Čtení na tyto dny

Česna

Včely snášejí vosk na pečeti
a pohankový med
na dvoje sliby pod přísahou
na ztuhlý úsměv kolem úst

V té dvojí lásce zapřisáhlé
nebeskou modří drnčí na zápěstí sklo

Matku včelstev vynášejí z úlu
česnem - puklinou v pečeti

(Jindřich Zogata
Dým ohnic, 1991) 

 

Doporučujeme ke čtení

Ubývá u nás ptáků?

Alena Klvaňová, č. 2/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Nová chráněná území v Brně

Vilém Jurek, č. 2/2024, s. 32-33, pro předplatitele

Přírodní řeky jako překvapení Polska

Roman Barták, č. 2/2024, s. 34-35

Návrat vlčího zpěvu Jaroslava Monte Kvasnici

Jiřina Lacinová, č. 2/2024, s. 44-45

Pouť na Svatou Horu II. Pěší putování

Václav Štěpánek, č. 1/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Putování za vyplaveným dřevem

Petr Čermák, č. 1/2024, s. 20-22, pro předplatitele

Beskydy Rudolfa Jandy. Věnováno 50. výročí vzniku CHKO Beskydy

Václav Štěpánek, č. 1/2024, , pro předplatitele

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Bilance ČSOP v Brně


Jiří Schauer, č. 1/1990, str. 19

Zamyslíme-li se nad tím, co je dnes ČSOP a koho představuje, nevyhneme se v odpovědi několika číslům. V roce 1986 tvořilo městskou organirzaci v Brně 18 základních organizací s 578 členy, v roce 1987 to bylo 25 organizací a 719 členů, v roce 1988 30 organizací a 771 členů a na konci roku 1987 38 organizací s 930 členy. Tento nárůst členské základny, vyjadřující mimo jiné stále větší obavy občanů o stav a perspektivy našeho životního prostředí, předznamenal i nutnost zásadní změny postaveni ČSOP ve společnosti. Přežily se původní stanovy, které definovaly ČSOP jako dobrovolnou zájmovou společenskou organizaci sdružující občany ČSR, kteří se chtějí aktivně podílet na péči o přírodní složky životního prostředí. Ekologická situace v naši zemi se natoik vyhrotila, že členové ČSOP již nechtěli být jen zahradníky a uklizeči pečujícími o zeleň a pořádek. Zásadně to změnilo začlenění ČSOP do struktury Národní fronty a změna stanov, které nyní ČSOP představují jako společenskou organizaci podílející se na ochraně přírody. Přičemž příroda je chápána jako soubor všech živých organismů a jejich prostředí, včetně člověka a jeho životního prostředí. ČSOP se tedy stal i spolutvůrcem ekologické politiky s možností podílet se i na její realizaci a kontrole.

Práce svazu ochránců přírody je výjimečná právě svým předmětem zájmu. Zatímco mnohá jiná sdružení jsou do jisté míry uniformní a ať navšťívíte tu či jinou základní organizaci, setkáte se se stejným programem, stejným způsobem práce i stejnými problémy. Ani zdaleka to neaplatí o ČSOP. Sama příroda svou nevyčíslitelnou mnohotvárností způsobuje, že stejně různorodá je i činnost našich základních organizací. Každá je svým způsobem výjimečná, žije svým životem, je často úzce specializována a má své specifické problémy. Myslím si, že právě tady je i největší bílé místo v práci nejen městského výboru, ale i redakce našeho časopisu. Měli bychom větší část funkcionářské práce věnovat právě vnitrosvazové oblasti, zvláště pak metodické pomoci jednotlivým ZO při řešení jejich potíží a pomáhat jim při plnění jejich přání a cílů, umožňovat jim propagaci jejich činnosti. V našem svazu existuje celé spekltrum forem činnosti, od organizací, které vznikly na základě kamarádství a dobrého poznání několika rodin nebo přátel, které se v podstatě brání vstupu nových členů, až po organizace, které naopak se snaží sdružit co nejvíce členů. Stejně tak existují organizace pracující takřka výhradně pro děti, starají se o výchovu mladé generace k ekologickému myšlení a k lásce k přírodě. Některé organizace mají úzce vyhraněný ochranářský program malé skupiny živočichů, například dravých ptáků, nebo se starají o ochranu konkrétní vzácné přírodní lokality. Jsou základní organizace, které si daly za cíl právě politickými prostředky bojovat za záchranu životního prostředí a šířit osvětu v řadách obyvatel.

Když jsem prolistoval dosud vyšlá čísla našeho časopisu, dospěl jsem k poznání, že zatímco počet našich základních organicací se již blíží ke čtyřicítce, pouhých osm z nich využívá této publikační možnosti. Bylo by dobré tento stav změnit, aby nejen členové ostatních základních organizací, ale i veřejnost, která čte Veroniku, byla více informována o konkrétní činnosti jednotlivých našich organizací a mohla se popřípadě zapojit do činnosti, která je zaujme.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu