Čtení na tyto dny

Pohyb

Je také únava
teprve tisíciletého jazyka
(mé řeči)

Je také únava
teprve dvousetletých stromů
(mé ulice)

Louka navečer povadla —

Už dlouho nepršelo
a neozval se cvrček
(má duše)

Auta na vzdálené dálnici
svítí  Třou si
pneumatiky o asfalt

ropný derivát
o ropný derivát
a ropný derivát

je žene

(František Schildberger)

 

MŽP pro pestrou přírodu


Dagmar Zíková, č. 5/2010, str. 4-5

Ministerstvo životního prostředí připravilo při příležitosti Mezinárodního roku biodiverzity několik akcí. Především se jedná o informační kampaň, v rámci které se lidé dozví, co je biologická rozmanitost, proč je pro člověka nezbytná, jaký je stav biodiverzity v ČR, co biologickou rozmanitost ovlivňuje, proč ubývá a co jednotlivci, organizace a státy činí pro zastavení jejího úbytku i co lze ještě udělat. V každém měsíci roku 2010 prezentuje ministerstvo jeden živočišný a jeden rostlinný druh vázaný na určitý biotop a poukazuje na problémy, kterým jsou tyto druhy a biotopy vystaveny. Zároveň je každý měsíc věnován jedné mezinárodní úmluvě v ochraně přírody a krajiny, které je Česká republika smluvní stranou. Všechny materiály a informace jsou zpřístupněny na webu MŽP pod logem Mezinárodního roku biodiverzity.

Zásadní akcí pořádanou ministerstvem byl diskusní Týden pro biodiverzitu 24.-28. května v Městské knihovně v Praze. Cílem bylo diskutovat s laickou i odbornou veřejností téma biodiverzity z různých pohledů a v různých souvislostech. V předsálí Městské knihovny proběhla výstava fotografií živočichů a rostlin chráněných mezinárodní úmluvou CITES.

Dne 22. června byla v prostoru před pražským Rudolfinem slavnostně zahájena putovní fotografická výstava o evropské divočině Wild Wonders of Europe, která trvala do 22. srpna. Volně přístupná venkovní expozice představila fotografie evropské divočiny předních evropských fotografů přírody. Součástí výstavy bylo i šest panelů věnovaných Národnímu parku Šumava.

Při příležitosti prezentace biotopu městského prostředí byly na budovu ministerstva instalovány speciální budky pro rorýse, tzv. rorýsovníky. V letech 1989 až 2000 bylo v Praze zaznamenáno snížení počtu rorýsů o 45 %. K velkému úbytku rorýsů žijících ve městech dochází i vlivem nešetrně prováděných rekonstrukcí budov. Rorýsovníky mohou poskytnout náhradu za zrušené hnízdní dutiny ve fasádách domů.

MŽP podpořilo uspořádání výstavy Světlo pro Prahu po deseti letech v nové budově Národního muzea v Praze od 11. května do 3. října. Byla koncipována především jako poděkování všem, kteří se zasloužili o to, že našim ptákům již nehrozí při střetu se sloupy elektrického vedení tak velké nebezpečí. Druhým velkým tématem výstavy byl vliv člověka na druhovou pestrost.

Ve dnech 20.-22. září se v Praze uskutečnilo 6. zasedání smluvních stran Dohody o ochraně evropských netopýrů (Eurobats). Je to poprvé v novodobé historii ČR, kdy naše země hostí zasedání smluvních stran mezinárodní dohody v ochraně přírody a důležité je i to, že se podařilo konferenci uspořádat během Mezinárodního roku biodiverzity. Organizaci zajistilo MŽP ve spolupráci se sekretariátem dohody Eurobats a nevládní organizací - Českou společností pro ochranu netopýrů (ČESON). Při této příležitosti vyhlásilo MŽP výtvarnou soutěž pro děti na téma podivuhodný svět netopýrů. Děti ze ZŠ a ZUŠ z celé České republiky poslaly více než tisíc velmi zdařilých obrázků netopýrů, autoři oceněných měli možnost prohlédnout si zblízka živé netopýry na exkurzi v záchranné stanici Aves u Kladna. Obrázky budou vystaveny na Ekofilmu v Českém Krumlově v říjnu a jsou také přístupné na webu MŽP.

V rámci Mezinárodního roku biodiverzity podpořilo MŽP několik dalších akcí: promítání dokumentů z mezinárodního festivalu Ekofilm, slavnostní sázení stromu na lokalitě v Praze 10 u budovy Ministerstva životního prostředí, nebo projekci filmu Home uznávaného francouzského fotografa Yanna Arthuse- Bertranda zdarma v kině Světozor.

Česká republika se společně s ostatními zeměmi zapojila do celosvětové kampaně při příležitosti Mezinárodního roku biodiverzity. Výsledkem ročního úsilí státních i nestátních organizací by mělo být zvýšení informovanosti veřejnosti o problémech souvisejících s úbytkem biologické rozmanitosti i o způsobech, jak může každý jednotlivec k ochraně živé přírody přispět. Pokud se zároveň na celosvětové ministerské konferenci Úmluvy o biologické rozmanitosti v říjnu t.r. v japonské Nagoji podaří dosáhnout politické dohody o potřebných opatřeních k zastavení úbytku biologické rozmanitosti, bude letošní Mezinárodní rok biodiverzity možno považovat za úspěšný.


Mgr. Dagmar Zíková - ředitelka odboru mezinárodní ochrany biodiverzity Ministerstva životního prostředí, Dagmar.Zikova(zavináč)mzp.cz

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu