Čtení na tyto dny

Chalupy

Nedoslýchavé chalupy
v soumraku
a povídají si
měděnkovými hlasy něco zšeřelého,
už velmi dávno zapomenutého.

Na plotě zvlhlá vůně léta visí -

Za humny chlad
a netopýr.

Přes obzor safírová pšenice se řine
z natrženého pytle tajemství - 

(Josef Suchý)

 

Pastvisko u Lednice


Mojmír Vlašín, č. 3/1999, str. 24

Pastvisko u Lednice bylo vyhlášeno v roce 1990 jako chráněný přírodní výtvor a v roce 1992 přehlášeno na národní přírodní památku o rozloze 30,5 ha. Jak již název napovídá, jednalo se původně o pastviny a louky. Území je známé hnízděním husí velkých, čírek modrých, lžičáků, pochopů rákosních a mnoha dalších vodních a mokřadních ptáků. Na tahu se zde vyskytují četné druhy volavek, čáp černý i bílý a veliké množství rákosinových druhů ptáků. Nezřídka se zde dá zastihnout i orel mořský. Pokusy o vyhlášení tohoto území jsou starého data, zemědělské zájmy odsunuly realizaci až na začátek devadesátých let. V tomto období již bylo území značně zničeno, ze dvou třetin obkrouženo poli s intenzívním zemědělstvím (především kukuřice). Po vyhlášení a částečné privatizaci okolních pozemků došlo k obdivuhodné regeneraci území do té míry, že dnes patří k nejhodnotnějším územím oblasti. Okolní pole byla přeměněna opět na pastviny. Pastva koní na těchto pastvinách není rušivým elementem, ale právě naopak. Měla by být orgánem ochrany přírody podporována.

Vodní management (to je ovlivňování hladiny vody) a sekání rákosových a ostřicových porostů v souladu s plánem péče provádí břeclavská organizace Českého svazu ochránců přírody. Tento management je možno označit za vzorový. Je zde vybudovaná pozorovatelna podobná klasickému dřevěnému posedu, kterou můžete využít ke sledování četných druhů ptáků a dalších zvířat. Bylo by třeba toto území lépe označit tabulemi se státním znakem a vybavit dalšími informačními tabulemi, kde bude vysvětlen motiv ochrany a způsob péče o toto území.

Jak tuto přírodní památku najdete? Rozkládá se naproti Lednickému zámeckému parku a je dosažitelná pěšky z obce Lednice. Do Lednice nejlépe přijedete autobusem z Břeclavi.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu