Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

Doporučujeme ke čtení

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Okrašlovací spolek - ano, či ne?


Karel Hudec, č. 2/1991, str. 22-23

Kdysi existovaly v každé obci okrašlovací spolky. I když lze dnes jejich úspěšnost těžko hodnotit a vzpomínky na jejich činnost a vzhled obcí jsou nutně zkresleny odstupem času, zbytečnou organizací zřejmě nebyly. S rozbitím spolkové činnosti v poválečných letech byly i tyto spolky zrušeny a jejich funkci měly zřejmě převzít národní výbory. Bohužel pouze měly. Výsledkem reorganizace byl všem známý tristní stav, který nemohly zakrýt ani jarní úklidy, vládní programy či brigády v akci Z. Ani ve starším Tisu stejně jako v novém ČSOP neznamenala čistota a vzhled sídel nějakou programovou dominantu - ostatně s ochranou přírody to příliš nesouvisí a v životním prostředí byly a nadále jsou důležitější věci. To možná vedlo k místy pronášenému názoru, že ČSOP nebudou okrašlovací spolky.

Nevím, zda nepřišla doba k revizi tohoto názoru. Ne snad k úplné revizi: skutečně jsou a nadále i budou úkoly pro dobrovolné organizace na poli ochrany přírody a životního prostředí, které budou hloubkově významnější než vnější vzhled sídel. Ekologické aktivity budou muset trvale bojovat s omezenými zájmy a názory jednotlivců, skupin či odvětví ať ve výrobní, či správní sféře. Přesto se domnívám, že „okrašlovací“ činnost v sídlech by měla být jedním z opěrných pilířů všech ekologických programů a že by mohla představovat pro ČSOP impuls k novému oživení praktické činnosti i k vzrůstu členské základny v organizacích. Není asi jediný člověk, který vyjel za západní hranici malé, ale naší republiky a který by okamžitě nevzal na vědomí vzhled, spořádanost a čistotu sídel ve všech těchto zemích. Vzít tuto skutečnost na vědomí je možné se závistí, rezignací, odsouzením našich národních vlastností, nadějí, že to u nás také jednou bude, až… Měla by se však vzít na vědomí jako výchozí bod pro snahu tuto situaci realizovat i u nás.

Kromě bezprostředního zájmu občanů o vzhled vlastního sídla a z toho rezonujících místních aktivit je nutné a účelné vidět v čistotě a upraveném vnějším vzhledu sídel i symbolický nebo signální význam pro zdravé životní prostředí. A přitom v tomto prostředí se každá devastační činnost snadněji zjistí než na smetišti.

Nelze samozřejmě počítat s tím, že se všichni lidé okamžitě nadchnou pro čistotu svého okolí a úpravu jeho vzhledu. Je nutno střízlivě kalkulovat i s reálnými možnostmi, financemi, počty lidí, potřebami jednotlivých sídel nebo jejich částí atd. atd. Pokud však nechceme zůstat trvale na úrovni starých Holešovic, kde na základě svědecké písně Jana Vodňanského „zasadíš-li stromeček, řeknou že jsi blbeček“, pak je nutné riskovat i nepochopení a posměch lidí i případné záměrné či nezáměrné ničení určitého procenta výsledků práce se strany u nás jistě dostatečného počtu vandalů. Je prostě nutné začít.

Předpoklady pro tuto činnost je možné vidět v následujících aspektech:

- Nalezení aktivního jedince či lépe skupiny lidí, kteří jsou ochotni se věci ujmout. Může to být kdokoliv - ZO ČSOP, Brontosauři nebo místní organizace politické strany, skutečně kdokoliv. Mělo by být především zájmem obecního zastupitelstva tohoto člověka nebo skupinu najít a podporovat.

- Sestavení programu. Ten by měl být skutečně velmi střízlivý a vycházet výhradně z místních poměrů. Důležité je samozřejmě ujasnit si hierarchii hodnot a z ní vyplývajících postupů a potřeb: co nejméně práce s co největším efektem. Tím by měl být veden i způsob realizace programu.

- Dohoda a koordinace činnosti se snahami obecního zastupitelstva. Musí být zcela jasné, kterou část obecního majetku kdo obhospodařuje, a je tedy i zodpovědný za jeho stav, na kterou část nejsou v obecní pokladně peníze, kde je účelnější finančně podpořit občanské iniciativy.

- Kontrola, údržba a postih za narušení: I toto musí být jednáním s obecním zastupitelstvem přesně stanoveno.

- Přesvědčování lidí. Toto je patrně nejvýznamnější část celého úsilí - pokud se budou lidé starat o své domy a jejich okolí, pak zůstane na „okrašlovacím spolku“ minimum práce. Privatizace tu jistě může mnoho znamenat, i za první republiky však byli hospodáři pořádní a nepořádní a stejně takové byly i jejich domy. Ochotu podílet se na péči o společný majetek nelze nadiktovat, jistě však k ní povede snadnější cesta při dobré a účelné organizaci a jasném vymezení kompetencí pracovníků placených a dobrovolných.

Nakonec tedy odpověď na základní otázku - okrašlovací spolky ano, či ne. Vlastní odpověď na ni znám a pro toho, kdo čte pouze první a poslední řádky v každém článku - jednoznačně ano.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu