Čtení na tyto dny

Na počest ptáků řek a lesa

Ptáci stoupali nad lesem
jak jiskry
Dvojhlasně
O dvou křídlech
Až zdálo se že nevzlétají
ale že země padá

Bylo ticho
jako v přesýpacích hodinách
anebo ve skále
ale tak ostré
jak večerní obloha
kdy padají hvězdy
a na studánkách řek
omdlévá voda

Na počest ptáků
spících řek a hlubokého lesa
zdvihá ticho
studánku
jako první pokus bohů o pohár

(Josef Hrubý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Břehule: ubývající druh doplácející na proces EIA

Petr Heneberg, č. 4/2017, s. 2-4, pro předplatitele

Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.: jeho prínos pre československú ornitológiu zo slovenského uhla pohľadu

Anton Krištín, č. 4/2017, s. 16-17, pro předplatitele

Karel Hudec, nejen ornitolog

Milan Peňáz, č. 4/2017, s. 20-23, pro předplatitele

Ochrana netopýrů = ochrana budov před guánem

Daniel Horáček, č. 4/2017, s. 32-34

Kraj podpořil studenty a studentky


Hana Chalupská, č. 1/2007, s. 32

Čtvrtého ročníku soutěže bakalářských a diplomových studentských prací se zaměřením na životní prostředí Jihomoravského kraje se letos zúčastnilo 33 studentů a studentek z nejrůznějších studijních oborů. Soutěž byla vyhlášena na jaře a přihlásilo se do ní na rozdíl od předchozích ročníků tolik bakalářských prací, že jsme se rozhodli změnit dosavadní členění. Zatímco v předchozích letech byly kategorie - přírodovědné a technické práce, letos vybírala odborná komise nejlepší bakalářskou a nejlepší diplomovou práci.

Výběr nejlepších prací byl obdobně jako v předchozích ročnících obtížný, a tak bylo nakonec uděleno celkem 11 cen. V kategorii prací bakalářských získala nejvyšší ocenění Bc. Veronika Huková s prací Geobiocenologické mapování okolí Klobouk u Brna. Druhou cenu získal Bc. Jan Trávníček z brněnské geografie za práci Krajinné struktury v povodí Vítovického potoka. O třetí příčku se podělily bakalářka Eliška Stofferová za Zhodnocení současného stavu a vývoje zvláště chráněného území na příkladu přírodní rezervace Černovický hájek a bakalářka Petra Mišáková za Návrh a zaměření sítě cyklostras pomocí GPS a tvorba digitální mapy na území ŠLP Křtiny. Dále v této kategorii udělil Nadační fond Augusta Bayera zvláštní cenu Bc. Martině Brodské za práci Vývoj změn krajiny v prostoru vodního díla Nové Mlýny.

Studie rybího přechodu pro jez Bulhary na řece Dyji zvítězila v kategorii prací diplomových a jejím autorem je Ing. Jiří Petr. Jako druhá se umístila Ing. Iveta Svobodová s tématem Generativní šíření vrby bílé (Salix alba L.) v oblasti střední novomlýnské nádrže. Komise udělila 2 ceny pro třetí místo, a to Ing. Vilému Říháčkovi za Zhodnocení současného stavu a péče o chráněná území města Brna a Ing. Jaroslavě Gajdošové za Geobiocenologické podklady a návrh péče o přírodní park Strážnické Pomoraví.

Krajinně-ekologické hodnocení populací stromových vrb na části území LZ Židlochovice Ing. Radka Nečase ocenil Nadační fond Augusta Bayera zvláštní cenou. Poslední cenu udělila Nadace Veronica Ing. Blance Sobolíkové za zpracování tématu Možnosti zlepšení ekologického stavu příměstského vodního toku.

Soutěž probíhá za finanční podpory Jihomoravského kraje s cílem navázat spolupráci s vysokými školami. Ekologický institut Veronica garantuje průběh soutěže, výběr hodnotitelské komise a organizaci závěrečné konference, kde probíhají prezentace prací a vyhlášení cen. Na konferenci 14. listopadu 2006 finanční a věcné odměny předal za Jihomoravský kraj pan náměstek Hošek, za Nadační fond Augusta Bayera a Nadaci Veronica Antonín Buček.

Hana Chalupská

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu