Čtení na tyto dny

Pohyb

Je také únava
teprve tisíciletého jazyka
(mé řeči)

Je také únava
teprve dvousetletých stromů
(mé ulice)

Louka navečer povadla —

Už dlouho nepršelo
a neozval se cvrček
(má duše)

Auta na vzdálené dálnici
svítí  Třou si
pneumatiky o asfalt

ropný derivát
o ropný derivát
a ropný derivát

je žene

(František Schildberger)

 

Doporučujeme ke čtení

Pralesy Zakarpatí

Tomáš Koutecký, č. 4/2018, s. 5-9, pro předplatitele

Příroda Ukrajinských Karpat a její ochrana

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 5-11, pro předplatitele

Poloniny a pastevectví

Václav Štěpánek, č. 4/2018, s. 18-21, pro předplatitele

Jak vesnice k městu Brnu přirůstaly

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 39

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Obnova biocentra Borky


Ladislav Hanuš, č. 4/2008, s. 31

Rezekvítek, občanské sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody se sídlem v Brně, obnovuje biocentrum Borky u obce Kobylnice. Biocentrum se nachází západně od obce, jen asi 10 km jihovýchodně od letiště Brno-Tuřany. Obnova biocentra probíhá v rámci projektu, který podal Rezekvítek ve výběrovém řízení pro nevládní organizace na MŽP na základě realizačního projektu firmy Ageris. Na obnově se podílejí pracovníci oddělení ochrany přírody Rezekvítku společně s občany, brigádníky, studenty Střední zahradnické školy Rajhrad a žáky Základní školy Kobylnice. Obnova biocentra je financována z finančních prostředků Ministerstva životního prostředí, obce Kobylnice a Nadace Partnerství.

Biocentrum má jako prvek územního systému ekologické stability umožnit trvalou existenci druhů rostlin a živočichů v přírodě blízkém ekosystému. Obnova začala v únoru a skončí v listopadu 2008.

Biocentrum obnovujeme na současné ploše 0,37 ha, v plánu územních systémů ekologické stability se do budoucna počítá s celkovou rozlohou 3 ha. Dosud byly ořezány staré třešně a stará vrba, provedena redukce stanovištně nepůvodních dřevin (javorů jasanolistých) a redukce souvislých porostů bezu černého. Vysadili jsme 470 stromů (duby letní, lípy srdčité, javory babyky, habry obecné a jasany ztepilé) a 80 keřů (ptačí zoby obecné, lísky obecné, kaliny obecné a svídy krvavé). Na osazených plochách bude pokračovat likvidace výmladků bezu černého a javoru jasanolistého. Péči o vysazené dřeviny zajišťujeme ožínáním. Na podzim bychom chtěli provést dosadbu.

Rezekvítek má zájem pečovat o další prvky ÚSES v Brně a okolí. Na podzim 2008 plánujeme tvorbu biokoridoru v Brně-Medlánkách podél toku nad medláneckým rybníkem. Projekt biokoridoru už schválilo zastupitelstvo městské části Medlánky.

Ladislav Hanuš
Rezekvítek - oddělení ochrany přírody

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu