Čtení na tyto dny

Předjaří

krajina strmí tichem snu
bílá a hnědá a zurčení
červenohnědé siluety nahých strážců zimy
jež neuhlídali
a ze studně studu krčí rameny

tak téměř bez pohybu hyne epocha

krom poškubaných cárů kdesi pod nebem
se tichem nese
už jen kovově černý rozsudek havrana
ukládající toliko
co sněhy odkryly ztrápeno
budiž do třikráte sedmi dnů
potaženo zelení
proti čemuž
není odvolání

(Miroslav Sedláček) 

 

Zelené úřadování - snaha o udržitelnou veřejnou správu


Petr Ledvina, č. 1/2007, str. 26

V České republice se veřejné instituce začínají zajímat o to, jak by mohly nakupovat a provozovat své prostory šetrněji k životnímu prostředí, jaké prostředí nabízejí svým zaměstnancům, návštěvníkům a klientům, a jak jsou v tomto ohledu vnímány. Veřejné instituce (úřadů, škol, knihoven…) svým chováním mají kromě možného příznivějšího vztahu k přírodě i další role: pozitivně ovlivňují své okolí - zaměstnance a jejich rodiny, návštěvníky, spoluobčany, žáky, firmy atd.

Co je zelené úřadování?

Zelené úřadování je zkrácený název pro environmentálně příznivé chování institucí financovaných z veřejných prostředků, jako jsou např. obecní, městské, krajské úřady, školy, školky, domy s pečovatelskou službou. Úřadování znamená jednak systémová opatření (např. důsledné třídění vzniklého odpadu nebo oboustranný tisk) a jednak takzvané zelené nakupování. Zelené nakupování je takový způsob nákupu či zásobování, při kterém je brán ohled na dopad používání vybraného zboží a služeb na životní prostředí. Přednostně až výlučně jsou vybírány produkty, jejichž negativní dopad na životní prostředí je co nejnižší. Kritéria, která se při tom berou v úvahu, jsou například recyklovatelnost, biologická rozložitelnost, materiální a energetická náročnost výroby, zdravotní závadnost, transportní vzdálenost od výrobce ke spotřebiteli a podobně.

V České republice se až jedna čtvrtina hrubého domácího produktu vydá na nakupování ve veřejném sektoru, o kterém můžeme rozhodnout, za co utratit peníze. Veřejný sektor je takto nejsilnějším nákupčím-konzumentem u nás a lze úspěšně využívat jeho nákupní sílu.

Co zelené úřadování přináší?

 • Reálné snížení zátěže životního prostředí díky pořizování ekologicky příznivého zboží a služeb
 • Poptávka zvyšuje dostupnost výrobků příznivějších pro životní prostředí na trhu. Může také znamenat úspory nákladů
 • Působení příkladem na ostatní jednotlivce, jiné úřady, firmy
 • Podpora uvádění na trh a šíření ekologicky příznivých výrobků
 • Stimulace ekologické inovace výrobků
 • Zdravější prostředí pro své pracovníky a návštěvníky

Legislativa

Podpora udržitelné spotřebě je zakotvena v různých dokumentech na mezinárodní i národní úrovni. Světový summit o životním prostředí v Johannesburgu 2002 stanovil v jednom ze svých cílů podporovat strategie nakupování ve veřejné správě, které podněcují rozvoj a šíření ekologicky šetrného zboží a služeb.

Akční program pro životní prostředí EU (usnesení č. 1600/2002/EG) mluví o podpoře nakupování ve veřejném sektoru, které se řídí ekologickými kritérii spolu se zohledněním ekologického značení. Do nákupních postupů lze zahrnout kritéria týkající se životního cyklu výrobku včetně výrobní fáze.

V České republice platí usnesení vlády č. 720/2000 k návrhu podpory rozvoje prodeje a užívání ekologicky šetrných výrobků (EŠV) - doporučuje vládě a státní správě upřednostňování těchto výrobků.

Při nákupu nového zboží, služeb, rekonstrukcí či staveb budov je důležitý Zákon o veřejných zakázkách (č. 137/2006 Sb.), který pro zadání veřejné zakázky umožňuje stanovit dílčí hodnoticí kritéria. Dílčí hodnoticí kritéria se musí vztahovat k nabízenému plnění veřejné zakázky a mohou jimi být vedle nabídkové ceny i kvalita, technická úroveň, estetické a funkční vlastnosti, vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí, provozní náklady či návratnost nákladů.

Principy

 • Základní principy, kterými se řídí a na kterých stojí zelené úřadování:
 • Preventivní ochrana životního prostředí
 • Úspory zdrojů
 • Předcházení vzniku odpadli
 • Nakládání se vzniklými odpady šetrnější k životnímu prostředí
 • Omezení expozice životního a pracovního prostředí nebezpečnými chemickými látkami
 • Podpora využívání lokálních zdrojů
 • Soulad s legislativními požadavky

Kritéria a opatření

Základní principy se zrcadlí v konkrétních opatřeních a nákupních kritériích. V jakých oblastech můžeme zavést zelené úřadování?

 • Kancelářské potřeby
 • Papírování
 • Nakládání s odpady
 • Spotřeba energie
  - Vytápění budov
  - Izolace, těsnění oken
  - Používání elektrických přístrojů
  - Osvětlení
 • Čištění a úklid
 • Zařízení interiéru a nátěrové hmoty
 • Hospodaření s vodou
 • Jídlo - občerstvení na poradách, kantýna, jídelna

Udržitelná veřejná správa

Zelené úřadování může mít kromě environmentálního rozměru a často i finančního přínosu i vliv sociální - např. nákupem občerstvení (káva, čaj) s certifikací Fair Trade pro porady. Hovoříme o udržitelné veřejné správě.

Jak začít a kde se dozvědět více

Se zeleným úřadováním lze začít kdykoliv. Může se začít celým „balíkem“ opatření, ale má smysl začít i jedním dílčím opatřením. Je dobré, jste-li úřad, si nejprve nechat zastupitelstvem schválit tento záměr. Ke správnému fungování je nutné motivovat všechny zaměstnance, nejlépe formou školení. Hlavní opatření lze uveřejnit formou závazné směrnice.

www.zeleneuradovani.cz - webová stránka věnovaná zelenému úřadování a všemu, co s tím souvisí. Jsou zde podrobná kritéria pro nákup nových výrobků či služeb.

Nakupujte zeleně - publikace sestavená Sítí ekologických poraden popisuje základní zásady a dobré příklady ekologicky šetrného chování úřadů u nás i v zahraničí. Obsahuje rovněž základní kritéria, směrnice a dalších legislativní rámce, na základě kterých lze zelené úřadování zavést či dokonce vyžadovat. Zahraniční i české příklady jsou dostupné na www.ekoporadna.cz/zelene_uradovani.php

Petr Ledvina

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu