Čtení na tyto dny

Král smrků

(Smrk ztepilý
Stáří 180 let
Výška 38 m
Obvod 402 cm)

Prší
Přítmí pravěkého lesa
Ticho kapradin a trav
a kapající vody

Posvátná úzkost
slovanského obětiště

Zpovzdálí
hluk dětské
školní křížové výpravy

Směrovka: Král smrků 300 m

Zpáteční cestou
sbírám papírky
od žvýkaček a bonbonů
zn. Velim

(Jaroslav Kvasnica
Mariánské lázně 1987) 

 

Doporučujeme ke čtení

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Golfová hřiště v krajině


Václav Petříček, č. 6/2008, s. 32

Na jaře tohoto roku jsem byl překvapivě osloven milou dámou z managementu klánovického klubu Pro-Golf, abych se aktivně zúčastnil připravované konference Golfová hřiště v krajině. Kromě občanského sdružení Pro-Golf 2005 konferenci s mezinárodní účastí spolupořádala Fakulta stavební ČVUT v Praze, Česká golfová federace a Český svaz greenkeeperů pod záštitou předsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky. Tušil jsem, že jsem byl k účasti vyzván na základě mých kontroverzně vnímaných aktivit při budování golfového hřiště v bývalém vojenském prostoru Mladá. Samozřejmě, že jsem si hned uvědomil, jaké ostré diskuse vyvolal záměr jedné z pořádajících organizací vybudovat (eufemisticky podáno „obnovit“) golfové hřiště v ochranářsky cenném Klánovickém lese. Ale respektuji presumpci neviny a možnost vyslechnout si různé názory k tématu, který hýbe po sametové revoluci i ochranou přírody a krajiny. Nakonec jsem kývl a připravil si faktografický referát.

Upozorňuji, že nejsem hráč golfu a tento sport beru jako každý jiný, stejně náročný na plochu, navíc trochu jako vyhraněný životní styl. Rovnou přiznávám, že se snažím posuzovat záměry golfových hřišť vždy individuálně, ostatně stejně jako větrné elektrárny (či jak se vžívá „větrníky“) a samozřejmě že je pro mne prioritní veřejný zájem ochrany přírody a krajiny. Stejně tak ale přiznávám, že jsem měl z účasti na konferenci obavy a neblahé tušení. To se tak trochu naplnilo. Pár dní před konferencí jsem dostal níže uvedený dopis. Podle dvojjazyčného česko-anglického textu jsem usoudil, že ho obdrželi všichni potenciální referující, tedy i zahraniční:

Vážená paní, Vážený pane,

dovoluji si Vás oslovit v souvislosti s Vaší oznámenou účastí na konferenci Golf v krajině, pořádané ve dnech 3.-4. 7. 2008 v Praze. Jistě víte, že pořadatel této konference (Pro-Golf 2005) je investor, snažící se o prosazení velmi sporného plánu na výstavbu golfového areálu uprostřed Klánovického lesa, jediné funkční a celistvé lesní plochy v Praze. Proti tomuto plánu protestují místní zastupitelstva, obyvatelé a občanská sdružení, ale také 23 tisíc signatářů Petice za zachování celistvosti Klánovického lesa, která byla odevzdána primátoru Bémovi letos v únoru. Důvodem odporu proti umístění golfového areálu do funkčního lesa, který by musel být vykácen, není v žádném případě nechuť ke golfu, jak nám je podsouváno. Golfová hřiště jako umělý krajinný prvek mohou výrazně zhodnotit místa v minulosti poničená či plochy k jiným účelům nevhodné. Nově vysázené stromy a nové vodní plochy na golfových hřištích mohou zlepšit klima v pásech oddělujících průmyslové či dopravní stavby od obytných čtvrtí. Takto se buduje a do dvou let vznikne v nejbližším okolí Klánovického lesa pás golfišť s celkovým počtem okolo stovky jamek.

Proto se zdvihá tak masivní a v tomto světle pochopitelný odpor ke zničení stability jedinečného ekosystému největšího pražského lesa kvůli výstavbě hřiště, které by bylo jen jedním z mnoha dalších. Plán výstavby klánovického golfu ohrožuje nejen vzácnou lesní půdu (Praha jí má pouhých 10 %), ale přímo zasahuje do přírodní rezervace a evropsky významné lokality NATURA 2000. Jako nevratnou chybu jej označují odborníci na všech stupních ochrany přírody, včetně dr. Bursíka, ministra životního prostředí.

Investor se bohužel stal nejen svou činností, ale i kontakty s místem, ve kterém chce podnikat, synonymem nedůvěryhodnosti a neserióznosti. Zcela ignoruje názory a rozhodnutí místního zastupitelstva včetně starosty Ing. Hrabala. Nelze věřit investorovi, který i rekonstrukci klubovny, jejíž prohlídka má být součástí programu konference, zahájil a vede bez platných povolení státní správy. Úplné informace o investorovi a situaci kolem plánované stavby najdete na http://www.ujezdskystrom.info/

Konference je pořádána pro úředníky státní správy, kteří budou v již započatém procesu EIA rozhodovat, zda plán investora na vybudování golfového areálu v Klánovickém lese schválí, nebo ne. Spíše než golfu v krajině zdá se být tato konference věnována prosazení golfu v Klánovicích. Vaše účast za těchto podmínek není neutrální, pomáháte investorovi a zároveň organizátorovi konference uskutečnit plán špatný, chybný a zbytečný.

Tímto dopisem oslovujeme všechny pozvané přednášející, na něž se nám podařilo najít spojení. Golf v krajině má své limity a v případě klánovického golfu jsou bezohledně překračovány.

S pozdravem

RNDr. Pavel Roušar
Újezdský STROM
organizátor Petice za zachování celistvosti Klánovického lesa

A pak přišel šok. Prakticky v předvečer byla e-mailovou poštou a ještě telefonicky konference odvolána. Za svou 40letou „konferenční praxi“ jsem toto ještě nezažil. Následovala televizní reportáž a moje povinnost omluvit se kolegům na všech pracovištích AOPK ČR, že jejich promptně zaslané zprávy o aktuálních zkušenostech s golfovými hřišti nebyly využity. Zatím. Je již nanejvýš nutné zpracovanou analýzu o dopadech těchto zásahů do krajiny, vesměs velkých terénních úprav i staveb, metodicky syntetizovat. A určitě by neškodila diskuse na stránkách Veroniky!

Václav Petříček

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu