Čtení na tyto dny

Jarní přijímání

Je dobře na jaře
když rozkvetou skládky
rozžhaví
se rané kopřivy
a vypláznou lopuchové listy

A já opřen
o polední kravín
na vysvícené slámě
žvýkám hrách a kroupy
s listy pampelišek

A zas už cítím
jak se mi jaro v ústech proměňuje
nabírá do krup
a ve volnoběhu ticha
tvrdne do hlíny
na rozježděném dvoře

(Zdeněk Volf) 

 

Doporučujeme ke čtení

Odolné město pro příjemný život

Andrea Křivánková, č. 1/2021, s. 11-13

Ochrana orla královského v Panonské nížině

Arnošt Cetkovský, č. 1/2021, s. 47-49

O minimalizaci

Barbora Krupová, č. 1/2021, s. 53-54

Nový brněnský územní plán ohrožuje polovinu stávajících zahrádek. Má nás to znepokojovat?

Naďa Johanisová, č. 1/2021, s. 64-66

Houbeles pictus, Houbeles musicus

Petr Maděra, Alžběta Trojanová, Jakub Salaš, č. 4/2020, 14-17, pro předplatitele

Význam a využití dřevobytných hub

č. 4/2020, s. 8-12, pro předplatitele

Ceny Josefa Vavrouška za rok 2019

Yvonna Gaillyová, č. 4/2020, s. 36-37

Na DOLním toku

David Veselý, č. 4/2020, s. 38-39

Helena Králová (ed.): Řeky pro život


Jaroslav Hrabec, č. 5/2002, s. 28

Králová, H. (ed.): Řeky pro život. Revitalizace řek a péče o nivní biotopy. ZO ČSOP Veronica, Brno 2001, 440 s., 251 fotografií.

Rozsáhlá publikace, kterou se po více než jeden a půl roce usilovné práce podařilo vydat, měla být původně pouze překladem druhého, rozšíře­ného vydání britské příručky The New Rivers and Wildlife Handbook z roku 1994. Je potěšující, že se překladatelka Helena Králová rozhodla ke ko­nečnému zpracování přizvat řadu specialistů z na­šich odborných institucí a vysokých škol, upravit text na poměry území České republiky a rozší­řit ho i o zkušenosti z revitalizací v Nizozemí. Vznikla tak jedinečná česká verze původního díla zabývajícího se všestranným přístupem k vodním tokům a jejich nivám, zejména zachováním jejich přirozené životodárné funkce a přírodní rozmani­tosti vodních a mokřadních společenstev, tedy pé­čí o toky ve prospěch živé přírody.

Publikace je členěna do pěti částí. Část 1 se za­bývá základní charakteristikou říční geomorfolo­gie, hydrologickými charakteristikami a stano­vištními požadavky rostlin a živočichů říčních biotopů. Část 2 objasňuje nezbytnost ekologic­kého a geomorfologického průzkumu před pro­váděním zásahů na tocích. Část 3 rozebírá různé metody péče o řeky a uvádí příklady, které se nej­lépe osvědčily v praxi. Část 4 je souborem přípa­dových studií informujících na konkrétních rea­lizovaných zásazích z Velké Británie o úpravách vyhovujících přírodě. V části 5 pak jsou uvedeny zkušenosti a příklady z Nizozemí, které se v jed­notlivostech liší od řešení britských. Vlastní text je doplněn přílohami o zásadách bezpečnosti prá­ce a ochrany zdraví při činnostech prováděných na tocích, citací ze směrnic EU - Natury 2000 a Rámcové směrnice o vodách, přehledem vybra­ných druhů rostlin a živočichů vázaných na ře­ky a výkladovým slovníčkem vybraných pojmů a použitých zkratek. Závěrečný přehled literatu­ry z původní britské verze je u jednotlivých kapi­tol doplněn o českou odbornou literaturu vztahu­jící se k tématu.

Vydavatelé první verze originálu z Královské společnosti pro ochranu ptáků z Velké Británie v roce 1984 předpokládali, že nazrál čas ke změ­ně přístupu k řekám, do té doby lidmi znásilňova­ných do přímočarých geometricky pravidelných, nezřídka vydlážděných či dokonce vybetonova­ných koryt, v nichž protékala tekutina téměř bez života, jen zdánlivě připomínající vodu, základ životních pochodů této planety. V předcházejí­cím období se v Anglii podařilo zlepšit čistotu toků a vytvořit tak předpoklad k  postupné revi­talizaci. Jak začít a provádět úpravy, měla pomo­ci zpracovaná příručka. V dalších letech pak do­šlo v Anglii k celospolečenské změně náhledu na péči o vodní toky a přilehlé biotopy a po deseti letech bylo nezbytné příručku přepracovat do ak­tuální a podstatně rozšířené podoby i s ukázkou a hodnocením již realizovaných úprav řek.

Vychází-li nyní česká verze této příručky, lze předpokládat, že jsme se u nás dostali do obdo­bí, ve kterém byla Anglie v roce 1984. To zna­mená, že se zlepšila čistota vod a nazrál čas začít měnit koryta toků a jejich okolí z ryze technické­ho díla směrem k přírodnímu prostředí. Díky vy­dané publikaci můžou ti, kterým je určena a kte­ří chtějí realizovat úpravy toků, čerpat náměty a nápady ověřené praxí a věřím, že sami je ne­jen rozvinou a zdokonalí, ale přijdou i na řešení nová, která se časem objeví v následně novelizo­vaném dalším českém vydání příručky, které si vynutí komplexní změna náhledu na péči o naše řeky a také aplikace norem EU po našem přijetí do Evropské unie.

Publikace mohla být vydána jen díky všeobec­né a hlavně finanční podpoře Královské společ­nosti pro ochranu ptáků (The Royal Society for the Protection of Birds - RSPB) z Velké Británie a Velvyslanectví Nizozemského království v Pra­ze. Na vydání také přispěli správci našich toků, státní podniky Povodí Labe, Odry, Ohře a Vltavy. Zarážející je však absence „domácího“ správce ­Povodí Moravy. Inu ke změně firemního myšle­ní a přístupu ke správě námi svěřených vodních toků zřejmě nestačí jen výměna na postu gene­rálního ředitele.

Věřme tedy, že je pravdivé konstatování z úvod­ního slova prof. Koháka k české verzi, že „bezo­hledné poničení naší země není nezvratné. Je tře­ba vůle, představivosti a ovšem zcela konkrétní představy - jak na to“. A návod jak na to příruč­ka Řeky pro život předkládá. To ostatní pak zá­leží již jen na nás.

Jaroslav Hrabec

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu