Čtení na tyto dny

Chalupy

Nedoslýchavé chalupy
v soumraku
a povídají si
měděnkovými hlasy něco zšeřelého,
už velmi dávno zapomenutého.

Na plotě zvlhlá vůně léta visí -

Za humny chlad
a netopýr.

Přes obzor safírová pšenice se řine
z natrženého pytle tajemství - 

(Josef Suchý)

 

Projekt EnTraCoP


Radim Vítek, č. 4/2006, s. 31

Pod tímto tajemným názvem se skrývá projekt financovaný Evropskou komisí prostřednictvím programu Leonardo da Vinci. Na tomto mezinárodním projektu spolupracuje celkem čtrnáct organizací z šesti evropských zemí, přičemž jeho hlavním koordinátorem je univerzita ve finském Oulu (School of Renewable Natural Resources). Česká republika je zde zastoupena Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně a Ekologickým institutem Veronica.

Cílem projektu EnTraCoP (Enhancing the Training of Collaborative Planning in Natural Resource Management) je zlepšení a rozvoj dovedností v oblasti kolaborativního plánování, u nás též známého jako komunitní, participační či akční plánování. Environmentální plánování totiž obvykle vyžaduje důmyslné zvážení odlišných znalostí, hodnot a zájmů nejrůznějších účastníků procesu. A právě metody kolaborativního plánování se snaží všechny tyto interakce pojmout a co nejefektivněji je zahrnout do výsledných návrhů. Kolaborativní metody (např. veřejná projednávání, pracovní skupiny, zprostředkované vyjednávání, interaktivní webové stránky aj.) mohou tvořit souvislý plánovací proces nebo být použity zcela samostatně. Vždy však záleží na konkrétní situaci, schopnostech a potřebách plánovací organizace.

Hlavním výstupem projektu EnTraCoP bude výukový "balíček" kolaborativního plánování (CoPack), který se bude skládat z následujících částí: Příprava a iniciace procesu kolaborativního plánování, Používání kolaborativních metod a technik, Informační management v kolaborativním plánování, Hodnocení a využívání zkušeností vzešlých z tohoto procesu. CoPack je určen pro učitele, studenty a projektanty zabývající se managementem přírodních zdrojů, tedy pro ty, kteří přicházejí nebo by měli přicházet do styku s veřejností v průběhu krajinného a územního plánování.

V rámci tohoto projektu se bude ve dnech 25.-27. září 2006 konat i mezinárodní seminář v Helsinkách, na kterém budou přední evropští odborníci prezentovat své dosavadní zkušenosti a debatovat o stavu současného mezinárodního výzkumu v oblasti kolaborativního plánování. Další podrobnosti o projektu a této konferenci je možno nalézt na webových stránkách www.oamk.fi/entracop.

Radim Vítek

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu