Čtení na tyto dny

Přítel

Ať bydlí tam
kde je dřív jaro
později podzim
nejlépe u řeky
kolem níž
by se dalo jít lesem
kde by se naše myšlenky
uklidněné
rozestoupily jako stromy -
aby se tolik netrápil
až vtrhnem do jeho pokoje
v kterém na nás slovy myslívá
zrovna když ubližujeme ženě
nebo se ztrácíme v strachu
že máme ze srdce
jen cestu
zkoušíme-li to sami
na svou pěst
se svým jsem

(Zdeněk Volf) 

 

Doporučujeme ke čtení

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Přírodní památka – meandry řeky Odry


č. 4/2007, s. 31-32

První vlastní přírodní památku od svého vzniku otevřel na konci května Moravskoslezský kraj. Jedná se o zvláště chráněné území na území Bohumína s názvem Hraniční meandry Odry. Na rozloze přes 126 hektarů a 7 km podél toku Odry žije řada chráněných živočichů, především ptáků (např. pár orla mořského, hnízdí tu také morčák velký, ledňáček říční, strnad luční a další. Žije tu rovněž bobr evropský, jezevec lesní i vydra říční). Roste zde také vzácná chráněná flóra (mikropopulace kotvice plovoucí a řečanky menší, dále leknín bělostný; na bahenních náplavech najdete skřípinec jezerní, šmel okoličnatý a tajničku rýžovitou). Především se ale jedná o jedinou rezervaci ve střední Evropě s tak zachovanými neregulovanými korytotvornými procesy řeky - tvoří meandry, slepá ramena, tůně.

„Podnět k vyhlášení zvláště chráněného území na obou březích Odry v oblasti Kopytova a Bohumína podali vědci z mezinárodní organizace Word Wildlife Fund for Nature (WWF - Světový fond pro ochranu přírody), kteří mapovali nivu Odry po povodních v roce 1997. Oblast označili za velmi vzácnou - ve střední Evropě naprosto ojedinělou. Experti pak navrhli ochranu v rámci konceptu zvaného ‚Espace de liberté‘, což znamená zajištění prostoru pro nerušený pohyb řeky a neregulovanou tvorbu říčních koryt v pásmu. Pásmo leží po obou březích Odry na území České i Polské republiky. Aby unikátnost území zůstala zachována, je nutné je chránit dle platných zákonů v obou zemích - meandrování řeky totiž mírně mění hranici. Poláci už chráněné území vyhlásili. U nás bude pečovat o lokalitu Moravskoslezský kraj - na zajištění památky již dal půl milionu korun a každoročně na nutné práce minimálně dáme dalších 50 tisíc (likvidace křídlatky, kosení porostů apod.). Snahou kraje je zpracovat projekt, který by na další péči o památku a případné aktivity v oblasti zajistil podporu z Evropské unie. Počítáme v budoucnu například s naučnou stezkou,“ přiblížil genezi vzniku hraničních meandrů Odry náměstek hejtmana MSK Pavol Lukša.

Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu Tomáš Kotyza upřesňuje výjimečnost památky: „Hraniční meandry Odry představují ojedinělý přírodní fenomén, který už na evropských tocích téměř není. Na zhruba sedmikilometrovém úseku podél toku Odry mezi Kopytovem a Bohumínem si řeka zachovala přirozenou dynamiku korytotvorných procesů. Projevuje se tvorbou mnoha štěrkových náplavů a lavic, odstavených částí meandrů, z nichž pak vznikají slepá ramena a tůně. Řeky tedy svým způsobem stále mírně mění státní hranici. Území obývá řada zvláště chráněných druhů živočichů a roste tam ojedinělá flóra. Vazba některých druhů na zdejší ekosystémy je unikátní nejen v rámci celorepublikovém, ale i celoevropském. Území je proto součástí soustavy Natura 2000 jako evropsky významná lokalita,“ řekl Tomáš Kotyza s tím, že památka je samozřejmě přístupná veřejnosti.

red.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu