Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

Doporučujeme ke čtení

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Silnice je pro lidi, ne pro kamiony


Dana Zajoncová, č. 6/2008, s. 1-3

Omezit víkendové jízdy kamionů, ale také vypracovat program podpory kombinované dopravy a program výstavby veřejných logistických center s veřejnou podporou, patří mezi programové cíle současné koaliční vlády. Prosadila je Strana zelených, která se pod heslem „silnice pro lidi, ne pro kamiony“ zavázala hájit právo občanů na bezpečnou dopravu a kvalitnější životní prostředí (alespoň o víkendech).

Zdlouhavé projednávání vládního návrhu přimělo k samostatné akci zelenou poslankyni Jakubkovou, která alternativním poslaneckým návrhem z letošního srpna chtěla nalézt podporu napříč politickými stranami. Na přelomu října a listopadu přišla Jakubková s pozměněnou variantou, která nepočítá se zákazem pátečních jízd kamionů, ale s úpravami cen mýtného, s čímž souhlasí i dopravci.

Ministerstvo životního prostředí si nechalo zpracovat podrobnější studii dopadů omezení víkendových jízd kamionů od Centra dopravního výzkumu. Na jejím základě vláda na zářijovém jednání (po patnácti měsících řešení) přijala návrh ministrů dopravy Aleše Řebíčka a životního prostředí Martina Bursíka na celoroční omezení víkendových jízd kamionů nad 7,5 t v pátek od 15 do 18 a v neděli od půlnoci do 22 hodin na celé síti pozemních komunikací. Jednomyslně jej schválila 12. listopadu 2008 jako návrh novely zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Novelu musí dále projednat obě komory parlamentu.

Jaké jsou argumenty strany navrhovatelů novely? Jak Bursíkovo ministerstvo vysvětluje svůj přístup k řešení neutěšené dopravní situace?

Harmonizace omezení s Evropou

Cílem omezení kamionů v Česku je podle náměstka ministra životního prostředí Aleše Kutáka harmonizace nedělního zákazu s okolními zeměmi tak, aby nedocházelo k objíždění přes naše území a kamiony se nehromadily na hranicích. Většina evropských států dodržuje nedělní odpočinek, pátky ovšem v Evropě zůstávají bez omezení s výjimkou léta v Polsku od 18 do 22 hodin.

„Rozhodujícím faktorem ovlivňujícím nehodovost v pátek odpoledne je celková intenzita dopravy všech vozidel a vyčerpání kapacity komunikací v době souběhu špičky pracovního dne se špičkou hromadného odjezdu na místa rekreace o víkendu, které ve své masivnosti jsou českým fenoménem a nelze je srovnávat s jinými zeměmi Evropy,“ vysvětluje ministr Bursík. Počet nehod v této době stoupne až o 20 % (jen u osobních automobilů až o 40 %), počet usmrcených osob je až o 45 % vyšší než v ostatní pracovní dny ve stejné době. Trend počtu nehod s účastí nákladních vozidel nad 7,5 tuny přibližně odpovídá trendu intenzit nákladní dopravy.

Jako žádoucí se proto MŽP jeví otupit páteční odpolední špičku omezením jízd těch vozidel, jejichž jízda zrovna není nezbytně nutná a může být vykonána mimo ni. „Z logiky vzniku páteční odpolední špičky nemůže jít o osobní vozidla, ale o vozidla, která se v dopravním proudu pohybují výrazně pomaleji než jiná vozidla a snižují tak kapacitu komunikací,“ upřesňuje důvody návrhu dopravní specialista MŽP Martin Robeš.

Co na to řidiči

Pohyb nákladních vozidel je vázán pracovním režimem řidičů. Jednotné pracovní podmínky stanovuje Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě AETR, ke které přistoupila většina evropských států. Každý stát smí zpřísnit některá její nařízení, pouze však ve vztahu k vlastním řidičům.

Podle průběžných Informací o stavu plnění programového cíle vlády navrhované páteční a nedělní omezení zásadním způsobem nenaruší denní ani týdenní dobu odpočinku řidičů. Ze strany navrhovatelů je tedy považováno za účelné a proveditelné, dopravci by jej měli absorbovat bez zásadních negativních dopadů.

Co na to veřejnost

Ministerstvo životního prostředí oprávněnost svých kroků dokládá výsledky bleskového reprezentativního výzkumu veřejného mínění (1 170 dotázaných), který si v první polovině srpna 2008 nechalo zpracovat od společnosti STEM. Vyplynulo z něj, že páteční zákaz jízdy kamionů požaduje osm z deseti obyvatel. Lidé si přejí především omezení kamionové dopravy v pátek odpoledne (84 % odpovědí) a po celou neděli (73 %). Občany trápí kamionová doprava především kvůli bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (47 %), následuje ochrana proti hluku, ochrana ovzduší a obecně životního prostředí (26 %).

Většina veřejnosti neuznává protiargumenty dopravců. Pouze 36 % respondentů souhlasí s argumentem, že páteční zákaz omezí zásobování obchodů, a pouze 39 % s argumentem, že povede ke zkrácení pracovního týdne řidičů na 4,5 dne a následnému zániku dopravních firem a propouštění řidičů.

Výjimky

MŽP oproti původnímu návrhu ministerstva dopravy prosadilo snížení počtu plošných výjimek. Paragraf 43 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, jich obsahuje okolo patnácti. Výjimka bude nadále platit pro přepravu zboží podléhajícího zkáze, živých zvířat, humanitární pomoci, pro integrovaný záchranný systém a techniku potřebnou na stavbách a opravách silničních a železničních komunikací. Vyřazeny ovšem byly výjimky pro „kurýrní služby“ či „nepřetržité provozy“, kam lze schovat dopravu téměř čehokoli. Jednorázové výjimky budou zpoplatněny částkou podle druhu a trvání výjimky. Lze předpokládat, že mj. půjde i o automobilky, které pracují non-stop, nemají sklady a dělají si „just in time“ skladiště na silnici. „Progresivní zpoplatnění motivuje přepravce, aby si požádali o výjimku opravdu pouze na dobu nezbytně nutnou,“ dodává Martin Bursík.

Řešení odpočívek

Ze studie dopravní fakulty ČVUT vyplynulo, že v současnosti je na dálniční síti k dispozici 1 233 parkovacích stání, přičemž tuto kapacitu je možné bez výrazných stavebních úprav rozšířit na počet 2 605 míst úpravami vodorovného značení a zprovozněním uzavřených odpočívek na starších dálničních úsecích, které již nevyhovují normě. Ve dnech omezení jízdy kamionů sice dochází k lokálnímu vyčerpání parkovací kapacity, celková kapacita na dálniční síti se však ukázala jako dostačující. Podle studie nemá smysl budovat jedno nebo dvě nová velkokapacitní parkoviště, ale snažit se o rozšíření kapacity průběžně v celé délce dálnice a o zajištění informovanosti o nevyčerpaných kapacitách a povolení dojezdu k nim v období omezení jízd.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu