Čtení na tyto dny

Pohyb

Je také únava
teprve tisíciletého jazyka
(mé řeči)

Je také únava
teprve dvousetletých stromů
(mé ulice)

Louka navečer povadla —

Už dlouho nepršelo
a neozval se cvrček
(má duše)

Auta na vzdálené dálnici
svítí  Třou si
pneumatiky o asfalt

ropný derivát
o ropný derivát
a ropný derivát

je žene

(František Schildberger)

 

Ombudsman k loňským událostem na Šumavě


Mojmír Vlašín, č. 2/2012, str. 20

Veřejný ochránce práv se zabýval společným podnětem Ekologického právního servisu a Hnutí Duha a dal prakticky ve všem za pravdu účastníkům blokády na Ptačím potoce v létě 2011. Ve stanovisku z 1. 3. 2012 uvádí:

„Správa NP a CHKO Šumava nedisponovala v době kácení kůrovcem napadených stromů souhlasem k zásahům … ani dalšími výjimkami ze zakázaných činností v národních parcích dle zákona o ochraně přírody a krajiny. …

Česká inspekce životního prostředí … nevyhodnotila, zda … kácení může způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody; … měla možnost Správě … stanovit podmínky nebo případně zakázat další kácení kůrovcem napadených stromů při zjištění absence potřebných výjimek. …

Ministerstvo životního prostředí pochybilo, když nerozhodlo o žádosti Správy … o vydání souhlasu k zásahům proti škůdcům; … rezignovalo na svoji dozorovou funkci v oblasti ochrany přírody; … nezajistilo včasné zpracování plánu péče pro národní park Šumava, ačkoli se jedná o koncepční dokument, který je pro hospodaření ve zvláště chráněném území nezbytný.“

Na závěr RNDr. Jitka Seitlová uvádí: „Současné nastavení fungování Správy NP jako orgánu státní správy a současně jako odborné organizace spravující národní park Šumava nenaplňuje základní principy výkonu správní činnosti, kterými jsou mimo jiné transparentnost a nestrannost ve smyslu principu rovnosti stran.“

Tolik tedy ombudsman. A co nenásilná blokáda? Zde už soud dříve rozhodl, že shromáždění občanů bylo legální a naopak zásah police nelegální. Přesto jsem dostal od několika seriózních lidí otázku, zda jsme blokádou neudělali víc škody než užitku. Za situace, kdy ředitel instituce na ochranu přírody svévolně porušuje zákony na ochranu přírody a ještě se tím chlubí, je blokáda víc než na místě.

Mojmír Vlašín
mluvčí blokády

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu