Čtení na tyto dny

Řeky se ptám

kam zmizeli jelci
zpod splavu

Tam zatím dál
stéká čas
Olejové skvrny
se roztékají ve vrásky
a zpod břehů
uniká život

s vodou zbytečně
rozšvihanou vlasci rybářů
stárneš

Je to i moje vina

Kdy jsem naposled
učinil pokání

(Otakar Štěpánek) 

 

Doporučujeme ke čtení

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Významné jubileum moravské přírodovědy


Karel Sutorý, č. 4/1991, str. 27-28

Před 130 lety, 21. 12. 1861, byl v Brně založen významný, německy orientovaný, přírodovědný spolek „Naturforschender Verein“. Vznikl z přírodovědné sekce staršího německého spolku „Mährisch-schlesische Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde“ na základě aktivity přírodovědců J. Kalmuse, A. Makowského, J. Naveho a G. Niessla. Cílem jeho činnosti bylo „prozkoumat poměry Moravy a Slezska a podporovat studium přírodních věd“. Rychlý vzestup významu tohoto spolku hned po jeho založení je pochopitelný, když si uvědomíme, v jaké době začal pracovat. V mnoha oborech prováděl na Moravě a ve Slezsku průkopnickou práci. V jeho periodiku „Verhandlungen des naturforschenden Vereins“, které začalo vycházet v roce 1863, byly publikovány mnohé významné práce z botaniky, zoologie, mineralogie, geologie, entomologie, paleontologie, meteorologie, geografie, chemie, ale i z matematiky, mechaniky a astronomie. Hned v roce 1865 zde vyšla práce Řehoře Mendla o křížencích, která se stala jedním ze základních kamenů nového vědního oboru, genetiky. Vyšla zde zpracování různých systematických skupin, první květena tajnosnubných rostlin Moravy, Makowského květena okolí Brna, Oborného Květena Moravy. Mimo území Moravy a Slezska se celá řada autorů věnovala i územím větším (celé rakousko-uherské monarchii) nebo zemím vzdálenějším (např. Kavkaz). V celé řadě článků jsou popisy nových druhů rostlin a živočichů. Dodnes jsou mnohé z těchto prací vyhledávány odborníky u nás i v zahraničí. Nemenší význam měla však i tvorba sbírek přírodnin, knihovny a - jak bychom dnes řekli - osvětová činnost tohoto spolku. Přestože „Naturforschender Verein“ existoval až do 40. let našeho století, období jeho největšího rozkvětu spadá do prvních desetiletí po jeho založení. Odráží se to i v jeho členské základně. V letech 1883-85 dosáhl počet členů 350. Od této doby docházelo k pozvolnému poklesu aktivity i významu. Ke konci století pak začaly vznikat na Moravě české přírodovědné spolky. Nejdříve v Olomouci (Spolek vlasteneckého muzea, 1883) a Prostějově (Klub přírodovědecký, 1898) a po přelomu století i v Brně (Klub přírodovědecký, 1905). Historie českých spolků však patří již do jiné kapitoly historie přírodovědy na Moravě.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu