Čtení na tyto dny

Bivak podle Platóna

(Jaromíru Tomečkovi)

Sedím v jeskyni
u skromného ohníčku
a navzdory možné pokutě
sleduji odrazy
na vápencové kůži skály

Platónova jeskyně
v lůně Moravského krasu

Ale odrazy nejsou stínem skutečnosti

Povolání: Romantik
Již bez místa
neboť romantismus
jest důvodem
k odebrání svéprávnosti
Tudíž: Bez nároků na honorář a penzi

Sedím v jeskyni
Neskutečné odrazy
skutečně krásné chvilky

(Jaroslav Kvasnica) 

 

Doporučujeme ke čtení

České moře či velehory? Kde vám poví tuto story?

Martina Pásková, č. 2/2020, s. 2-4

Stone balancing neboli vyvažování kamenů

Jan Macek, Rudolf Novák, č. 2/2020, s. 13-16, pro předplatitele

Nech půdu žít

Jana Dlouhá, č. 2/2020, s. 27-29

Jan Lacina, lesník s duší umělce a básníka (1944–2020)

Petr Maděra, č. 2/2020, s. 37-39

Erazim Kohák (21. května 1933 – 8. února 2020)

č. 1/2020, s. 3, pro předplatitele

Historie snah o územní ochranu oblasti na soutoku Moravy a Dyje

David Horal, Vladan Riedl, č. 1/2020, s. 4-7

Program Ohrožené druhy dřevin oslavil 20 let


Karel Kříž, č. 3/2019, s. 34

V loňském roce se uzavřelo druhé desetiletí fungování programu „Ohrožené druhy dřevin“, který je součástí celostátního programu Českého svazu ochránců přírody „Ochrana biodiverzity“. Za těch 20 let byly zrealizovány desítky projektů na stovkách lokalit.

Program je zaměřen na záchranu ohrožených druhů dřevin, autochtonních, tedy původních na území ČR. Jedná se o celosvazový program, spočívající v uplatňování aktivní ochrany druhů a jejich lokalit. Koordinátorem je ZO ČSOP Vlašim. Na přípravě a realizaci projektů se podílejí nejen členové ČSOP, ale i vlastníci pozemků a pracovníci státní správy v oblasti ochrany přírody (referáty ŽP, CHKO, AOPK ČR apod.). Hlavním donátorem je Ministerstvo životního prostředí a Lesy České republiky, s. p.

Jednotlivé projekty jsou většinou víceleté, a jsou proto rozděleny do tří základních etap:

1. Mapování lokalit výskytu je prvotním předpokladem, při kterém se zjišťuje současný stav populace a její ohrožení. Na základě jeho výsledků je možné stanovit další postup při záchraně druhu.

2. Záchranné pěstování slouží k posílení stávajících populací nebo založení nových. Metody jsou různé a vycházejí především z ověřených postupů a praktických zkušeností jednotlivých realizátorů.

3. Výsadby navazují na pěstování, kdy jsou vypěstované sazenice vysazeny na místo určení, vč. několikaleté následné péče.
Speciálním typem opatření je vybudování klonového archivu, a to v případě druhů, u kterých hrozí vyhubení, nebo v případě nezastavitelného zániku lokality. V archivu jsou deponovány jednotlivé klony, které mohou být následně použity k návratu druhu do přírody. Hlavním smyslem je zachování co největší genetické variability.

Mezi typické projekty v rámci programu patřily např.:

Ochrana jeřábu břeku v oblasti dolní Otavy

Projekt ZO ČSOP Písek II zaměřený na jeřáb břek (Sorbus torminalis) v kaňonu Otavy nad soutokem s Vltavou spočíval v mapování, značení konkrétních jedinců v lesních porostech, ve sběru semen, pěstování sazenic, nové výsadbě do lesních porostů a následné péči. Projekt probíhal ve spolupráci s jednotlivými vlastníky, se kterými se uzavřela dohoda o ochraně břeků na jejich pozemcích.

Záchrana vrby plazivé na Podblanicku

Cílem projektu bylo zachování genofondu vrby plazivé (Salix repens) na Podblanicku, její rozšíření na vybrané lokality a průzkum možných lokalit. Vrba plazivá patří mezi ohrožené druhy vrb, které díky melioracím vlhkých luk z krajiny téměř vymizely. Na Podblanicku byla aktuálně známa pouze jediná lokalita s místem jejího výskytu. V rámci projektu během tří let proběhlo mapování celé oblasti, a to dle historických nálezů i na základě místních znalostí, rovněž konzultací s botaniky a ochranáři. V rámci mapování byla nalezena druhá lokalita výskytu. ČSOP Vlašim z obou lokalit následně odebral asi 200 řízků a připravil z nich v průběhu jednoho roku sazenice. Ty byly vysazeny na další dvě nové lokality v péči pozemkového spolku ČSOP Vlašim.

Výsadba ohrožených druhů dřevin v lesních porostech revíru Slatiňany

Projekt ZO ČSOP Nasavrky, zaměřený na výsadby ohrožených druhů dřevin, konkrétně jilmu habrolistého (Ulmus minor), jilmu vazu (Ulmus laevis), jeřábu břeku a tisu červeného (Taxus baccata), realizovaný v lesních porostech revíru Slatiňany u Nasavrk, které obhospodařují LČR, s. p. Výsadby byly realizovány v okrajích stávajících mladých porostů jako doplnění výsadeb. Celkem se vysadilo přes 500 sazenic. Ve spolupráci s LČR, s. p., probíhá péče o výsadby a jejich postupné uvolňování odrůstajícím okolním porostem.

Klonový archiv tisu červeného v Lužických horách

ZO ČSOP Meles, kromě konkrétních zásahů ve prospěch tisu v Lužických horách (mapování, sběr semen, pěstování sazenic, výsadby), založila i klonový archiv tisu z této oblasti. V archivu se v současné době nachází asi 700 sazenic (řízkovanců) ze zdejších původních tisů. Kromě klasické péče o sazenice je sad postupně doplňován o další jedince. Díky tomu zůstane zachovaná genetická variabilita tisů lužických hor a zároveň se počítá s tím, že bude archiv sloužit i jako semenný sad pro získávání osiva na následnou výsadbu tisů v regionu.


Ing. Karel Kříž je garantem programu Ohrožené druhy dřevin národního programu Ochrana biodiverzity, vedoucí střediska Péče o přírodu a krajinu při ZO ČSOP Vlašim.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu