Čtení na tyto dny

Říční hrnek

Říční hrnek
jsme našli
v osikovém břehu
Ptáci z něho pili
ryby z něho pily

Ptáci, laně a filozofové
ale snad nebude hned nejhůř

v důvěřivém kruhu
čistá vodo
mít tě blízko
být ti blízko
by mi pro začátek
stačilo 

(Jiřina Salaquardová)

 

Doporučujeme ke čtení

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Vzácný biotop na okraji velkoměsta. 70. výročí založ. brněnské zoo – I

Eduard Stuchlík, č. 1/2023, s. 10-12, pro předplatitele

Ferdinand Bučina: Hospodaření na javornických loukách

Václav Štěpánek, č. 1/2023, s. I-XVI, pro předplatitele

Ochrana plazů


Roman Barták, č. 4/2022, s. 41-42

Autoři Blanka Mikátová, Mojmír Vlašín, Karel Kodejš, Zdeněk Knotek, barevné ilustrace Jan Dungel, perokresby Šárka Mikátová, 300 stran.

Pro práci terénního ochránce přírody je vždy žádoucí všeobecný biologický přehled botanikou počínaje a velkými savci konče. Důležitá je jak schopnost určení druhů, tak výpovědní hodnota výskytu konkrétních druhů a v neposlední řadě také povědomí o jejich ohrožení a s tím související potřebě ochrany. Pokud je práce terénního ochránce přírody zaměřena na biomonitoring a ekologický dozor, tak se problematika zoologie často většinou zúží na několik skupin živočichů: hmyz, obojživelníky, plazy, ptáky a občas i netopýry. I přes ono zúžení je třeba dobře znát dosti široké portfolio druhů živočichů, a to není vůbec jednoduché, obzvláště z pohledu, který pro svou práci potřebujete. A pak se někdy podaří, že se vám zjeví „spásná příručka“, které se často dožadujeme u kolegů odborníků dané specializace s vidinou toho, že jedna kniha bude obsahovat vše, co potřebujeme.

Přesně takovou knihou pro téma plazů je nová publikace Ochrana plazů, kterou vydala ZO ČSOP Hradec Králové. Autoři prezentují problematiku ochrany plazů v obecné rovině i představují jednotlivé druhy žijící v České republice. To, že nejen doprovodné, ale často zásadní informace přináší také obrazová část formou fotografií, map, nákresů a především barevných ilustrací Jana Dungela a perokreseb Šárky Mikátové, je zjevné hned z titulní strany, kde můžeme vidět devět pěkně vybarvených ještěrek.

Publikace hned v úvodu připomíná, zcela v souladu s ochranářským heslem „Poznej a chraň“, důležitost poznání výskytu a chování plazů, proto je jedním z významných témat publikace jejich monitoring. Pro mě osobně jsou nejzajímavější kapitoly 11 a 12, které se zabývají velmi detailně ochranou biotopů i ochranou plazů konkrétně, a také tvorbou krajinných struktur, které biotopy plazů obohacují. Jde o cenné informace nejen pro ekology zabývající se ochranou plazů profesionálně, ale i pro nadšence do ochrany přírody i laiky vlastnící pozemky vhodné pro třeba jen přechodný výskyt plazů. Ovšem nejen tyto informace jsou v obecné části publikace zajímavé, dočíst se můžete třeba o předsudcích ohledně plazů, možnostech řízených zásahů do jejich populací (např. reintrodukcí) nebo o hodnocení jejich zdravotního stavu.
Část věnovaná konkrétním druhům plazy představuje spolu s informacemi o jejich biotopu, ohrožení, ochraně a rovněž o rozšíření; vše opatřeno mapami výskytu v Evropě a České republice. Kromě běžně známých druhů a informací o nich v této části čtenář najde třeba i to, že kromě známého slepýše křehkého u nás žije i slepýš východní, že nově byla na jedné lokalitě v roce 2019 objevena ještěrka travní, či že jediným nepůvodním druhem plaza schopným u nás vytvářet životaschopné populace je želva nádherná.

Závěrem je třeba zmínit, že publikace byla vydána v rámci národního programu Českého svazu ochránců přírody Ochrana biodiverzity.

Roman Barták

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu