Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

Doporučujeme ke čtení

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Autointerview Veroniky na úvod nového ročníku


Miroslav Kundrata, č. 1/1990, str. 1-4

V: Co přinese nová politická situace ekologickému hnutí?

V: Především informovanost a prostor rostoucímu zájmu o ekologické problémy, které už značná část populace začíná chápat jako existenční. Dnes pracuje minimálně dvacet organizací, včetně politické strany Zelených, jež by měly odrážet zájmy i postoje veřejnosti a zaručovat dostatečný tlak na rozhodovací sféru. Myslím, že se podaří korigovat chybné koncepce, gigantické stavby poškozující přírodu a podobné záležitosti, na jejichž oponování spotřebovali naši aktivisté v posledním desetiletí většinu energie věnované dobrovolné ochranářské práci (často sisyfovsky marně). Jako šafránu však bude tvůrčích a realistických programů, které na celostátní i lokální úrovni povedou Československo na loď plující pod mezinárodní vlajkou „setrvalého rozvoje“. Umocnění dřívějších kontaktů (zejména s Evropským ekologickým hnutím) a navazování nových pracovních vztahů se zahraničním je jednou z cest, jak se rychleji vzpamatovat.

V: Neztrácí smysl organizace ČSOP, SZOPK nebo Brontosaurus, které dosud sdružovaly větší část aktivních zájemců o ekologické problémy?

V: Bylo by nesmyslné rušit struktury, které začaly pracovat za velmi nepříznivých podmínek a osvědčily se. Je pravděpodobné, že některé základní organizace nebo jednotlivci budou hledat uplatnění ve více politicky či antropocentricky zaměřených strukturách. Podle mého názoru je to dobře i pro ČSOP jako především ochranářský spolek. Koordinovat a sledovat celé spektrum problémů životního prostředí je těžké i pro efektivní státní aparát (jak vidíme na příkladu průmyslově vyspělých zemí), natož pro organizaci dobrovolníků. Lidé hledající z principu nové struktury však mohou dojít i zklamání a v každém případě vyplýtvají mnoho energie na věci organizační. Nesporně budou ve svém vývoji opakovat mnoho chyb, které už má ČSOP za sebou a s radikalizovaným, ale seriózním posjezdovým vedením se jich napříště vystříhá. Členové ČSOP (a týká se to pochopitelně i slovenských kolegů ze SZOPK, Brontosaurů nebo Stromu života) mají oproti nově vznikajícím organizacím, včetně strany zelených, mnoho výhod.

Především svou aktivitou v době, která ochraně životního prostředí nepřála, mnohdy vystaveni posměchu spoluobčanů, prokázali nezištný zájem a snahu o zlepšení ekologické situace. Tím nechci označit porevoluční „zelené“ za konjukturalisty nebo opomenout lidi, kteří nebyli a nikdy nebudou organizováni, a přesto pro přírodu a ekologickou výchovu udělali víc, než kdokoliv z nás tuší.

Kromě tohoto morálního kreditu má naše organizace vysokou odbornou úroveň a je schopna zaujmout fundovaná stanoviska k širokému spektru problémů životního prostředí. Má stabilizovanou organizační strukturu, svoje tiskoviny, zkušenosti se samofinancováním, mezinárodní kontakty a další jiné výhody, které zatím nevidí čerstvě povstavší bojovníci.

ČSOP je dobrovolná nadstranická organizace, která spolupracuje s každým, kdo chce prospět životnímu prostředí. Základní organizace v celé republice by měly využít svých zkušeností a zasadit se o to, aby ekologické programy všech stran byly co nejkonkrétnější. Nejvíce můžeme udělat na lokální úrovni. Každá vesnice, každý městský obvod by měly mít co nejrychleji k dispozici seznam místních ekologických problémů a na jeho základě formulovat krátkodobé i dlouhodobější programy jejich řešení. Nepodceňovat výchovu, hlavně dětí, ani zdánlivě druhořadé věci, jako je separovaný sběr odpadu, likvidace divokých skládek, péče o prameny a studánky a důsledný boj s jejich znečišťovateli, ochrana cenných přírodních lokalit i mimo chráněná území a desítky dalších námětů.

Novou kvalitou (podmíněnou ekonomickou nezávislostí obcí a regionů) bude propojení ekonomických, sociálních a ekologických aktivit do programů „setrvalého rozvoje“. Jejich princip je v tom, že se žádná sféra nerozvíjí na úkor jiné, a základní podmínkou této, zatím jediné realistické cesty zachování života na Zemi je zastavení devastace přírodních zdrojů - vody, vzduchu, půdy, genofondu, ale i našeho fyzického a morálního zdraví. V probíhajícím volebním boji se každá strana ohání ekologií. Využijme toho a naplňme obecné sliby konkrétními body - nechť každý člen ČSOP podsune do programu každé strany ve svém okolí alespoň jeden požadavek, který životnímu prostředí prospěje a jehož plnění může veřejnost kontrolovat.

V: Co to všechno znamená pro Veroniku?

V: Možná se to bude zdát divně, ale v našem programu se toho moc nezmění. Věřím, že skončily starosti s povolováním, které nám činil odbor kultury KNV, a že se nám podaří překonat finanční potíže a posunovat laťku kvality. Normální funkce sdělovacích prostředků nám odlehčí od aktuálních problémů, které byly dříve tabu a my jsme se k nim museli vyjadřovat i s tím rizikem, že se během výroby časopisu situace změní. Naopak se nám uvolní místo pro serióznější analýzy ochranářských problémů, na něž v běžném tisku není místo a pro ostatní časopisy se zdají být příliš speciální.

Jedním z hlavních cílů pro tento rok je zlepšit spolupráci s ostatními okresy a přímo se základními organizacemi na celé Moravě. To do značné míry závisí na tom, zda se nám podaří platit reportéra, a proto vítáme každý finanční příspěvek, každého nového dopisovatele. Hlavní programové cíle Veroniky - ekologická výchova, seriózní, věcné informace o životním prostředí regionu, zaměření na širší věkové i zájmové spektrum čtenářů, kulturnost, nezávislost - zůstávají nezměněny.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu