Čtení na tyto dny

Na dlani

Javorový list
přikryl město dlaní
a obrátil dlaň do všech koutů

Listem rozsvěcené světlo
puká brázdami smogových ulic
líhnoucími karburátory

V listu je vzkaz
abychom kmenům podali ruce

List nese varování
že nad kameny vyrvanými v lomech
jsou plíce města zaprášené

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Slovenská klimatická koalícia


Barbora Fedorková, č. 5/2009, str. 14

Občianske združenie Za Matku Zem vzniklo v Bratislave v roku 1994, pričom od svojho vzniku sa sústreďuje predovšetkým na problematiku energie. V rámci združenia vznikol podprojekt s názvom Slovenská klimatická koalícia, ktorý sa sústreďuje predovšetkým na informovanie verejnosti. Podieľajú sa na ňom aj ďalšie mimovládne organizácie, resp. občianske združenia: Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy, Centrum environmentálnych aktivít, O.z. Tatry, Greenpeace Slovensko, Živica, Priatelia Zeme - CEPA, Mladí zelení. Spolupracuje aj s popredným svetovým odborníkom na klimatické zmeny prof. RNDr. Milanom Lapinom, CSc. (oddelenie meteorológie a klimatológie, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského), ktorý je členom Medzivládneho panelu OSN pre klimatickú zmenu (IPCC).

Koalícia vystupuje spoločne pri organizovaní informačných podujatí a vydávaní informačných materiálov. Nosnú kostru v rámci podprojektu tvoria tri témy: klimatické zmeny, obnoviteľné zdroje energie a úspory energie. Počas školského roka prebiehajú prednášky na gymnáziách, ktoré prezentujú najnovšie výsledky z výskumu v danej oblasti. Taktiež sa počas roka organizujú informačné stánky v mestách, kde záujemcovia môžu dostať odpovede na svoje otázky a získať rôzne materiály. V auguste boli tieto stánky spestrené aj výstavou o klimatických zmenách, ktorá putovala po vybraných slovenských mestách.

Ďalšou iniciatívou je organizovanie verejných diskusií - v júni sa v Bratislave uskutočnila diskusia o klimatických zmenách a zúčastnilo sa jej viacero odborníkov na danú tému: Pavol Široký (Za Matku Zem, koordinátor Slovenskej klimatickej koalície, odborník na energetickú legislatívu SR), Milan Lapin (klimatológ), Emil Bédi (INFORSE - Europe, nezávislý odborník na obnoviteľné zdroje energie), Radoslav Slovík (Slovenská agentúra životného prostredia), Radovan Kazda (Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika). Podobná diskusia sa uskutočnila aj v septembri.

Súčasťou práce Koalície je aj sledovanie diania v legislatívnej oblasti. Slovensko, ako členská krajina Európskej únie, je viazané spolupodieľať sa na zmierňovaní globálneho otepľovania predovšetkým znižovaním emisií skleníkových plynov, znižovaním energetickej náročnosti priemyslu a ďalších sektorov vrátane bývania a zavádzaním úsporných opatrení. Slovensko sa musí, napriek nevôli slovenských politikov, prispôsobiť európskym štandardom, ktoré sú, našťastie, prísnejšie; v opačnom prípade hrozia sankcie. Všeobecné ciele Európskej únie v oblasti zmierňovania klimatických zmien sú formulované ako 3×20 do 2020: 20% zníženie emisií CO2, 20% zníženie spotreby energie oproti doterajším prognózam a pokrytie 20 % spotreby obnoviteľnými zdrojmi.

V súčasnosti prebiehajú celosvetové klimatické rokovania, ktoré majú priniesť víziu a plán aktivít na najbližšie desaťročia v tejto oblasti. Mimovládne organizácie ako aj aktivisti veria, že tento rok svetoví lídri prijmú účinné a nevyhnutné opatrenia k zmierneniu týchto zmien. Tie minuloročné v Poznani boli totiž ovplyvnené tlakom priemyselného lobingu a výsledky nepriniesli okrem vágnych fráz tak očakávané prísne opatrenia. Naopak, pre väčšinu organizácií boli sklamaním. Snahou mimovládnych organizácií je preto aj vzbudiť čo najväčší záujem verejnosti o tieto rokovania, aby sa vytvoril tlak na zástupcov zúčastnených krajín, s cieľom prijať konkrétne a účinné opatrenia, ktoré povedú k zmierneniu prebiehajúcej klimatickej zmeny - globálneho otepľovania.

Aktivity Slovenskej klimatickej koalície sú spolufi nancované z fi nančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a nadáciou Heinrich Böll Stiftung Praha. Všetkým donorom patrí vďaka za umožnenie realizácie našich projektov.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu