Čtení na tyto dny

Kde strom má srdce

Kde strom má srdce
ptáci vědí

Nad tryskající piliny
zvedli křídla

Slyšeli jste slavíky tlouct?

Pila ječí
Láme se
stín světla jadrného dření
Větev o větev

Zaslechli jste někdy
tlouct slavíky?

Srdce chycené
v obráceném hnízdě?

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Břehule: ubývající druh doplácející na proces EIA

Petr Heneberg, č. 4/2017, s. 2-4, pro předplatitele

Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.: jeho prínos pre československú ornitológiu zo slovenského uhla pohľadu

Anton Krištín, č. 4/2017, s. 16-17, pro předplatitele

Karel Hudec, nejen ornitolog

Milan Peňáz, č. 4/2017, s. 20-23, pro předplatitele

Ochrana netopýrů = ochrana budov před guánem

Daniel Horáček, č. 4/2017, s. 32-34

Ivanovické setkání


P. Nováček, č. 4/1989, str. 9

Ve dnech 6.-9. září se sešlo v JZD Ivanovice na Hané na třicet pracovníků různých profesí se společným zájmem o životní prostředí. Přítomni byli profesionální ekologové, dobrovolní ochránci přírody, zemědělci, zástupci projekčních organizací. Společným tématem během čtyřdenního jednání, organizovaného JZD  Ivanovice na Hané ve spolupráci s Východoevropským regionem IALE (Mezinárodní asociace krajinných ekologů), bylo posouzení vlivu zemědělství na prohlubující se ekologickou krizi v naší republice. Semináře se zúčastnilo pět zahraničních hostů (z Maďarska, Moskvy a Lotyšska). Účastníci se nesoustředili jen na konstatování zhoršující se situace, ale na hledání možných řešení, realizovatelných v rámci jednotlivých zemědělských podniků. Ve čtvrtek, po krátkém přivítání a seznámení s výrobním a sociálním programem předsedou družstva s. Kalábem, zahájil odborný program dr. M. Růžička z Ústavu krajinnej ekológie CBEV SAV. Soustředil svůj výklad na teoretické a metodologioké problémy krajinoekologického plánování a na možnosti optimalizace hospodaření v zemědělství podle ekologických předpokladů. Další přednášející, ing. R. Barták, přišel s netradičním a pro mnohé zcela novým pohledem na naše zemědělství. Na řadě konkrétních údajů ukázal přinejmenším spornou orientaci čs. zemědělství na nadměrnou produkci masa, ze které vyplývá vysoká energetická náročnost zemědělství, nutnost státních subvencí a extrémně vysoká zátěž krajiny.

Odpoledne předvedli hosté z Útvaru hlavního architekta Vyškov a Geografického ústavu ČSAV v Brně na mapách i v terénu způsob tvorby územních systémů ekologické stability na regionální a lokální úrovni, které byly využity v koncepci péče o životní prostředí okresu Vyškov.

Současně se účastníci seznámili s projektem ekologické optimalizace hospodaření, jenž byl pro JZD Ivanovice zpracován během minulých dvou let členy 9. ZO ČSOP Olomouc ve spolupráci s Útvarem krajinné ekologie SAV, Nitra.

Páteční dopoledne vyplnily dvě přednášky. První, dr. B. Merhauta, pojednávající o zdravé výživě, konstatovala, že již tři desetiletí se naše strategie výživy naprosto odlišuje od světových i evropských trendů, což se neblaze odráží na zhoršující se zdravotním stavu populace.

Ing. J. Vavroušek věnoval svůj příspěvek současnému stavu životního prostředí v Československu a perspektivám dalšího vývoje. Systematicky a názorně ukázal na řadě příkladů celý komplex změn kvality životního prostředí, zhodnotil důsledky změn na zdraví člověka a poukázal na faktory, jež tyto změny a důsledky vyvolávají. V konečném důsledku jsou za současný stav odpovědny dva rozhodující faktory: hodnotové orientace a cíle společnosti (tedy konzumní a kořistnický způsob života nás všech) a politický systém společnosti, jenž až dosud nebyl schopen na ekologickou krizi účinně reagovat.

Odpoledne dostali prostor na prezentaci zahraniční účastníci. Julianna Nagy z Budapešti, koordinátorka informační sítě ochranářských organizací ze socialistických zemí „Greenway“ mluvila o vzniku a významu této sítě a o přípravách setkání zástupců nevládních organizací ve Vídni, Budapešti a Bergenu v příštím roce. Bude se jednat o možnostech dobrovolných organizací a hnutí, jak dosáhnout na Zemi tzv. setrvalého rozvoje, k jehož realizaci vyzývá Naše společná budoucnost (také známá jako Zpráva Brundtlandové ).

Dvě geografky z Moskvy se zmínily o ekologických projektech v SSSR, vypracovaných na různých velikostních úrovních.

Přátelé z Rigy přinesli počítačovou hru dr. Meadowse (autor první zprávy Římského klubu - Limity růstu), jež učí strategickému uvažování a rozhodování a odpovědnosti za přijatá rozhodnutí.

Pro JZD z tohoto velkoryse zabezpečeného setkání vyplynula řada kontaktů, inspirací a nápadů, jak postupně realizovat celý proces ekologizace hospodaření v místních podmínkách.

Spolupráce, jež se zrodila před 2 lety mezi ČSOP, Útvarem krajinné ekologie SAV a praxí bude pokračovat. Příští rok by mělo dojít v součinnosti s ÚHA Vyškov k praktické realizaci prvních protierozních opatření a doplnění části územního systému ekologické stability.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu