Čtení na tyto dny

Jarní přijímání

Je dobře na jaře
když rozkvetou skládky
rozžhaví
se rané kopřivy
a vypláznou lopuchové listy

A já opřen
o polední kravín
na vysvícené slámě
žvýkám hrách a kroupy
s listy pampelišek

A zas už cítím
jak se mi jaro v ústech proměňuje
nabírá do krup
a ve volnoběhu ticha
tvrdne do hlíny
na rozježděném dvoře

(Zdeněk Volf) 

 

Doporučujeme ke čtení

Odolné město pro příjemný život

Andrea Křivánková, č. 1/2021, s. 11-13

Ochrana orla královského v Panonské nížině

Arnošt Cetkovský, č. 1/2021, s. 47-49

O minimalizaci

Barbora Krupová, č. 1/2021, s. 53-54

Nový brněnský územní plán ohrožuje polovinu stávajících zahrádek. Má nás to znepokojovat?

Naďa Johanisová, č. 1/2021, s. 64-66

Houbeles pictus, Houbeles musicus

Petr Maděra, Alžběta Trojanová, Jakub Salaš, č. 4/2020, 14-17, pro předplatitele

Význam a využití dřevobytných hub

č. 4/2020, s. 8-12, pro předplatitele

Ceny Josefa Vavrouška za rok 2019

Yvonna Gaillyová, č. 4/2020, s. 36-37

Na DOLním toku

David Veselý, č. 4/2020, s. 38-39

Péče o soustavu Natura 2000 je přínosem pro přírodu i lidi


Jitka Kozubková, č. 1/2021, s. 4-7

Klíčovým nástrojem Evropské unie v boji proti úbytku biodiverzity je soustava NATURA 2000, která v České republice zaujímá 14 % území. Zároveň evropské státy pracují na začlenění hodnocení přínosů, které příroda poskytuje společnosti, do rozhodovacích procesů. A právě na úpravu plánování vhodné péče, využití aktuálních poznatků v praxi, dobrou spolupráci s vlastníky a uživateli pozemků v těchto evropsky chráněných územích a zhodnocení přínosů přírodních ekosystémů pro společnost se zaměřuje projekt Jedna příroda, první integrovaný projekt LIFE u nás.

Díky projektu bude zaveden efektivnější systém péče o chráněná území soustavy Natura 2000, jež vychází z úspěšného zavedení adaptivního managementového cyklu. Ten se opírá o hodnocení vývoje stavu předmětů ochrany, správné plánování a stanovení priorit péče, větší zohlednění společenských přínosů chráněných území a nákladů spojených s jejich ochranou, dále o dlouhodobou spolupráci s vlastníky a uživateli pozemků v těchto cenných lokalitách a v neposlední řadě o provádění potřebných opatření.

Na aktivitách projektu Jedna příroda pracuje celkem pět partnerů z různých oblastí. Projekt řídí Ministerstvo životního prostředí, které zároveň odpovídá zejména za naplňování a koordinaci povinností vyplývajících ze směrnic o ptácích a o stanovištích definujících soustavu Natura 2000. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) provádí mapování a monitoring biotopů a druhů, zpracovává odborné podklady a metodiky a zajišťuje praktickou péči o část chráněných území u nás včetně komunikace s vlastníky. Z akademické sféry se na projektu podílí Centrum pro otázky životního prostředí UK (COŽP), Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) a Biologické centrum AV ČR, v. v. i. - Výzkumná infrastruktura SoWa. Tyto instituce budou zejména hodnotit společenské přínosy soustavy Natura 2000.

Sledování stavu předmětů ochrany

AOPK ČR zajistí do konce roku 2025 monitoring a hodnocení stavu předmětů ochrany - přírodních stanovišť i druhů - na úrovni jednotlivých chráněných území soustavy Natura 2000. Důležité je upozornit, že hodnocení na úrovni lokalit dosud není prováděno, sběr dat o druzích a přírodních stanovištích pro hodnotící zprávy podle článku 17 směrnice o stanovištích a článku 12 směrnice o ptácích je zaměřen celorepublikově.

Rozsáhlá a časově náročná aktivita bude probíhat díky dvěma komplementárním projektům, které AOPK ČR rovněž zajišťuje. Jedná se o projekt Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v České republice, díky kterému bude získána významná část terénních dat. Tím druhým je projekt ISOP 2 (Informační systém ochrany přírody ČR 2) představující mimo jiné nástroj podpory hodnocení stavu chráněných území a chráněných druhů, který by měl výstupy projektu integrovat a zpřístupnit.

Plánování a prioritizace péče

Pro zajištění dobrého či dokonce zlepšujícího se stavu celé řady předmětů ochrany soustavy Natura 2000 v České republice je nutná aktivní péče udržovacího nebo obnovního charakteru. Velmi důležité a potřebné je proto stanovení priorit, aby byly finanční prostředky určené na zvolená opatření správně a především efektivně vynaloženy.

AOPK ČR již v roce 2020 velmi aktivně pracovala na identifikaci kritérií určujících výběr prioritních biotopů a druhů pro zajištění jejich optimální nebo alespoň minimální péče, a to na národní a regionální úrovni. V případě biotopů a zlepšení jejich současného stavu se berou v úvahu samotná ochrana podle evropských směrnic, národní kategorie červeného seznamu, rozloha území, nutnost péče a rychlost sukcesní změny. Podobným způsobem se připravuje prioritizace také pro zajištění péče o druhy.

Vyhodnocování společenských přínosů soustavy Natura 2000

Příroda a s ní jednotlivá chráněná území jsou zdrojem materiálu, potravin, pitné vody, poskytují rovněž možnosti rekreace, jsou součástí kulturního bohatství a nositelem estetických kvalit krajiny, napomáhají ke zmírnění dopadů změny klimatu či přispívají ke zlepšení kvality vody a ovzduší. Tyto přínosy označujeme jako ekosystémové služby, které přímo i nepřímo ovlivňují kvalitu lidského života.

Hodnocení přínosů evropské soustavy Natura 2000 v rámci projektu zahrnuje aktualizaci vědeckých databází pro hodnocení přínosů přírody, mapování ekosystémů v ČR, tj. aktualizace Konsolidované vrstvy ekosystémů (KVES), provedení biofyzikálního a ekonomického zhodnocení přínosů soustavy Natura 2000 pro společnost a jejich ověření na vybraných územích prostřednictvím případových studií.

Hodnocení přínosů soustavy Natura 2000 vychází z celkového koncepčního rámce hodnocení (viz schéma na str. 6), který je inspirován nejnovějšími široce uznávanými mezinárodními procesy, zejména Mezivládním panelem pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby IPBES (https://ipbes.net).

Spolupráce s vlastníky, nájemci a hospodáři

Efektivní péče o cenná území soustavy Natura 2000 není možná bez dlouhodobé spolupráce a dobrých vztahů s místními vlastníky a nájemci pozemků. Hospodaření v těchto cenných lokalitách s sebou přináší různá usměrnění, omezení a nadstavbové požadavky ze strany ochrany přírody. Proto se tam, kde je to možné, uzavírají s vlastníky a nájemci dohody o způsobu hospodaření, zajištění péče o cenné lokality či souhlasná prohlášení o zajištění péče jinými subjekty.

Je proto nezbytné budovat vztahy trvající mnoho let a posilovat vzájemnou důvěru mezi orgány ochrany přírody a jednotlivými hospodáři, vlastníky a nájemci tak, aby docházelo k posílení účinnosti péče o dané území. Obě strany musí znát a chápat důvody a účel doporučených a prováděných konkrétních opatření.

Pro úspěšné jednání budou mít pracovníci regionálních pracovišť AOPK ČR i dalších orgánů ochrany přírody možnost čerpat informace ze zpracované Metodické příručky pro komunikaci s vlastníky a uživateli pozemků a účastnit se školení v komunikačních dovednostech a seminářů o hodnocení ekosystémových služeb a managementu území.

Praktická péče o krajinu

AOPK ČR každoročně zajišťuje péči o část chráněných území a tamější chráněné druhy a přírodní stanoviště. Díky projektu Jedna příroda se od začátku roku 2020 ještě více zaměřuje na péči o předměty ochrany vyskytující se v evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech soustavy Natura 2000, které má ve své správě. Prováděná managementová opatření směřují ke zlepšení stavu předmětů ochrany daných území. Vždy půjde o vhodný a potřebný zásah vedoucí k zachování či obnově přírodních stanovišť a druhů.

Navíc na celkem 20 lokalitách dojde k zavedení inovativního managementu. Půjde o dva alternativní historické způsoby lesního hospodaření. Konkrétně o výmladkové hospodaření, zvané též pařezení, s jehož uplatňováním se začalo v loňském roce v EVL Hodonínská doubrava a Karlštejn-Koda. Druhým je pastva hospodářských zvířat v lese s plánovaným zahájením v průběhu tohoto roku.

V obou případech dojde ke zhodnocení vlivu těchto opomíjených způsobů lesního managementu na druhovou rozmanitost stanovišť a jejich porovnání se soudobým lesním hospodářským systémem. Na konci projektu bude vydána souhrnná zpráva obsahující přehled získaných poznatků, vyhodnocení rizik a překážek včetně návrhů na jejich překonání.

Péče potřebuje finance

K zajištění aktivní a vhodně zvolené péče o chráněná území soustavy Natura 2000 je potřeba i dostatek finančních prostředků. Základní přehled všech potřeb i možných zdrojů uvádí dokument Prioritní akční rámec (PAF), nyní aktuální pro období let 2021 až 2027.

Přesto MŽP a AOPK ČR provádí další širší analýzu dostupných finančních národních, evropských či mezinárodních zdrojů a budou i dále jednat s odpovědnými subjekty z jiných resortů o promítnutí potřeb soustavy Natura 2000 do strategických dokumentů i různých dotačních programů tak, aby se i po skončení projektu Jedna příroda dařilo pokračovat v efektivní péči o chráněná území soustavy Natura 2000.

Projekt Jedna příroda, resp. Integrovaný projekt LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice je podporován z finančních nástrojů EU a MŽP. Bližší informace a zprávy o všech aktivitách najdete na jednapriroda.cz nebo na Twitteru (zavináč)JednaPriroda.

Text zpracovali pod edičním vedením Jitky Kozubkové pracovníci, kteří se podílejí na praktickém řešení projektu, odborníci ze všech partnerských organizací - z AOPK ČR, Centra pro otázky životního prostředí, z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR a z Biologického centra AV ČR, v. v. i. - Výzkumné infrastruktury SoWa.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu