Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

Doporučujeme ke čtení

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Projekt EnTraCoP


Radim Vítek, č. 4/2006, s. 31

Pod tímto tajemným názvem se skrývá projekt financovaný Evropskou komisí prostřednictvím programu Leonardo da Vinci. Na tomto mezinárodním projektu spolupracuje celkem čtrnáct organizací z šesti evropských zemí, přičemž jeho hlavním koordinátorem je univerzita ve finském Oulu (School of Renewable Natural Resources). Česká republika je zde zastoupena Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně a Ekologickým institutem Veronica.

Cílem projektu EnTraCoP (Enhancing the Training of Collaborative Planning in Natural Resource Management) je zlepšení a rozvoj dovedností v oblasti kolaborativního plánování, u nás též známého jako komunitní, participační či akční plánování. Environmentální plánování totiž obvykle vyžaduje důmyslné zvážení odlišných znalostí, hodnot a zájmů nejrůznějších účastníků procesu. A právě metody kolaborativního plánování se snaží všechny tyto interakce pojmout a co nejefektivněji je zahrnout do výsledných návrhů. Kolaborativní metody (např. veřejná projednávání, pracovní skupiny, zprostředkované vyjednávání, interaktivní webové stránky aj.) mohou tvořit souvislý plánovací proces nebo být použity zcela samostatně. Vždy však záleží na konkrétní situaci, schopnostech a potřebách plánovací organizace.

Hlavním výstupem projektu EnTraCoP bude výukový "balíček" kolaborativního plánování (CoPack), který se bude skládat z následujících částí: Příprava a iniciace procesu kolaborativního plánování, Používání kolaborativních metod a technik, Informační management v kolaborativním plánování, Hodnocení a využívání zkušeností vzešlých z tohoto procesu. CoPack je určen pro učitele, studenty a projektanty zabývající se managementem přírodních zdrojů, tedy pro ty, kteří přicházejí nebo by měli přicházet do styku s veřejností v průběhu krajinného a územního plánování.

V rámci tohoto projektu se bude ve dnech 25.-27. září 2006 konat i mezinárodní seminář v Helsinkách, na kterém budou přední evropští odborníci prezentovat své dosavadní zkušenosti a debatovat o stavu současného mezinárodního výzkumu v oblasti kolaborativního plánování. Další podrobnosti o projektu a této konferenci je možno nalézt na webových stránkách www.oamk.fi/entracop.

Radim Vítek

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu