Čtení na tyto dny

Chalupy

Nedoslýchavé chalupy
v soumraku
a povídají si
měděnkovými hlasy něco zšeřelého,
už velmi dávno zapomenutého.

Na plotě zvlhlá vůně léta visí -

Za humny chlad
a netopýr.

Přes obzor safírová pšenice se řine
z natrženého pytle tajemství - 

(Josef Suchý)

 

Doporučujeme ke čtení

Pralesy Zakarpatí

Tomáš Koutecký, č. 4/2018, s. 5-9, pro předplatitele

Příroda Ukrajinských Karpat a její ochrana

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 5-11, pro předplatitele

Poloniny a pastevectví

Václav Štěpánek, č. 4/2018, s. 18-21, pro předplatitele

Jak vesnice k městu Brnu přirůstaly

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 39

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

KLIWA = klima + voda


Michaela Valentová, č. 3/2010, str. 15

Zkratka KLIWA označuje rozsáhlý německý projekt zaměřený na klimatické změny a jejich dopady na vodní hospodářství. KLIimaveränderung und Konsequenzen für die WAsserwirtschaft běží již více než deset let díky spolupráci ministerstev životního prostředí spolkových zemí Bádensko-Württembersko, Bavorsko a Porýní-Falc a německé meteorologické služby (Deutscher Wetterdienst). Projekt se v prvé řadě zaměřil na monitoring dat a prognózy vývoje v jednotlivých okresech, kde je třeba kvůli rozmanitým geografickým, geologickým a klimatickým podmínkám očekávat odlišná rizika a také na ně rozdílně reagovat. Na základě analýz dlouhodobých časových řad byly zpracovány různé klimatické scénáře a definovány očekávané vodohospodářské dopady. Někde bude prioritou protipovodňová ochrana, jinde nedostatek vody v letním období.

Pro Českou republiku jsou inspirativní zejména aktivity, které se orientují na širokou veřejnost. Například bavorský zemský úřad pro životní prostředí v rozsáhlé kampani prezentuje rovnocenný význam tří složek - přirozené retence, technické ochrany i prevence - a zároveň vysvětluje dopady, jaké může mít nerovnoměrné rozdělení srážek pro sociální a ekonomickou oblast. Kromě včasné informovanosti zdůrazňuje potřebu přijmout skutečnost, že ani přírodě blízké hospodaření, ani sebelepší technické kroky nás nemohou ochránit před povodněmi, které prostě k vodním tokům patří. Odborníci jasně přiznávají, že i nejlepší ochrana před povodněmi může selhat a je třeba se připravit na tzv. zbytkové riziko a promítnout ho do územního plánování a hospodaření s vodou v krajině. Zemský úřad pro životní prostředí výstupy shrnul do jednoduché publikace zdůrazňující propojení ochrany životního prostředí a klimatu. Rozeslal ji starostům s výzvou, aby se s materiály seznámili a poznatky dále šířili. Udržitelné hospodaření s vodou v krajině totiž vyžaduje, aby se informace dostaly k co největšímu počtu obyvatel, kteří je pochopí a budou ve svém chování respektovat.

Nedílnou součástí projektu je pravidelné publikování výsledků výzkumu a různých adaptačních strategií, které jsou ve formě informačních sešitů volně ke stažení na www.kliwa.de.


Michaela Valentová (1957) - Ústav pro ekopolitiku, michaela.valentova(zavináč)ekopolitika.cz

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu