Čtení na tyto dny

Na dlani

Javorový list
přikryl město dlaní
a obrátil dlaň do všech koutů

Listem rozsvěcené světlo
puká brázdami smogových ulic
líhnoucími karburátory

V listu je vzkaz
abychom kmenům podali ruce

List nese varování
že nad kameny vyrvanými v lomech
jsou plíce města zaprášené

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Málo známé projekty Nadace Veronica


Jasna Flamiková, č. 6/2006, s. 5-7

Nadace Veronica vznikla v roce 1992 s cílem podporovat projekty zaměřené na ochranu přírody a krajiny v programu "Zachování přírodních a kulturních hodnot krajiny". Od roku 2003 nadace vyhlašuje otevřené grantové řízení, ve kterém jsou granty udělovány nejlepším projektům. Vzhledem k velikosti a možnostem nadace byly granty udělovány původně do výše 30 tisíc korun, nyní ve výjimečných případech i do 50 tisíc korun. Jedná se tedy především o podporu malých projektů. Jejich složení a zaměření je různorodé od podpory akce na konkrétní lokalitě přes vydání informačních materiálů až po podporu činnosti některého z pozemkových spolků. Ve většině případů nadace hradí přímé materiálové náklady projektů organizací, které pracují většinou na dobrovolné bázi.

Příklady některých z podpořených projektů

Školka starých odrůd a ohrožených dřevin Moravského krasu ZO ČSOP Ponikva a Ing. Josef Janča jako hlavní řešitel tohoto projektu naplánovali výkup pozemku v k.ú. obce Vavřinec za účelem zřízení školky ovocných dřevin v Moravském krasu. Výpěstky budou po dohodě s lesními hospodáři vysazovat na vhodná místa do krajiny.

Často je žádána finanční dotace na podporu projektů zaměřených na péči o krajinu s využitím pastvy původních plemen ovcí a návrat k tradičním způsobům péče o krajinu, které podporují zachování řady rostlinných i živočišných druhů.

Dalším zajímavým sdružením je občanské sdružení FAN-CLUB "BOP KŘETÍNKA" z Letovic vedené učitelem Antonínem Žilkou. Jedním z velkých projektů, které sdružení organizuje, je i v tomto případě úklid, tentokrát úklid okolí přehrady Křetínka. Akce se účastní pravidelně několik stovek lidí a několik tun odpadků, které se v rámci akce vysbírají, mluví za vše. Na projektu spolupracují i okolní obce.

Arnika Ostrava a Lenka Daňhelová v roce 2004 obdržely grant na projekt Zapojení veřejnosti do hledání šetrné varianty protipovodňové ochrany v povodí řeky Opavy. Jedná se o zveřejnění a představení opatření, která prokáží zbytečnost stavby v Nových Heřminovech a přitom zabezpečí ochranu sídel v požadované míře. To je dle odborných studií vypracovaných Unií pro řeku Moravu možné například úpravami koryta břehů řeky Opavy a Opavice.

Mapování studánek a pramenů v okrese Jihlava si vzal za cíl Miroslav Bartoš z ČSOP z Jihlavy a publikace, která tak vznikla, je opravdu úctyhodným dílem. Zachycuje řadu informací - kat. území, stav studánky, zjištění majitele, fotodokumentaci, navrhovaná opatření, případně zachycení pověsti, která tu kterou studánku provází.

Občanské sdružení Áhinsa z Orlického Podhůří dostalo grant na projekt Oživená voda, který měl za cíl vyčistit a kultivovat původní vodní nádrž vyzděnou kamennými kvádry, starou 200-300 let, a její blízké okolí v obci Orlické Podhůří Horní Rozsocha. Zároveň má aktivovat obyvatele osady k dalším iniciativám vedoucím k obnově krajiny. Stanislav Mareček - autor projektu k tomu uvádí:

"V současné době s nástupem nové generace stále více cítíme potřebu původní krajinné prvky obnovovat a kultivovat bezprostřední okolí osady, dalšími projekty bude například obnova lesního pramene pitné vody nebo zrestaurování původního kamenného kříže."

Dobrou zkušenost má nadace s občanským sdružením Sagittaria z Olomouce, které aktivně vystupuje při ochraně přírody a krajiny, iniciuje, podporuje a provádí činnosti vedoucí k trvale udržitelnému rozvoji života v regionu střední Moravy. Mezi jejich hlavní programy patří ochrana a podpora genofondu ohrožených druhů rostlin a živočichů a jejich praktická ochrana vhodným managementem na lokalitách spravovaných pozemkovým spolkem. Zároveň s praktickou ochranou přírody popularizuje svou činnost a přibližuje široké veřejnosti lokality spravované pozemkovým spolkem a další cenné části přírody. Sagittaria je významným partnerem státní správy a o jejím přínosu svědčí i spolupráce na zpracování koncepčních materiálů na různé úrovni státní správy (např. koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje, zpracování plánů péče pro řadu maloplošně chráněných území, zpracování monitoringu rostlinných druhů soustavy Natura 2000 v ČR). Nadace podpořila jak vydání některých informačních materiálů, tak některé praktické programy v ochraně přírody.

Projekty ale podávají i některé školy. Mezi nejaktivnější patří například ZŠ z Uherského Brodu s panem učitelem Stanislavem Zlámalem, kterým nadace podpořila projekty na úklid Jizerských hor nebo Nízkého Jeseníku, v rámci kterých studenti rovněž poznávali zdejší krajinu a dovídali se informace o vlivu kyselých dešťů, nebo například projekt na rekonstrukci starého židovského hřbitova v Uherském Brodu, v rámci kterého vznikl nový park, a další. Stojí za to zmínit, že pan učitel Zlámal obdržel za svou práci Výroční cenu Nadace Veronica a že jeho příklad inspiroval nadaci pro vyhlášení nové ceny zaměřené přímo na učitele.

Výroční cenu nadace získal i projekt Raduňský mokřad ZO ČSOP Ochranář s jeho předsedou Kamilem Lisalem z Otic u Raduně na severní Moravě. Projekt byl realizován v oblasti obce Raduň, kde je řada menších rybníků, avšak všechny hospodářsky využívané. Z důvodu ochrany obojživelníků tedy organizace vykoupila 1,3 ha pozemků a zbudovala zde několik nádrží i plochu charakteru močálů. Původní předpoklady se potvrdily a v roce po realizaci zde skutečně došlo k silnému rozmnožení obojživelníků. "Je naším potěšením, když můžeme sledovat, jak za vynaložené finanční prostředky, pracovní a administrativní úsilí jsme vytvořili čisté životní podmínky pro stovky až tisíce obojživelníků, plazů, bezobratlých a také ptáků," říká Kamil Lisal.


Jasna Flamiková - ředitelka Nadace Veronica

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu