Čtení na tyto dny

Na počest ptáků řek a lesa

Ptáci stoupali nad lesem
jak jiskry
Dvojhlasně
O dvou křídlech
Až zdálo se že nevzlétají
ale že země padá

Bylo ticho
jako v přesýpacích hodinách
anebo ve skále
ale tak ostré
jak večerní obloha
kdy padají hvězdy
a na studánkách řek
omdlévá voda

Na počest ptáků
spících řek a hlubokého lesa
zdvihá ticho
studánku
jako první pokus bohů o pohár

(Josef Hrubý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Břehule: ubývající druh doplácející na proces EIA

Petr Heneberg, č. 4/2017, s. 2-4, pro předplatitele

Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.: jeho prínos pre československú ornitológiu zo slovenského uhla pohľadu

Anton Krištín, č. 4/2017, s. 16-17, pro předplatitele

Karel Hudec, nejen ornitolog

Milan Peňáz, č. 4/2017, s. 20-23, pro předplatitele

Ochrana netopýrů = ochrana budov před guánem

Daniel Horáček, č. 4/2017, s. 32-34

Cena Jana Šmardy Mileně Brzobohaté


Antonín Buček, č. 3/2006, s. 31

Od roku 1995 každý rok uděluje Rada regionálního sdružení ČSOP v Brně Cenu Jana Šmardy za ochranu přírody a domoviny na Moravě a ve Slezsku tomu, kdo se významně zasloužil o moravskou přírodu a krajinu. Desátou nositelkou se stala starostka jihomoravské obce Šakvice Milena Brzobohatá. Cenu za rok 2005 jí slavnostně předal ministr životního prostředí Libor Ambrozek při tradičních oslavách Dne Země 21. dubna letošního roku v Domě u Klimešů v Pouzdřanech.

Starostka Šakvic Milena Brzobohatá má největší zásluhu na tom, že po provedených dílčích pozemkových úpravách v trati Díly pod vinohrady v roce 2004 získala obec 5,5 ha pozemku, který se zastupitelstvo obce rozhodlo využít k vysázení lokálního biokoridoru, a také na tom, že výsadba byla realizována. Cílem vytvoření lokálního biokoridoru, pro který byl zvolen název "Obecní hájek", bylo "ovlivnění vzhledu okolí obce, životního prostředí, flóry i fauny a zabezpečení koncepce územního systému ekologické stability".

Lokální biokoridor Obecní hájek je situován v blízkosti severní hráze Dolní novomlýnské nádrže a v budoucnu alespoň zčásti nahradí lužní lesy zatopené jejími vodami. V pásu dlouhém 750 m a širokém 70 m bylo vysázeno 25 500 ks dřevin. Výsadba byla provedena podle návrhu šakvické občanky Ing. Svatavy Stehlíkové, a to výhradně dřevinami přirozeného lužního lesa. Ze stromů je nejvíce zastoupen dub letní, jasan ztepilý, lípa malolistá, habr obecný, topol osika, javor babyka. Z keřů je to svída krvavá, ptačí zob obecný, brslen evropský, kalina obecná a hlohy. Výsadba dřevin je prostorově rozdělena do tří částí se dvěma průhledy. Celý biokoridor je oplocen, aby vysázené dřeviny byly chráněny proti poškození zvěří, pravidelně je prováděno vyžínání trav a bylin, které by růst dřevin mohly ohrozit.

V nivní krajině jižní Moravy, těžce postižené výstavbou a provozem novomlýnských nádrží, se jedná o výjimečný příklad úspěšné aktivní snahy o zlepšení současného málo příznivého stavu přírody. Docent Jan Šmarda, velký milovník této krajiny a velký odpůrce nesmyslné výstavby nádrží, by měl z výsadby lokálního biokoridoru radost. Občané Šakvic, kteří nezištně poskytli části svých pozemků, zastupitelstvo obce i starostka Milena Brzobohatá dokázali, že jim stav přírody není lhostejný. K ceně Jana Šmardy patří kromě originálního hrníčku také 10 000 Kč. Milena Brzobohatá se okamžitě po udělení ceny rozhodla, že peníze po projednání v šakvickém zastupitelstvu budou využity pro doplnění výsadeb zeleně v obci.

Antonín Buček

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu