Čtení na tyto dny

Česna

Včely snášejí vosk na pečeti
a pohankový med
na dvoje sliby pod přísahou
na ztuhlý úsměv kolem úst

V té dvojí lásce zapřisáhlé
nebeskou modří drnčí na zápěstí sklo

Matku včelstev vynášejí z úlu
česnem - puklinou v pečeti

(Jindřich Zogata
Dým ohnic, 1991) 

 

Ochrana fauny ČR, Votice


Pavel Křížek, č. 6/2006, s. 5-7

Vlastní cestou

Občanské sdružení Ochrana fauny ČR vzniklo počátkem roku 1998 a jeho sídlo najdete ve Voticích, městečku, které je branou do České Sibiře. Po několika letech práce v ČSOP se skupina lidí rozhodla jít vlastní cestou. Nebylo to jednoduché rozhodnutí. Jedinou perspektivou pro práci v neziskovém sektoru se jevilo členství ve velkých celostátních organizacích navázaných na podporu nadací a zahraničních donátorů nebo na státní granty. Zvolili jsme cestu krkolomnou a v mnoha směrech složitou, která s sebou nesla řadu neznámých. Byla ale vydlážděna přátelstvím, trpělivostí, hledáním nových netradičních forem a seriózností vůči partnerům. Hnacím motorem byla obrovská motivace ukázat, že ochranu přírody lze dělat i jinou formou.

Hlavní aktivity

Záběr organizace je velmi rozsáhlý. Jakousi základnou je areál ve Voticích, který tvoří stanice pro zraněné živočichy, centrum ekologické výchovy a hospodářské zázemí.

Stanice pro zraněné živočichy působí na území okresů Příbram, Tábor a částečně i Benešova. Staniční služba je k dispozici veřejnosti, starostům obcí, policii a hasičům 24 hodin denně. Ročně přijme a ošetří asi 450 živočichů. V rámci této služby provádíme také záchranné přenosy raků, škeblí či mravenišť.

Centrum ekologické výchovy je zaměřeno na děti i širokou veřejnost. Ročně se s činností OFČR seznamuje v podobě exkurzí, přednášek, výstav a výukových programů několik tisíc lidí. Centrum má k dispozici dva vybavené přednáškové sály, venkovní expozici trvale hendikepovaných živočichů a výstavní prostory. Tyto prostory slouží jako základna terénním spolupracovníkům OFČR, ale i jiným neziskovým organizacím v regionu. Areál také zabezpečuje funkci jakéhosi komunitního centra. Výstavy jsou zaměřeny na přírodu, ale i historii, spolkový život v regionu apod. Totéž platí o organizování tematicky různorodých přednášek.

Samotná terénní činnost je zaměřena na monitoring chráněných druhů ve volné přírodě, zejména na ptáky, savce a obojživelníky. Organizace ve speciálních projektech sleduje některé vybrané druhy, např. orla mořského, motáka lužního, chřástala polního, křepelku obecnou a netopýry.

Marketingové přístupy

Volba názvu organizace byla odvozena od naší ambice dělat ochranu přírody nejen na regionální, ale i na celostátní úrovni. Zároveň měl název být atraktivní pro potencionální sponzory. Druhým komunikačním nástrojem je logo organizace, které oslovuje širokou skupinu lidí. Dnes je díky kampaním, tiskovým materiálům, nášivkám či tričkům jasným identifikačním a nezaměnitelným prvkem organizace. Neméně důležitým byl přístup ke sponzorům a donátorům, který jsme od počátku budovali na principu partnerství a vzájemného respektu, nikoliv na pozici prosebníků. Aktivně, objektivně a pravidelně jsme spolupracovali s médii a v současné době novináři Ochranu fauny vyhledávají i bez našeho přičinění. Asi jako první nezisková ekologická organizace jsme v rámci svých kampaní použili nové komunikační prostředky, jako jsou billboardy, reklama v pražském metru nebo televizní spoty.

Netradiční přístupy

Ochrana fauny realizovala během své existence tři kampaně, které měly poukázat na problematiku ochrany přírody. Kampaň s názvem "Přežili rok 2000!?" upozorňovala na téma ochrany ohrožených druhů, kampaň "Právo na krajinu" poukazovala na hrozící nebezpečí zániku bezbariérové krajiny. Nejznámější kampaní však zřejmě byla výstava v Národním muzeu Praha nazvaná "Světlo pro Prahu" a zaměřená na negativní vliv venkovního elektrického vedení na ptačí populace. Tento projekt jsme rozšířili i do sousedních zemí. Všechny kampaně byly realizovány ve spolupráci s malířem Janem Samcem a sochařem Miroslavem Páralem. Právě díky spolupráci s těmito umělci jsou projekty velmi netradiční a se zárukou velkého zájmu veřejnosti.

Ekologické zemědělství

Neobvyklou aktivitou naší organizace je podíl na fungování ekologické farmy "Družstvo Džbány", jejímž cílem je údržba centrální části Přírodního parku Džbány-Žebrák pomocí pastvy a sečení, a to vše na celkové ploše 300 hektarů. Na těchto cenných mokřadních loukách s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů (prstnatec májový, bublinatka jižní, linduška luční, chřástal polní atd.) jsme dosáhli certifikace ekologického zemědělství. V rámci agroenvironmentálních opatření bylo přibližně 50 hektarů vyčleněno pro chřástala polního, obnovena byla síť tůní pro obojživelníky. Údržba je prováděna formou sklizně a šetrnou pastvou ovcí a skotu. Tímto "komerčním" projektem však Ochrana fauny nijak neslevila ze svého poslání, naopak, jedná se o modelový příklad šetrného hospodaření v krajině s ohledem na biodiverzitu. Zisk z těchto aktivit bude do budoucna financovat naše aktivity neziskové.

Financování Ochrany fauny ČR

Od počátku vzniku organizace byla strategie postavena na požadavku nebýt závislí jen na prostředcích státu, resp. MŽP ČR. Struktura finančních prostředků je proto velmi pestrá a zaručuje stabilitu organizace tak, aby při ztrátě některého zdroje nebyl ohrožen chod všech aktivit. Příjmy pocházejí z darů od drobných dárců, firem, obcí, pověřených úřadů a Středočeského a Jihočeského kraje. Všechny tyto finanční zdroje jsou do značné míry postaveny na podpoře regionu, tedy těch, kteří mají s činností Ochrany fauny osobní zkušenost. Velmi zavazující je pro naší organizaci fakt, že regionální ochranářskou organizaci podporuje přímo z rozpočtu 7 pověřených úřadů a dalších 105 měst a obcí. Trnitá cesta započatá před 9 lety tak přinesla své ovoce.

Prostředky získané na základě grantů od státu, nadací a velkých firem jsou z hlediska příjmu organizace nadstandardní a účelově vázané na konkrétní projekty. Pro chod organizace nejsou rozhodující. Z prostředků Evropské unie jsme v současné době získali grant ESF určený na ekologickou výchovu.

Personální obsazení

Stanice pro zraněné živočichy má dva pracovní úvazky (od roku 2007 2,5 úvazku). Ekologická výchova vytváří dvě pracovní místa (od roku 2007 3 úvazky) a administrativa 0,5 úvazku. Ochranu fauny podporuje asi 20 aktivních dobrovolníků a dalších 280-300 příznivců.

Co dodat nakonec?

Model Ochrany fauny je možná v něčem ojedinělý. Naše organizace vznikla na přátelství několika lidí, kteří chtěli něco dokázat. Především to však chtěli dělat jinak, než bylo v té době zvykem. Nasazení, originalita a celkové pojetí vzniku Ochrany fauny příliš nezapadalo do obvyklého vzorce nevládních organizací. Nebýt soukromých majitelů, kteří zakoupené nemovitosti dali k dispozici vznikajícímu spolku namísto komerčním subjektům, nebylo by ani našeho úspěchu. Rovněž naši sponzoři přistoupili na formu partnerské spolupráce stejně jako 113 měst a obcí regionu. Významná byla zejména v začátcích i podpora Nadace Partnerství a granty Velvyslanectví Velké Británie v Praze získané na základě jejího doporučení. Po devíti letech existence se naši dárci mohou přesvědčit, že důvěra a prostředky vložené do Ochrany fauny v době jejího vzniku mají jasné a definovatelné výsledky. Této podpory v těžkých začátcích si velice vážíme.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu