Čtení na tyto dny

Král smrků

(Smrk ztepilý
Stáří 180 let
Výška 38 m
Obvod 402 cm)

Prší
Přítmí pravěkého lesa
Ticho kapradin a trav
a kapající vody

Posvátná úzkost
slovanského obětiště

Zpovzdálí
hluk dětské
školní křížové výpravy

Směrovka: Král smrků 300 m

Zpáteční cestou
sbírám papírky
od žvýkaček a bonbonů
zn. Velim

(Jaroslav Kvasnica
Mariánské lázně 1987) 

 

Doporučujeme ke čtení

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Pozoruhodná shovívavost České inspekce životního prostředí


Jiří Danihelka, č. 6/2007, s. 29

Chcete se zbavit chráněných rostlin, které náhodou rostou na vašem pozemku? Snadná pomoc: postříkejte plochu herbicidem! A pokud se najde nějaký kverulant a udá vás třeba na České inspekci životního prostředí? Nevadí! Přinejmenším v Brně jsou natolik shovívaví, že se nic nestane, natož abyste zaplatili třeba jen symbolickou pokutu. Nevěříte?

Letos 9. května jsem při floristickém mapování mezi Lednicí a Rakvicemi navštívil i oplocené území se zvěří označené na vstupní tabuli jako budoucí obora Obelisk. Během této návštěvy jsem zjistil, že na části louky s výskytem violky nízké (Viola pumila), která je zvláště chráněna v kategorii silně ohrožených druhů, byly vyorány řádky, jejich okolí bylo pravděpodobně postříkáno herbicidem a do řádků byly vysety žaludy. V rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny byly jednak přímo zničeny chráněné rostliny, jednak byl poškozen jejich biotop, což zákon rovněž zakazuje. Věc jsem celkem logicky o týden později písemně oznámil Oblastnímu inspektorátu ČIŽP v Brně. Jeho pracovník navštívil lokalitu 8. června v rámci místního šetření spolu s majitelem pozemku, o čemž mně OI ČIŽP podal zprávu 20. června. V ní sděluje, že řádky byly naorány v pruzích vzdálených 2 m, do řádků byly vysety žaludy a jejich okolí bylo v 30 cm širokém pruhu ošetřeno herbicidem Roundup bioaktiv. Zásah však podle sdělení vlastníka, s nímž se patrně příslušný pracovník inspekce ztotožnil, nepředstavuje zalesnění, neboť na louce mají být pouze vypěstovány sazenice dubu určené k použití na jiných pozemcích, a proto podle názoru OI ČIŽP bude vyhodnocení zásahu vyžadovat dlouhodobé sledování. Zároveň inspektorát požádal Správu CHKO Pálava o posudek s cílem zjistit, zda došlo popsaným zásahem k poškození nebo zničení zvláště chráněných druhů rostlin. Správa CHKO posudek vyhotovila 17. srpna: v posudku se mj. praví, že (1) na místě výskytu violky nízké, tj. přímo v biotopu silně ohroženého zvláště chráněného druhu (doloženo fotografiemi), byly vyříznuty rýhy, do nichž byly vysety žaludy. Dále je v posudku uvedeno, že (2) několik jedinců výše uvedeného druhu bylo vyryto při tvorbě rýh pro síji dubu, byť zbytek populace nebyl přímo poškozen. Posudek tedy potvrdil jak přímé poškození jedinců silně ohroženého zvláště chráněného druhu, tak zásah do jeho biotopu, který nemá nic společného s běžným obhospodařováním louky.

Pracovník OI ČIŽP Brno navštívil lokalitu ještě jednou 14. září, pravděpodobně s cílem znovu posoudit stav na místě. Konečný výsledek prošetření podnětu mně OI ČIŽP Brno sdělil dopisem o jedenáct dní později. V něm se kromě známých skutečností mj. uvádí toto: „Závěry posudku a celkový stav věci lze vzhledem ke stavu zjištěnému inspekcí dne 14. 9. 2007 konkrétněji vyhodnotit. Posudek hodnotí zalesnění lokality jako činnost, která bude mít za následek likvidaci populace violky nízké, a to především změnou světelných podmínek způsobenou zastíněním vysazenými dřevinami, dále změnou chemismu půdy způsobenou rozkladem opadaného listí. Ke škodlivému stavu tedy dojde za určitých podmínek. Zákon o ochraně přírody a krajiny umožňuje potrestání jeho porušení až za činnost, která způsobila zničení nebo úhyn zvláště chráněných druhů rostlin. Fotodokumentace k posudku obsahuje navíc i snímek violky rostoucí na okraji rýhy s výsevem žaludů. Doklad o zničených jedincích violky nízké není v posudku obsažen a ani ho nezjistila ČIŽP při svém šetření.“ Podepsán ing. Vítězslav Polách, vedoucí oddělení ochrany přírody.

Tento postup, na který jsem mimochodem podal stížnost, je v pozoruhodném kontrastu k jiným kauzám, v nichž v případě porušení zákona o ochraně přírody a krajiny stejný úřad postupoval velmi přísně, ačkoli nedošlo ke skutečné újmě na chráněných částech přírody. Příkladem budiž kauza mého bývalého spolupracovníka J. Chytila, který jako pracovník CHKO Pálava dostal pokutu za nepovolený vstup do NPR Lednické rybníky. Současné jednání brněnských inspektorů si lze v lepším případě vysvětlit naprostým nedostatkem odbornosti a neznalostí příslušného zákona, v horším případě jistým druhem podjatosti.

Ještě zbývá dodat, že fialky nechal postříkat herbicidem ing. František Fabičovic, člen správní rady o.p.s. Biosférická rezervace Dolní Morava; jeho společnosti Alcaplast udělil ředitel o.p.s. BRDM ing. Jan Vybíral v roce 2006 čestné uznání za spolupráci.

Jiří Danihelka

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu