Čtení na tyto dny

Česna

Včely snášejí vosk na pečeti
a pohankový med
na dvoje sliby pod přísahou
na ztuhlý úsměv kolem úst

V té dvojí lásce zapřisáhlé
nebeskou modří drnčí na zápěstí sklo

Matku včelstev vynášejí z úlu
česnem - puklinou v pečeti

(Jindřich Zogata
Dým ohnic, 1991) 

 

Doporučujeme ke čtení

Ubývá u nás ptáků?

Alena Klvaňová, č. 2/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Nová chráněná území v Brně

Vilém Jurek, č. 2/2024, s. 32-33, pro předplatitele

Přírodní řeky jako překvapení Polska

Roman Barták, č. 2/2024, s. 34-35

Návrat vlčího zpěvu Jaroslava Monte Kvasnici

Jiřina Lacinová, č. 2/2024, s. 44-45

Pouť na Svatou Horu II. Pěší putování

Václav Štěpánek, č. 1/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Putování za vyplaveným dřevem

Petr Čermák, č. 1/2024, s. 20-22, pro předplatitele

Beskydy Rudolfa Jandy. Věnováno 50. výročí vzniku CHKO Beskydy

Václav Štěpánek, č. 1/2024, , pro předplatitele

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Přehrada nebo vesnice? Stavba nádrže ohrožuje obec Nové Heřminovy


Václav Čermák, č. 3/2002, s. 5-6

V roce 1997 bylo povodí řeky Opavy těžce postiženo katastrofální povodní. Poškozen byl majetek. Došlo i k utonutí několika lidí. Po povodni se hledalo řešení, jak zajistit protipovodňovou ochranu obcí v údolní nivě řeky Opavy. Na pozvání zástupců Zastupitelstva obce Nové Heřminovy jsem se zúčastnil konference konané v Krnově dne 8. března 2001, která se zabývala studiemi retenčních úprav v povodí řeky Opavy. Všichni pozvaní zpracovatelé i oponenti studií svorně tvrdili, že nejefektivnějším řešením protipovodňové ochrany je stavba nádrže Nové Heřminovy. Při realizaci nádrže by se však zlikvidovala téměř celá obec Nové Heřminovy. Protože jiné adekvátní řešení odtokových poměrů zpracováno nebylo, problém se postavil tak, že buď bude zajištěna ochrana Krnova, Zátoru a Brantic, nebo zůstanou Nové Heřminovy. Jinak řečeno: pravděpodobnost tragédií jedněch se sníží na úkor osobních tragédií jiných lidí.

Povodní z roku 1997 byla ovšem vážně postižena i samotná obec Nové Heřminovy. V důsledku podemletí zdí a nárazem plovoucích klád se zřítilo pět domů. Několik měsíců po této živelné pohromě si však obyvatelé opravili svoje poškozené domy tak, že následky povodně dnes nejsou patrné. Obec působí upraveným dojmem, veřejná prostranství jsou pečlivě udržovaná. V současné době jsou Nové Heřminovy jednou z mála ekonomicky prosperujících obcí na okrese Bruntál.

Povodeň měla velký vliv na chování lidí. Dodnes, bez ohledu na věk, vnímají nebezpečí povodní, kontrolují vodní stav v řece Opavě. Pocit ohrožení způsobuje deprese, především u starších lidí. Přesto se nechtějí přestěhovat. V obci zapustili své kořeny. Líbí se jim život ve zdravém prostředí. Bydlí v rozvolněné zástavbě, tvořené zemědělskými usedlostmi převážně slezského typu, vsazené do krásné přírody. Hrozbou vysídlení trpí zejména starší lidé, kteří by v obci chtěli dožít. Pro některé bude násilné vystěhování tragédií. Z lidského hlediska bude přesídlení obce velký problém. Jen sedm jednotlivců a rodin má zájem se vystěhovat. 

Konflikt veřejného zájmu

Nové Heřminovy zažily ve své historii několik barbarských nájezdů, při nichž se z pozice síly ničily vytvořené hodnoty. V současné době je nebezpečí nenávratné likvidace obce zdůvodňováno veřejným zájmem ochrany Krnova, Zátoru, Brantic a dalších obcí. Takto formulují problém politici na základě doporučení odborníků a vystavují obec Nové Heřminovy silnému tlaku. Zatím se obec houževnatě brání. Má rázného a bojovného starostu. Na straně obce je místostarostka Bruntálu a občanské sdružení. Pokud vydrží, dostane se projekt nádrže do slepé uličky. Neumím si představit, že by se, v dnešní době, dala z mapy Evropy vymazat jedna malá obec.

Bohužel, zatím neexistuje řešení přijatelné pro občany Krnova i Nových Heřminov. Stavba poldrů v údolní nivě řeky Opavy nebo na přítocích Opavy nemůže být řešením ochrany Krnova rovnocenným k nádrži Nové Heřminovy. Účinnou protipovodňovou ochranu nezajistí ani komplexní úpravy v povodí. Z toho důvodu jsme na konferenci v Krnově prosadili, aby se k nádrži Nové Heřminovy zpracovala konkurenční varianta řešící zvýšení kapacity koryta v Krnově, zpřírodnění řeky Opavy a její začlenění do struktury města.

Studii zvýšení kapacity koryta řeky v Krnově vypracoval Aquatis, a.s. Návrh úpravy koryta podle Aquatisu je však nerealizovatelný, neboť vyvolává demolice objektů v Krnově v rozsahu, který se blíží rozsahu demolic v Nových Heřminovech při stavbě nádrže. Náklady na úpravu koryta v Krnově jsou podle jejich propočtu srovnatelné s náklady na stavbu nádrže. Rozhodující podíl 80 % však dělají náklady na vyvolané investice (rekonstrukce mostů, rekonstrukce inženýrských sítí, náhradní výstavba za demolice objektů).

Řešení existuje

Vzhledem k tomu, že mám dlouhou praxi v řešení odtokových poměrů, dovoluji si tvrdit, že úpravu koryta řeky Opavy v Krnově je možné řešit méně nákladně a s minimem demolicí. Citlivé zkapacitnění koryta řeky Opavy v Krnově a individuální protipovodňovou ochranu obcí v povodí Opavy považuji za základní řešení srovnatelné svým účinkem s výstavbou nádrže Nové Heřminovy. Úpravy povodí a zalesnění údolní nivy řeky Opavy jsou doplňkovým řešením, jímž se budou kompenzovat vyloučené inundace a jímž se bude současně revitalizovat povodí. K tomuto závěru se postupně dochází i při řešení úprav odtokových poměrů na řekách Moravě a Bečvě.  

Vím, že politická reprezentace i odborníci se problémem nádrže Nové Heřminovy zabývali v míře nebývalé. Chybou by však bylo, kdyby někdo z mocných prohlásil, že již bylo dosti diskusí a nyní je nutné konat. Vždyť jde o proinvestování více než dvou miliard korun, o vážné sociální a ekologické důsledky. Podle mého názoru je potřeba znovu usilovat o to, aby politická zadání a práce odborníků vedly k reálnému řešení.


Ing. Václav Čermák - Unie pro řeku Moravu

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu