Čtení na tyto dny

Česna

Včely snášejí vosk na pečeti
a pohankový med
na dvoje sliby pod přísahou
na ztuhlý úsměv kolem úst

V té dvojí lásce zapřisáhlé
nebeskou modří drnčí na zápěstí sklo

Matku včelstev vynášejí z úlu
česnem - puklinou v pečeti

(Jindřich Zogata
Dým ohnic, 1991) 

 

Ohřívání Walesu aneb Má smysl investovat do chaloupek na pobřeží?


Jana Tesařová, č. 6/2006, s. 19-21

Kdyby se narovnal, byl by stejně velký jako celá Anglie. Toto přirovnání krásně vystihuje geomorfologii Walesu, přestože trochu přehání. Jednoduše řečeno, máte-li rádi hory, budete se ve Walesu cítit jako doma.

Břidlice a ovce

Severní část Walesu je oproti jihu hornatější, drsnější, nepřístupnější, a tedy i chudší. Nebývalo tomu tak vždycky - v 18. a 19. století se po celém území rozvíjely doly na různé kovy a kámen, zejména břidlici. Úpadek tohoto odvětví způsobený civilizačním vývojem zanechal zpřevracené kopce, hromady výsypek, tisíce opuštěných dělnických domků, továrních budov a úzkokolejných železniček, kterými se těžký materiál dopravoval k moři. Ještě po mnoha desetiletích se region nevzpamatoval z deprese. Je zde vysoká nezaměstnanost, běžným řešením je v šestnácti letech založit rodinu a přežívat ze sociálních dávek. Pokud jste zrovna přijeli z Londýna, můžete utrpět celkem šok.

Obrázek doplňují tisíce ovcí, také přežívající z dávek, tentokrát Společné zemědělské politiky Evropské unie. Spásají krajinu tak, že zbývají většinou kameny, travnaté pastviny a vřes. (Tato situace se snad mění v územích Natura 2000, pro něž britská vláda uvolnila dotace, umožňující extenzivnější farmaření.)

Národní park Snowdonia

Na 213 200 hektarech severního Walesu se rozkládá národní park Snowdonia (velšsky Parc Cenedlaethol Eryri). Je charakteristický horami s až alpínskými biotopy ve vyšších polohách a vřesovišti a pastvinami v polohách nižších. Barevné tóny udává právě vřes, během roku přecházející od rezavé po fialovou, a tráva, stále zelená díky přímořskému deštivému počasí. Sníh je spíše výjimkou a déle vydrží pouze ve vrcholových partiích. Název parku a celé oblasti je odvozen od nejvyšší hory Snowdon, jejíž špička (1 085 metrů nad mořem) dlí většinu času zahalena v mracích. Pozor, v britských mapách můžete najít údaje ve stopách a čekat, tak jako kdysi já, třikrát vyšší hory. Nejdřív jsem byla zklamána svým omylem, ale pak zase příjemně překvapena - Snowdonia stoupá přímo z moře, takže se jedná o pořádné kopce.

Pošplhají nahoru

Během letošního pobytu ve Walesu jsem měla možnost navštívit přednášku o tom, co znamená pro národní park Snowdonia globální oteplování. Mezi již pozorované změny patří připlouvání teplomilnějších druhů ryb, dřívější kvetení rostlin či proměny v migračních vzorcích ptáků. Správa parku se rozhodla vyčlenit kapacitu na porozumění skleníkovému efektu a odpovídající přizpůsobení své strategie. Po ročním průzkumu představil ekolog Rod Gritten nejpravděpodobnější scénář...

Pro oblast severního Walesu lze i přes možné proměny Golfského proudu očekávat celkové průměrné oteplení, ještě více deště v zimním období a suchá léta (mimochodem, v jižní Anglii jsou letní sucha velkým problémem posledních několika let). V hornatém prostředí rostlinné a živočišné druhy s přibývající teplotou pošplhají nahoru. Čím výše, tím méně bude místa, takže se zostří konkurence v daném prostoru a některé druhy začnou lokálně vymírat. Alpínské druhy už budou moci šplhat jen do nebe.

Předpokládá se další zvýšení extrémních klimatických jevů - bouří, přívalových dešťů a silných větrů, které spolu s přepásáním krajiny způsobují erozi půdy.

Vzestup mořské hladiny

Pokud se týká vzestupu mořské vody, různé zdroje uvádějí minimálních 40 cm, způsobených pouze rozpínáním oteplené vody, a maximálních 18 metrů, při extrémních výpočtech zahrnujících rychlé tání ledovcových mas (v horizontu několika desetiletí). Jelikož velká část osídlení či dopravní infrastruktury ve Walesu leží z důvodu hornatého vnitrozemí přímo na pobřeží, není to zanedbatelná otázka. Pro zajímavost, Britové musejí počítat také s pozvolným východozápadním nakláněním ostrova.

Potřebujeme být pružní

"Následky hromadění skleníkových plynů v atmosféře dnes již nelze zastavit, pouze je mírnit či nepřispívat k jejich násobení," konstatoval Rod Gritten. Nepřicházel s jednoznačnými odpověďmi, spíše navrhoval, že je potřeba vymanit se ze stereotypů, být pružní, zkoumat jevy a předvídat změny. Zdůrazňoval význam protierozních opatření - výsadby stromů, omezení pastvy, ochrany rašelinišť a bažin, které mimoto obsahují obrovské množství oxidu uhličitého. Je nutné zvykat si na novou tvář krajiny a způsoby hospodaření, přemýšlet o pěstování biomasy, umístění solárních panelů na tradičních břidlicových střechách. Možná není rozumné podporovat farmáře ve výstavbě nechráněných kempů, když poryvy větrů ničí stany, a bez rozmyslu dotovat chov ovcí, které nesnášejí vysoké teploty. Z hlediska péče o lokality a památky - má smysl investovat do těch, které leží přímo na pobřeží?

Správa národního parku Snowdonia se snaží začít od sebe - podporovat své stovky zaměstnanců k využívání šetrných způsobů dopravy, ekologickému chodu kanceláře, pozorování a předvídání změn v biotopech, které jsou v jejich péči. Pořádá workshopy o globálním oteplování pro místní samosprávy a chystá informační kampaň o globálním oteplování cílenou na návštěvníky parku.


Mgr. Ing. Jana Tesařová - organizační ředitelka Centra Veronica Hostětín

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu