Čtení na tyto dny

Předjaří

krajina strmí tichem snu
bílá a hnědá a zurčení
červenohnědé siluety nahých strážců zimy
jež neuhlídali
a ze studně studu krčí rameny

tak téměř bez pohybu hyne epocha

krom poškubaných cárů kdesi pod nebem
se tichem nese
už jen kovově černý rozsudek havrana
ukládající toliko
co sněhy odkryly ztrápeno
budiž do třikráte sedmi dnů
potaženo zelení
proti čemuž
není odvolání

(Miroslav Sedláček) 

 

Tvorba malých vodních nádrží pomocí trhacích prací


Josef Hájek, č. 2/2017, s. 19-20

V krajině CHKO Orlické hory voda nechybí. Vyskytuje se však skoro výlučně ve formě tekoucí, ať to jsou stružky, potůčky, potoky, řeky. V dřívějších dobách byla rozptýlená zástavba v Orlických horách a především v Zaorlicku (Sudety) podstatně větší. Původní obyvatelé odvodňovali mokré louky a políčka jednoduchým systémem otevřených vodních struh a příkopů či stahováním vody do malých vodních tůní na okrajích obhospodařovaných pozemků. Také u každé chalupy byl malý průtočný rybníček nebo tůň. To vše po válce zpustlo a zaniklo, počet obyvatel drasticky poklesl. Začaly hospodařit zemědělské státní statky. Odvodnění se provádělo systémem náročných podzemních soustav. Jejich životnost byla udávána asi 40 let. V současné době tyto systémy prakticky dosloužily a objevují se podmáčená místa. V devadesátých letech intenzita obdělávání pozemků dále výrazně poklesla. Na základě těchto faktů se Správa CHKO Orlických hor rozhodla postupně vracet alespoň částečně malé vodní nádrže a tůně zpět do krajiny, napomáhat zadržení vody v krajině a tím docílit dalších ochranářských efektů. Aby tůně řádně plnily účel, pro který jsou budovány, je zásadní správný výběr místa s dostatkem vody po většinu roku! V Orlických horách byly k vytváření vodních tůní v krajině použity v devadesátých letech především trhaviny, u větších dobře přístupných pak mechanizace a také ruční práce.

Tvorba tůní pomocí trhavin byla zvolena u vybraných míst na podmáčených loukách a v okrajích lesních pozemků hlavně pro celkovou nedostupnost pro mechanizaci. Trhací práce jsou poměrně náročnou činností podléhající spoustě předpisů a nařízení. Jejich přípravu je potřeba zahájit s dostatečným časovým předstihem, protože získání písemných souhlasů fyzických osob a vyjádření úřadů je časově náročné. Vlastní trhací práce jsou pak zpravidla realizovány za 1 či 2 dny. Orlické hory spadají z hlediska trhacích prací pod správní oblast Obvodního báňského úřadu v Trutnově, kde jsme pro naše záměry našli nevšední pochopení a vstřícnost pro tuto náročnou činnost. První zkušební vystřelení tůní v CHKO Orlické hory bylo realizováno v r. 1995 na lokalitě Zelenka. V podstatě šlo o ověření představy budování tůní v místních podmínkách a prověření administrativního postupu.

Lokalita Zelenka se nachází bezprostředně na hranici s Polskou republikou, kterou tvoří řeka Divoká Orlice. Trhací práce se prováděly ve vzdálenosti 100 m od hranice. Platí zásada, že při trhacích pracích nesmí být jakýmkoli způsobem zasaženo cizí státní území. Proto se odstřel na této lokalitě prováděl s pouhými 5 kg průmyslové trhaviny Permonex V 19 (povolení na odstřel přímo na státní hranici vyžaduje jednání mezistátní komise, která se schází jednou za 2 roky).

Postup při tvorbě vodních tůní pomocí trhaviny je následující:

1. Zajištění firmy či střelmistra (koncesní listina, odpovídající kvalifikace)
2. Vybrání vhodné lokality (zrašelinělé, silně zamokřelé louky nepřístupné mechanizaci)
3. Souhlasy organizací či fyzických osob:

  • souhlas vlastníka, správce, obhospodařovatele
  • souhlas obce (katastr), pověřeného úřadu
  • souhlas dotčených organizací a firem: Východočeská energetika, Vodovody a kanalizace, Povodí, Východočeská plynárenská, Telecom, Dálkové kabely atd.

4. Podání žádosti na trhací práce a na povolení odběru výbušnin

Na základě prověření žádostí a souhlasů zainteresovaných organizací a jedinců vydá Obvodní báňský úřad po terénním šetření povolení k trhacím pracím a k odběru výbušnin. Možnost využití firmy specializované na trhací práce, která je schopna si veškeré souhlasy a administrativu zajistit a celou akci technicky zabezpečit, je lákavá a výrazně celý zásah zjednoduší. Vlastní trhací práce a odběr výbušnin je pak vždy v režii střelmistra.

Výsledky z roku 1995 plně potvrdily teoretické předpoklady výhod tvorby tůní pomocí trhaviny. Proto již na podzim 1996 proběhly managementové práce na tvorbě malých vodních tůní pro podporu rozmnožování obojživelníků a vodního hmyzu v PR Kačerov a v PP Velká louka. Managementové trhací práce na Velké louce byly spojeny se seminářem a praktickou ukázkou odstřelu v terénu pro pracovníky AOPK. Byla použita technická trhavina Permonex V 19 v množství 200 kg pro tvorbu 6 tůní. Na Velké louce pokračovaly ještě tentýž podzim trhací práce dalšími tůněmi o hloubce 1,20 m a šířce 5 m. Dobrý střelmistr je schopen množstvím a rozmístěním náloží vytvarovat profil tůní podle požadavků zadavatele. Charakter jednotlivých nádrží se liší v závislosti na podkladu a zastínění. To se samozřejmě promítá do osazení tůní a podmiňuje rozmanitost druhů. Životnost takto vytvořených tůní v podmínkách Orlických hor přesahuje výrazně i 20 let. Tůně se sice přirozeně pozvolna zazemňují (v horizontu 50 let se dá předpokládat i úplný zánik). Tento problém lze řešit čištěním a prohlubováním nebo tvorbou nových tůní v sousedství těch stávajících. Rozšiřuje se tak škála biotopů a následně druhů, které tyto nové biotopy osídlí.

V následujících letech byly tyto nové tůně sledovány a vyhodnoceny kladně jak z hlediska početnosti, tak i druhové pestrosti obojživelníků, vážek a vodního hmyzu. Pokračoval průzkum a vytypovávání dalších lokalit vhodných pro budování tůní nejenom pomocí výbušnin. V oblasti vznikla řada tůní ručně i pomocí mechanizace.

V roce 1998 bylo managementově vystřeleno 6 tůní v PR Neratovské louky a dalších 6 tůní v PR Trčkovská louka. Obě tyto akce proběhly za vzorné spolupráce s báňským úřadem. Na všech lokalitách vodní hladina v tůních zůstává celý rok, jen v některých částečně kolísá. Obecně lze konstatovat výrazný nárůst biomasy, i druhová pestrost se zvyšovala. Nepřehlédnutelné jsou především vážky (Odonata) a potápníci (Dytiscidae). Již po roce byl zjištěn čáp černý a volavka popelavá při opakované návštěvě nových tůní na lokalitách, takže fungují jako potravinová základna. V letech 1999 a 2000 byly vytvořeny další větší tůně na Zelence při rekonstrukci lokálního biocentra, tentokrát pomocí mechanizace. V období od roku 1996 až 2008 bylo nově vytvořeno více než 90 tůní jak pomocí trhaviny, tak mechanizací a ručně. Zvolené způsoby vzniku nových tůní vycházely z charakteru terénu, dostupnosti, ale i velikosti a druhu organismů, pro které byly především budovány. I do budoucna je nutné počítat především s údržbou stávajících tůní, případně s dalším rozšiřováním vodních nádrží, s obnovou rybníčků a slepých ramen podle podmínek ručně, trhavinou či mechanizací. Výsledky jsou velmi povzbudivé.


Ing. Josef Hájek (1953) - zoolog a učitel, 1992-2010 pracoval na Správě CHKO Orlické hory

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu