Čtení na tyto dny

Česna

Včely snášejí vosk na pečeti
a pohankový med
na dvoje sliby pod přísahou
na ztuhlý úsměv kolem úst

V té dvojí lásce zapřisáhlé
nebeskou modří drnčí na zápěstí sklo

Matku včelstev vynášejí z úlu
česnem - puklinou v pečeti

(Jindřich Zogata
Dým ohnic, 1991) 

 

Doporučujeme ke čtení

Ubývá u nás ptáků?

Alena Klvaňová, č. 2/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Nová chráněná území v Brně

Vilém Jurek, č. 2/2024, s. 32-33, pro předplatitele

Přírodní řeky jako překvapení Polska

Roman Barták, č. 2/2024, s. 34-35

Návrat vlčího zpěvu Jaroslava Monte Kvasnici

Jiřina Lacinová, č. 2/2024, s. 44-45

Pouť na Svatou Horu II. Pěší putování

Václav Štěpánek, č. 1/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Putování za vyplaveným dřevem

Petr Čermák, č. 1/2024, s. 20-22, pro předplatitele

Beskydy Rudolfa Jandy. Věnováno 50. výročí vzniku CHKO Beskydy

Václav Štěpánek, č. 1/2024, , pro předplatitele

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Pozoruhodná shovívavost České inspekce životního prostředí


Jiří Danihelka, č. 6/2007, s. 29

Chcete se zbavit chráněných rostlin, které náhodou rostou na vašem pozemku? Snadná pomoc: postříkejte plochu herbicidem! A pokud se najde nějaký kverulant a udá vás třeba na České inspekci životního prostředí? Nevadí! Přinejmenším v Brně jsou natolik shovívaví, že se nic nestane, natož abyste zaplatili třeba jen symbolickou pokutu. Nevěříte?

Letos 9. května jsem při floristickém mapování mezi Lednicí a Rakvicemi navštívil i oplocené území se zvěří označené na vstupní tabuli jako budoucí obora Obelisk. Během této návštěvy jsem zjistil, že na části louky s výskytem violky nízké (Viola pumila), která je zvláště chráněna v kategorii silně ohrožených druhů, byly vyorány řádky, jejich okolí bylo pravděpodobně postříkáno herbicidem a do řádků byly vysety žaludy. V rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny byly jednak přímo zničeny chráněné rostliny, jednak byl poškozen jejich biotop, což zákon rovněž zakazuje. Věc jsem celkem logicky o týden později písemně oznámil Oblastnímu inspektorátu ČIŽP v Brně. Jeho pracovník navštívil lokalitu 8. června v rámci místního šetření spolu s majitelem pozemku, o čemž mně OI ČIŽP podal zprávu 20. června. V ní sděluje, že řádky byly naorány v pruzích vzdálených 2 m, do řádků byly vysety žaludy a jejich okolí bylo v 30 cm širokém pruhu ošetřeno herbicidem Roundup bioaktiv. Zásah však podle sdělení vlastníka, s nímž se patrně příslušný pracovník inspekce ztotožnil, nepředstavuje zalesnění, neboť na louce mají být pouze vypěstovány sazenice dubu určené k použití na jiných pozemcích, a proto podle názoru OI ČIŽP bude vyhodnocení zásahu vyžadovat dlouhodobé sledování. Zároveň inspektorát požádal Správu CHKO Pálava o posudek s cílem zjistit, zda došlo popsaným zásahem k poškození nebo zničení zvláště chráněných druhů rostlin. Správa CHKO posudek vyhotovila 17. srpna: v posudku se mj. praví, že (1) na místě výskytu violky nízké, tj. přímo v biotopu silně ohroženého zvláště chráněného druhu (doloženo fotografiemi), byly vyříznuty rýhy, do nichž byly vysety žaludy. Dále je v posudku uvedeno, že (2) několik jedinců výše uvedeného druhu bylo vyryto při tvorbě rýh pro síji dubu, byť zbytek populace nebyl přímo poškozen. Posudek tedy potvrdil jak přímé poškození jedinců silně ohroženého zvláště chráněného druhu, tak zásah do jeho biotopu, který nemá nic společného s běžným obhospodařováním louky.

Pracovník OI ČIŽP Brno navštívil lokalitu ještě jednou 14. září, pravděpodobně s cílem znovu posoudit stav na místě. Konečný výsledek prošetření podnětu mně OI ČIŽP Brno sdělil dopisem o jedenáct dní později. V něm se kromě známých skutečností mj. uvádí toto: „Závěry posudku a celkový stav věci lze vzhledem ke stavu zjištěnému inspekcí dne 14. 9. 2007 konkrétněji vyhodnotit. Posudek hodnotí zalesnění lokality jako činnost, která bude mít za následek likvidaci populace violky nízké, a to především změnou světelných podmínek způsobenou zastíněním vysazenými dřevinami, dále změnou chemismu půdy způsobenou rozkladem opadaného listí. Ke škodlivému stavu tedy dojde za určitých podmínek. Zákon o ochraně přírody a krajiny umožňuje potrestání jeho porušení až za činnost, která způsobila zničení nebo úhyn zvláště chráněných druhů rostlin. Fotodokumentace k posudku obsahuje navíc i snímek violky rostoucí na okraji rýhy s výsevem žaludů. Doklad o zničených jedincích violky nízké není v posudku obsažen a ani ho nezjistila ČIŽP při svém šetření.“ Podepsán ing. Vítězslav Polách, vedoucí oddělení ochrany přírody.

Tento postup, na který jsem mimochodem podal stížnost, je v pozoruhodném kontrastu k jiným kauzám, v nichž v případě porušení zákona o ochraně přírody a krajiny stejný úřad postupoval velmi přísně, ačkoli nedošlo ke skutečné újmě na chráněných částech přírody. Příkladem budiž kauza mého bývalého spolupracovníka J. Chytila, který jako pracovník CHKO Pálava dostal pokutu za nepovolený vstup do NPR Lednické rybníky. Současné jednání brněnských inspektorů si lze v lepším případě vysvětlit naprostým nedostatkem odbornosti a neznalostí příslušného zákona, v horším případě jistým druhem podjatosti.

Ještě zbývá dodat, že fialky nechal postříkat herbicidem ing. František Fabičovic, člen správní rady o.p.s. Biosférická rezervace Dolní Morava; jeho společnosti Alcaplast udělil ředitel o.p.s. BRDM ing. Jan Vybíral v roce 2006 čestné uznání za spolupráci.

Jiří Danihelka

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu