Čtení na tyto dny

Z plných plic

Na pně kolměji
slunce dopadá

Zvedá ke kamni kámen

Město zajíká se kosy
Nemají na bílou košili
Poskakují v kabátcích klarinetů

Město popadá dech
Koktá tramvajemi a výhybkami

Bojí se prázdna
vzduchu na půl úst

Slova z plných plic
dechem netroufají si plýtvat

Mlčky počítáme
kde strom
byl zaokrouhlen v pařezu

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Světlo z Jupitera

David Veselý, č. 4/2022, s. 2-3, pro předplatitele

Kdo se bojí ohně

Jiří Sádlo, č. 4/2022, s. 11

Vzpomínání na Jana Steklíka a s Janem Steklíkem

Petr Veselý, č. 4/2022, s. 29-36, pro předplatitele

K teplotám interiérů

Jan Hollan, č. 4/2022, s. 38-39

Všechno, co potřebuješ, je láska

David Veselý, č. 3/2022, s. 7-9

O migraci ryb a životě „po řecku“

Tomáš Lotocki, č. 3/2022, s. 28

Ceny Josefa Vavrouška za rok 2021

redakce , Aleš Máchal, Blanka Mikátová, č. 3/2022, s. 48-50

Nemýtit! Zde žijí staré lesy

Jeňýk Hofmeistr, Miroslav Svoboda, č. 3/2022, s. 42-45, pro předplatitele

Zselic. Park Hvězdného nebe


Zoltán Kolláth, č. 2/2010, str. 10-11

Region Zselic (čti želic) patří patří k nejkrásnějším zalesněným oblastem Maďarska. Od severu k jihu ho protínají široké hřebeny se zvolna se svažujícími údolími. Oblast je součástí Karpatské pánve, kde je jedním z příčných hřbetů oddělujících toky Dunaje a Drávy. Geologická báze tohoto kopcovitého útvaru je tvořena krystalickými horninami a panonskými mořskými sedimenty. Na ní se v průběhu pleistocénu ukládaly sprašové vrstvy, ve kterých se pak působením srážkové vody zformovala údolí. Následně byla celá oblast po určitou dobu zalesněná, s čímž souvisí vznik a výskyt místních hnědých lesních půd. Díky příznivým přírodním a klimatickým podmínkám se Zselic stal oblíbeným cílem turistů a lidí toužících po relaxaci v přírodě. Zselické kopce člení množství různě velkých údolí, díky kterým je oblast též známá jako „kraj tisíců roklí“. Milovníci přírody jistě ocení túry přes zselické podmáčené louky, hvozdy i svažité hřbety kopců. Oblast bujných a romantických lesů kdysi sloužících jako útočiště psancům se nyní stala domovem srnčí a jelení zvěře. Toto svěží zelené území poskytuje čerstvý vzduch okresnímu městu Kaposvár a jeho 70 000 obyvatelům.

CHKO Zselic

Chráněná krajinná oblast Zselic (CHKOŽ) vznikla v roce 1976 za účelem ochrany přírodního bohatství tohoto regionu. Její rozloha činí 9 042 ha, nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 137 až 283 m. Oblast spadá pod správu národního parku Dunaj-Dráva. Celá oblast je také součástí soustavy Natura 2000.

V roce 2005 bylo zjištěno, že CHKOŽ je jedním z míst s nejtmavší noční oblohou v Maďarsku. Stávající forma ochrany zalesněné krajiny byla tedy rozšířena i na oblohu nad ní. Prostředí s nízkou úrovní světelného znečištění vysoce prospívá biodiverzitě oblasti, objevují se zde noční a stěhovavé druhy. Umělé světlo má závažný negativní vliv zejména na hmyz, obojživelníky, ptáky a netopýry a ochrana temné noční oblohy hraje významnou roli při jejich ochraně. Rušení chráněných druhů, jemuž se lze vyhnout, by nemělo být tolerováno - např. zbytečné osvětlení či emise, jež je možné minimalizovat vypnutím, odstíněním nebo záměnou svítidel. Pod kontrolou by mělo být i rozptýlené světelné znečištění působené mnoha místními zdroji světla.

Maďarský park přírodního nebe

Projekt maďarského parku temného nebe započal během druhého setkání na téma světelné znečištění, které se uskutečnilo 27. října 2006 v Maďarsku. Při této příležitosti podepsali ředitel národního parku Dunaj-Dráva a prezident Maďarské astronomické asociace dohodu o vytvoření chráněné oblasti tmavé oblohy v CHKOŽ. V souladu s touto dohodou zahrnuje ředitelství národního parku Dunaj-Dráva konzervaci noční oblohy do svého plánu činnosti a Maďarská astronomická asociace oblohu v oblasti a jejím okolí monitoruje.

Po podpisu dohody začaly výše uvedené instituce vyjednávat se starosty přilehlých obcí. Pozitivní reakci obdrželi ode všech 17 oslovených úřadů. Ve druhé dohodě se za účasti Maďarské společnosti pro osvětlení (EEM) a Aliance Zselica (svaz obcí v regionu) projekt rozšířil o osídlené oblasti. Za pomoci společnosti začlení obce opatření k ochraně temné noční oblohy do svých regulačních plánů. V poslední době měly obce jen zanedbatelný světelně znečišťující vliv na chráněnou oblast, dohoda garantuje uchování či dokonce zlepšení tohoto stavu.

Jediná cesta vedoucí k ochraně kvality noční oblohy v CHKOŽ je vyhýbání se zbytečným světelným emisím vzhůru, zejména těm směrovaným těsně nad horizont. Uvnitř parku se nenacházejí žádná obydlí, jen několik staveb lesního hospodářství a budovy sloužící k rekreaci (hotel Kardosfa). Hotel byl renovován a rozšířen během roku 2007 a jeho vnější osvětlení (parkovací místa, stezky atd.) byla postavena podle doporučení EEM za použití pouze plně cloněných svítidel. Hotel není v noci v lese viditelný, dokud člověk nedorazí po lesní cestě až do jeho těsné blízkosti.

Jak dopadlo měření

V oblasti byla po tři roky během jasných bezměsíčných nocí prováděna měření za pomoci přístroje pro sledování jasu oblohy (Sky Quality Meter, SQM) a digitálních zrcadlových fotoaparátů. Jde prokazatelně o vhodné nástroje pro rychlé zaznamenání jasů. SQM se jako kapesní zařízení jeví jako obzvlášť užitečné při mapování světelného znečištění na řadě míst během celonoční monitorovací relace. Fotoaparáty se širokoúhlou optikou (např. digitální zrcadlovky s objektivem typu „rybí oko“) přinášejí doplňkové informace o kvalitě oblohy.

Hlavním zdrojem světelného znečištění v parku je město Kaposvár. Místní osídlení má jen velmi omezený vliv na kvalitu noční oblohy. Všude uvnitř chráněné krajinné oblasti je kvalita oblohy lepší, než jsou minimální požadavky doporučené Mezinárodní asociací tmavé oblohy (International Dark-Sky Association, IDA) k dosažení tzv. stříbrné stuhy (po splnění minimálních požadavků uděluje asociace každému parku dle kvality místní oblohy jednu ze tří stuh - bronzovou, stříbrnou a zlatou - pozn. překl.).

Veřejnost park vítá

Šíření a publikování znalostí souvisejících s přirozeným nočním prostředím je považováno za důležitou součást osvěty. Vzdělávací programy a názorné ukázky objasňují škodlivost světelného znečištění pro noční prostředí, zvířenu a krajinný ráz. CHKOŽ pravidelně organizuje prohlídky, výlety a školy v přírodě, na kterých se může široká veřejnost obeznámit s ničím nerušenou noční oblohou a krajinou. Spolupořadateli jsou astronomické a environmentální instituce.

Od prvního nočního výletu se počet účastníků rozrůstá nad původní očekávání. Rekord byl 160 návštěvníků kráčejících bez baterek temným lesem. Koncept parku temné oblohy má velký význam pro turismus a celkově pozitivní dopad na veřejnost. Dostává se mu podpory od různých médií, počínaje bulvárním tiskem a konče prestižními časopisy. I centrální maďarské rádio a televize podaly zprávu o významu regionu Zselic, naší práci a nočních výletech, které jsme zorganizovali. Významná část maďarské populace se tak dozvěděla o parku hvězdného nebe.

Pokračuje to dobře

Kritéria parku temného nebe dle IDA byla splněna a park byl oficiálně vyhlášen 15. listopadu 2009. Avšak práce ještě není u konce. Existují plány pro další rozvoj chráněné krajinné oblasti, jako např. zřízení naučné stezky nebo stálého pozorovacího stanoviště. V budoucnu má být chráněná oblast parku rozšířena i do větších vzdáleností. Dalším důležitým krokem by měla být realizace plánu pro veřejné osvětlení v nejbližším městě Kaposvár, která pomůže eliminovat hlavní ohrožení temné oblohy regionu Zselic.

Naše snahy už přinesly první plody i v oblasti legislativy: do maďarského zákona o ochraně životního prostředí byl vložen odstavec o světelném znečištění. Zákon umožňuje dalším národním parkům a chráněným krajinným oblastem zahrnout do svých plánů také ochranu proti světelnému znečištění.

Práce v Maďarsku pokračuje, dalším kandidátem na park temného nebe je národní park Hortobágy. Doufejme, že v blízké budoucnosti splní všechny podmínky pro získání titulu. Aby se pilotní projekt chráněné oblasti dostal i na reálnou oblohu, Mezinárodní astronomická unie (IAU) potvrdila jména dvou planetek objevených Krisztiánem Sárneczkym. Planetka č. 84995 se nyní ofi ciálně nazývá Zselic a její následovnice na seznamu Mezinárodní astronomické unie byla pojmenována Hortobágy.


Zoltán Kolláth (1961) - astrofyzik, prezident Maďarské astronomické asociace a vedoucí maďarské sekce Mezinárodní asociace tmavé oblohy, jeden ze zakladatelů Zselicu - parku temného nebe.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu