se sinicemi. Pozitivní kožní reakci vykazovala jen malá část účastníků (většinou jen jednotky procent).

Shrnutí rizik

Rizika ze sinic při koupání lze zhruba rozdělit do tří kategorií:

  • U citlivých jedinců lze očekávat různé lehčí zdravotní problémy (např. vyrážky) i v případech s velmi nízkým výskytem sinic. Lidé, u nichž se tyto problémy pravidelně objevují, by se zřejmě měli preventivně vyvarovat kontaktu s přírodními koupacími vodami.
  • Zdravotní dopady chronické expozice nízkým dávkám cyanotoxinů (především mikrocystinů) z koupacích vod lze na základě existujících dat jen těžko předvídat, ale vzhledem k bezpečnostním faktorům využitým při konstrukci limitů a omezené době, kterou lidé stráví během roku koupáním v přírodních vodách, zřejmě nebudou velké.
  • K vážné akutní otravě může dojít především u nepoučených jedinců (např. dětí) na lokalitách s vodním květem toxických sinic. Proto zásadní ochranou zdraví je všeobecné povědomí o rizicích z cyanotoxinů a vyvarování se koupání s možným požitím vody nebo vdechováním aerosolu na místech, kde se vyskytuje masivní vodní květ.

Sledování kvality koupacích vod

Je jasné, že kvalitu vody nelze sledovat na všech přírodních lokalitách, kde se lidé koupou. Přehled pravidelně kontrolovaných míst je dostupný na internetové adrese http://geoportal.cenia.cz. Rozbor na lokalitách, u kterých lze očekávat zvýšený výskyt sinic, zahrnuje pravidelné mikroskopické rozbory (včetně kvantifikace sinic v buňkách) a stanovení chlorofylu-a. Výsledky jsou pak vyhodnoceny podle kritérií z vyhlášky č. 135/2004 Sb. a víceméně sledují tři výše uvedené kategorie rizik:

  • Limity I. stupně (20 000 buněk sinic/ml a 10 μg/l chlorofylu-a). U citlivých jedinců lze očekávat zvýšený výskyt různých akutních méně závažných zdravotních problémů.
  • Limity II. stupně (100 000 buněk sinic/ml a 50 μg/l chlorofylu-a) byly určeny především s ohledem na možné koncentrace mikrocystinů z hlediska chronické toxicity.
  • Limity III. stupně. Překročení nastává, pokud je přítomen vodní květ sinic. Při těchto hodnotách již hrozí vážné akutní poškození zdraví.

Koupání je stejně příjemné

Je nutné si uvědomit, že ve znalostech o rizicích ze sinic je zatím mnoho mezer, a proto je jistá předběžná opatrnost na místě. Sinice také nejsou jediným nebezpečím, které na plavce číhá. Onemocnění mohou způsobovat patogenní mikroorganismy pocházející z odpadních vod, domácích i volně žijících zvířat nebo samotných koupajících se lidí. Nápadné kožní onemocnění může být také projevem cerkáriové dermatitidy způsobené larvami ptačích motolic. Nejvážnější zdravotní následky při koupání nejsou navíc vůbec spojeny s kvalitou vody, ale s úrazy a utonutím. Přes zmíněná nebezpečí nemá příspěvek odrazovat od koupání, protože při dodržení základních pravidel to je příjemná a zdraví velmi prospěšná aktivita.

Zájemce o podrobnější aktuální informace o sinicích a jejich toxinech odkazuji např. na volně dostupnou publikaci Cyanobacterial Harmful Algal Blooms na adrese http://www.epa.gov/cyano_habs_symposium/monograph.html.


Mgr. Petr Pumann - Státní zdravotní ústav, Praha

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu