Čtení na tyto dny

Na počest ptáků řek a lesa

Ptáci stoupali nad lesem
jak jiskry
Dvojhlasně
O dvou křídlech
Až zdálo se že nevzlétají
ale že země padá

Bylo ticho
jako v přesýpacích hodinách
anebo ve skále
ale tak ostré
jak večerní obloha
kdy padají hvězdy
a na studánkách řek
omdlévá voda

Na počest ptáků
spících řek a hlubokého lesa
zdvihá ticho
studánku
jako první pokus bohů o pohár

(Josef Hrubý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Břehule: ubývající druh doplácející na proces EIA

Petr Heneberg, č. 4/2017, s. 2-4, pro předplatitele

Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.: jeho prínos pre československú ornitológiu zo slovenského uhla pohľadu

Anton Krištín, č. 4/2017, s. 16-17, pro předplatitele

Karel Hudec, nejen ornitolog

Milan Peňáz, č. 4/2017, s. 20-23, pro předplatitele

Ochrana netopýrů = ochrana budov před guánem

Daniel Horáček, č. 4/2017, s. 32-34

Obnova biocentra Borky


Ladislav Hanuš, č. 4/2008, s. 31

Rezekvítek, občanské sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody se sídlem v Brně, obnovuje biocentrum Borky u obce Kobylnice. Biocentrum se nachází západně od obce, jen asi 10 km jihovýchodně od letiště Brno-Tuřany. Obnova biocentra probíhá v rámci projektu, který podal Rezekvítek ve výběrovém řízení pro nevládní organizace na MŽP na základě realizačního projektu firmy Ageris. Na obnově se podílejí pracovníci oddělení ochrany přírody Rezekvítku společně s občany, brigádníky, studenty Střední zahradnické školy Rajhrad a žáky Základní školy Kobylnice. Obnova biocentra je financována z finančních prostředků Ministerstva životního prostředí, obce Kobylnice a Nadace Partnerství.

Biocentrum má jako prvek územního systému ekologické stability umožnit trvalou existenci druhů rostlin a živočichů v přírodě blízkém ekosystému. Obnova začala v únoru a skončí v listopadu 2008.

Biocentrum obnovujeme na současné ploše 0,37 ha, v plánu územních systémů ekologické stability se do budoucna počítá s celkovou rozlohou 3 ha. Dosud byly ořezány staré třešně a stará vrba, provedena redukce stanovištně nepůvodních dřevin (javorů jasanolistých) a redukce souvislých porostů bezu černého. Vysadili jsme 470 stromů (duby letní, lípy srdčité, javory babyky, habry obecné a jasany ztepilé) a 80 keřů (ptačí zoby obecné, lísky obecné, kaliny obecné a svídy krvavé). Na osazených plochách bude pokračovat likvidace výmladků bezu černého a javoru jasanolistého. Péči o vysazené dřeviny zajišťujeme ožínáním. Na podzim bychom chtěli provést dosadbu.

Rezekvítek má zájem pečovat o další prvky ÚSES v Brně a okolí. Na podzim 2008 plánujeme tvorbu biokoridoru v Brně-Medlánkách podél toku nad medláneckým rybníkem. Projekt biokoridoru už schválilo zastupitelstvo městské části Medlánky.

Ladislav Hanuš
Rezekvítek - oddělení ochrany přírody

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu